Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΓΕΚΕ: Διανέμει καθαρό μέρισμα €0,09/μετοχή

Από την 26η Αυγούστου 2020 οι µετοχές της Εταιρείας θα διαπραγµατεύονται στο Χρηµατιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωµα λήψης µερίσµατος για την εταιρική χρήση 2019

ΓΕΚΕ: Διανέμει καθαρό μέρισμα €0,09/μετοχή

Σύµφωνα µε την απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης των µετόχων της ΓΕΚΕ, της 21ης Αυγούστου 2020, εγκρίθηκε η καταβολή µερίσµατος χρήσης 2019 ποσού 0,095 € ανά µετοχή της εταιρείας.

Στο προς διανοµή µέρισµα 0,095 € ανά µετοχή θα παρακρατηθεί φόρος µερισµάτων 5% και κατά συνέπεια το καταβλητέο µετά από φόρους µέρισµα ανά µετοχή θα διαµορφωθεί σε 0,090€.

∆ικαιούχοι του µερίσµατος είναι οι κ.κ. Μέτοχοι, κάτοχοι µετοχών της Εταιρείας, που είναι εγγεγραµµένοι στα αρχεία του ΣΑΤ την 27η Αυγούστου 2020 (Record Date).

Από την 26η Αυγούστου 2020 οι µετοχές της Εταιρείας θα διαπραγµατεύονται στο Χρηµατιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωµα λήψης µερίσµατος για την εταιρική χρήση 2019 (ηµεροµηνία αποκοπής).

Η καταβολή του µερίσµατος θα πραγµατοποιηθεί από την Τρίτη 1 Σεπτεµβρίου 2020, µέσω της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v