Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση της Ανδρομέδα στο ΧΑ

Δημοσιεύθηκε η νέα λίστα των μετοχικών αλλαγών του Χρηματιστηρίου με ημερομηνία 2 Ιανουαρίου 2018.

Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση της Ανδρομέδα στο ΧΑ

Η νέα λίστα του ΧΑ περιλαμβάνει αλλαγές στη μετοχική σύνθεση μίας εταιρείας.

Αναλυτικά, στην Alpha Trust Ανδρομέδα το ποσοστό της Alpha Trust ΑΕΔΑΚ & Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων διαμορφώθηκε στο 24,41% στις 28 Δεκεμβρίου 2017.

Το ποσοστό αναλύεται ως εξής: (α) άμεση συμμετοχή ποσοστό 1,04%, και (β) έμμεση συμμετοχή ποσοστό 23,37%. Για τη λεπτομερή ανάλυση της έμμεσης συμμετοχής του υπόχρεου, παρά το γεγονός ότι ο υπόχρεος, κατά τη δήλωσή του, δεν εμπίπτει στην έννοια της «Ελέγχουσας Επιχείρησης» σημειώνεται: i) Η ALPHA TRUST κατέχει πλέον συνολικό ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου 24,41% - άμεση συμμετοχή: 1,04% και έμμεση συμμετοχή (με βάση τις παραγράφους (η) και (θ) του άρθρου 10): 23,37%, η οποία διευκρινίζεται περαιτέρω στα υπό ii) και iii) στοιχεία. ii) Διαχειριζόμενοι ΟΣΕΚΑ και διαχειριζόμενα χαρτοφυλάκια ιδιωτών πελατών, με το Α/Κ ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND να κατέχει το 7,24% των δικαιωμάτων ψήφου, ενώ κανένα άλλο πρόσωπο / οντότητα δεν κατέχει ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που υπερβαίνει το 5%.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v