Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Αρση αναστολής διαπραγμάτευσης των μετοχών της Νίκας

Οι μετοχές της Νίκας διαπραγματεύονται στην Κατηγορία Επιτήρησης

Αρση αναστολής διαπραγμάτευσης των μετοχών της Νίκας
Μετά από σχετικό αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, από σήμερα 1η Οκτωβρίου 2018, αίρεται η αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας "Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.", η οποία είχε ζητηθεί κατ' εφαρμογή της περίπτωσης (δ), της παραγράφου 2, του άρθρου 23, του ν.3556/2007, καθώς ήρθησαν οι λόγοι για τους οποίους είχε ζητηθεί η αναστολή, δεδομένου ότι η εταιρία προέβη σε επανακατάρτιση των εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων της περιόδου 1.1. - 30.06.2018, επί των οποίων ο νόμιμος ελεγκτής διατύπωσε «Σύμφωνη Γνώμη με Θέμα Έμφασης».

Από την ίδια ημερομηνία, οι μετοχές της εταιρίας θα διαπραγματεύονται στην Κατηγορία Επιτήρησης.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v