Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Σειρά προστίμων από την Επ. Κεφαλαιαγοράς

Το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου της Entersoft ενέκρινε μεταξύ άλλων η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Σειρά προστίμων από την Επ. Κεφαλαιαγοράς

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 870/24.2.2020 συνεδρίασή του αποφάσισε:

• Την έγκριση του περιεχομένου του ενημερωτικού δελτίου της εταιρίας «ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» για τη δημόσια προσφορά και την προσφορά σε περιορισμένο κύκλο προσώπων έως 544.000 νέων κοινών, άυλων, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών με καταβολή μετρητών και παραίτηση του δικαιώματος των παλαιών μετόχων και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών του συνόλου των μετοχών.

 

• Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους 120.000 ευρώ σε τρία φυσικά πρόσωπα, για παράβαση από την εταιρία FRIGOGLASS ABEE των διατάξεων του άρθρου 4 παρ. 3 του ν.3556/2007, καθώς οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας για τη χρήση 2016 δεν είχαν καταρτιστεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Συγκεκριμένα, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 40.000 ευρώ σε έκαστο εκ των κατωτέρω προσώπων: κ. Χαράλαμπο Δαυίδ, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, κ. Νικόλαο Μαμουλή, Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας και κ. Εμμανουήλ Φαφαλιό, πρώην Οικονομικό Διευθυντή Ομίλου της εταιρίας.

• Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους 20.000 ευρώ στην εταιρία ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΕ για παράβαση των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του νόμου 3556/2007, λόγω μη σύμφωνης με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς κατάρτισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2017.

• Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους 3.000 ευρώ στην εταιρία CHARONIA HOLDINGS LIMΙTED για παράβαση των υποχρεώσεων γνωστοποίησης που προβλέπονται από τον ν. 3556/2007, λόγω εκπρόθεσμης αναγγελίας της μεταβολής του ποσοστού συμμετοχής της επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε.

• Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους 3.000 ευρώ στην εταιρία STONEMAN HOLDINGS LIMΙTED για παράβαση των υποχρεώσεων γνωστοποίησης που προβλέπονται από τον ν. 3556/2007, λόγω εκπρόθεσμης αναγγελίας της μεταβολής του ποσοστού συμμετοχής της επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε.

• Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους 10.500 ευρώ στην GLOBAL CAPITAL INVESTORS (II) LP για παράβαση των υποχρεώσεων γνωστοποίησης που προβλέπονται από τον ν. 3556/2007, λόγω εκπρόθεσμης αναγγελίας της μεταβολής του ποσοστού συμμετοχής της επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.

• Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους 330.000 ευρώ στον κ. Πάνο Γερμανό. Συγκεκριμένα επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 300.000 για παράβαση του άρθρου 5 παρ.1 της 2/258/5.12.2002 απόφασης του Δ.Σ. της Ε.Κ., ως ίσχυε, λόγω μη υποβολής υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της εταιρίας MULTIRAMA ΑΕΒΕ και πρόστιμο ύψους 30.000 ευρώ για παραβάσεις των διατάξεων του π.δ. 51/1992 & του ν.3556/2007, ως αυτές ίσχυαν ανά περίπτωση, των υποχρεώσεων γνωστοποίησης που προβλέπονταν για μεταβολές δικαιωμάτων ψήφου στην εταιρία MULTIRAMA ΑΕΒΕ.

• Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους 5.000 ευρώ στην εταιρία MULTIRAMA ΑΕΒΕ για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 10 παρ. 1 σε συνδυασμό με το άρθρο 6 παρ.1 του ν.3340/2005, όπως αυτά εξειδικεύονται από το άρθρο 2 παρ. 1 και το άρθρο 3 παρ. 1 της 3/347/2005 απόφασης του Δ.Σ. της Ε.Κ., διότι δεν δημοσιοποίησε την προνομιακή πληροφορία που αφορά στην κάλυψη από τον κ. Πάνο Γερμανό, της έκδοσης του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου της εταιρίας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v