Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πρόστιμα σε πέντε εισηγμένες από την Επ. Κεφαλαιαγοράς

Η Επιτροπή ενέκρινε την άσκηση του δικαιώματος squeeze out για την ΕΛΤΡΑΚ.

Πρόστιμα σε πέντε εισηγμένες από την Επ. Κεφαλαιαγοράς

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 863/10.1.2020 συνεδρίασή του αποφάσισε:

- Την έγκριση του αιτήματος της εταιρίας «ELTRAK CP LIMITED» για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς (squeeze-out) επί των μετοχών της εταιρίας «Ανώνυμος Εμπορική Βιομηχανική και Αντιπροσωπειών Μηχανών και Ανταλλακτικών και Ναυτιλιακή Εταιρεία ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε.», σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 3461/2006.

- Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους € 20.000 στην εταιρία «ΑΕΓΕΚ ΑΕ» για παράβαση των διατάξεων των άρθρων 5 (παρ. 1), 19 (παρ. 1) και 21 (παρ. 5) του ν. 3556/2007, σχετικά με τη δημοσιοποίηση και υποβολή της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης της περιόδου που έληξε στις 30.6.2018.

- Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους € 15.000 στην εταιρία «ΑΒΑΞ ΑΕ» για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 4 (παρ. 3) του ν. 3556/2007, λόγω μη σύμφωνης με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς κατάρτισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2013.

- Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους € 7.000 στην «ATTICA BANK» για παράβαση των διατάξεων: των άρθρων 5 (παρ. 1 και 2), 8 (παρ. 1), 16 (παρ. 1 και 2) και 20 (παρ. 1) της υπ’ αρ. 1/452/1.11.2007 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και του άρθρου 25 (παρ. 5 και 6) του ν. 3606/2007, όπως αυτό εξειδικεύεται με τις διατάξεις των άρθρων 13 (παρ. 1) και 14 της υπ’ αρ. 1/452/01.11.2007 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε πελάτες της.

- Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους € 5.000 στην εταιρία «Π.Γ.ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ» για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 5 (παρ. 3) του ν. 3556/2007, λόγω μη σύμφωνης με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς κατάρτισης των εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων της περιόδου που έληξε στις 30.6.2018.

- Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους € 5.000 στην εταιρία εταιρεία «Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING AE» για παράβαση των διατάξεων των άρθρων 5 (παρ. 1), 19 (παρ. 1) και 21 (παρ. 5) του ν. 3556/2007, σχετικά με τη δημοσιοποίηση και υποβολή της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης της περιόδου που έληξε στις 30.6.2018.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v