Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Alpha Trust: Τα δικαιώματα που ασκήθηκαν στο stock option plan

Aσκήθηκαν συνολικά για το τρέχον έτος 2021 δικαιώματα προαίρεσης από ένα πρόσωπο έχων δικαίωμα που αντιστοιχούν σε 2000 μετοχές, ήτοι ποσό ευρώ 8.874.

Alpha Trust: Τα δικαιώματα που ασκήθηκαν στο stock option plan

Η Εταιρεία ALPHA TRUST γνωστοποιεί ότι σε συνέχεια της από 04.02.2020 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της κατά την οποία ενεκρίθη η θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε στελέχη και στους εργαζομένους της Εταιρίας καθώς και των θυγατρικών της, με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης απόκτησης μετοχών της Εταιρίας (options) με διάρκεια τριών ετών, ανώτατο αριθμό μετοχών που θα διατεθούν 104.400 μετοχές και τιμή διάθεσης των μετοχών υπέρ το άρτιο 4,437 ευρώ ανά μετοχή, ασκήθηκαν συνολικά για το τρέχον έτος 2021 δικαιώματα προαίρεσης από ένα πρόσωπο έχων δικαίωμα που αντιστοιχούν σε 2000 μετοχές, ήτοι ποσό ευρώ 8.874.

Κατόπιν τούτου, το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά ποσό € 720 με την έκδοση 2.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,36 η κάθε μία, ενώ ποσό € 8.154 που αντιστοιχεί στο συνολικό υπέρ το άρτιο καταβληθέν ποσό θα μεταφερθεί σε έκτακτο αποθεματικό της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μετά τη σχετική πιστοποίηση θα προβεί στην αντίστοιχη τροποποίηση (κατόπιν των εγκριτικών αποφάσεων) του άρθρου 5 του καταστατικού

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v