Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Prodea: Από 16/6 η καταβολή υπόλοιπου μερίσματος €0,212/μετοχή

Από την Πέμπτη 10 Ιουνίου 2021 οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσης 2020

Prodea: Από 16/6 η καταβολή υπόλοιπου μερίσματος €0,212/μετοχή

Η Prodea ανακοινώνει προς τους μετόχους ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε σήμερα τη διανομή μερίσματος ποσού 0,352 ευρώ ανά μετοχή (καθαρό) από τα κέρδη της χρήσης 2020.

Δεδομένης της διανομής προσωρινού μερίσματος ύψους €0,140 σε συνέχεια της από 30 Δεκεμβρίου 2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, το υπόλοιπο προς διανομή μέρισμα ανέρχεται σε €0,212 ανά μετοχή (καθαρό).

Από την Πέμπτη 10 Ιουνίου 2021 οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσης 2020 (ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος συμμετοχής στο μέρισμα).

Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» κατά την Παρασκευή 11 Ιουνίου 2021 (Record Date).

Το μέρισμα θα αρχίσει να καταβάλλεται από την Τετάρτη 16 Ιουνίου 2021 μέσω της: Πληρώτριας Τράπεζας «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.».

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v