Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Paperpack: Πράσινο φως στην εξαγορά των υπολοίπων μετοχών από της Orlando-Equity

Το Δικαίωμα Εξαγοράς αφορά σε 82.126 μετοχές, έναντι καταβολής 6,70 ευρώ ανά μετοχή σε μετρητά.

Paperpack: Πράσινο φως στην εξαγορά των υπολοίπων μετοχών από της Orlando-Equity

Σύμφωνα με το Άρθρο 2 της απόφασης 1/644/22.4.2013 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (στο εξής η «Απόφαση 1/644»), η  «Orlando-Equity Holding Limited» (στο εξής ο «Προτείνων»), ανακοινώνει ότι, στις 25 Ιουνίου 2021, το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το από 2 Ιουνίου 2021 έγγραφο αίτημα του Προτείνοντος σχετικά με την άσκηση του κατ΄ άρθρο 27 του Ν. 3461/2006 (στο εξής ο «Νόμος») δικαιώματος εξαγοράς (στο εξής το «Δικαίωμα Εξαγοράς») των υπολοίπων κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Paperpack» (στο εξής η «Εταιρεία»), ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ η κάθε μία (στο εξής οι «Μετοχές»), τις οποίες δεν απέκτησε ο Προτείνων μέσω της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης που υπέβαλε στις 29 Ιανουαρίου 2021 σύμφωνα με το Νόμο (στο εξής η «Δημόσια Πρόταση») και τις οποίες δεν κατείχε κατά την ημερομηνία υποβολής του Δικαιώματος Εξαγοράς.

Κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις 25 Ιουνίου 2021, το Δικαίωμα Εξαγοράς αφορά σε 82.126 Μετοχές (στο εξής οι «Σχετικές Μετοχές»), έναντι καταβολής 6,70 Ευρώ ανά Σχετική Μετοχή σε μετρητά από τον Προτείνοντα προς τους κατόχους των Σχετικών Μετοχών, το οποίο ισούται με το αντάλλαγμα που προσέφερε ο Προτείνων στη Δημόσια Πρόταση. Σημειώνεται ότι ο Προτείνων δεν θα αναλάβει την καταβολή των δικαιωμάτων εκκαθάρισης, υπέρ της Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) που βαρύνουν κατόχους Σχετικών Μετοχών, ενώ από το ποσό των 6,70 Ευρώ ανά Σχετική Μετοχή θα αφαιρεθεί και ο προβλεπόμενος φόρος συναλλαγών που, σύμφωνα με το νόμο, βαρύνει τους πωλητές/κατόχους Σχετικών Μετοχών, όπως άλλωστε ίσχυε και στη Δημόσια Πρόταση.

Η ημερομηνία παύσης (αναστολής) της διαπραγμάτευσης των Μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών ορίστηκε η 12.7.2021. Η διαδικασία υλοποίησης και το χρονοδιάγραμμα του Δικαιώματος Εξαγοράς προβλέπεται στην Απόφαση 1/644.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την Απόφαση 1/644, σε περίπτωση (α) που κάτοχος Σχετικών Μετοχών δεν εξουσιοδοτήσει προσηκόντως το χειριστή του λογαριασμού αξιών του/της στο Σ.Α.Τ. να εισπράξει το αντάλλαγμα για λογαριασμό του/της, ή (β) Σχετικών Μετοχών που είτε δεν είναι ελεύθερες βαρών, δικαιωμάτων τρίτων ή κατασχέσεων είτε βρίσκονται σε λογαριασμό χειριστή στο Σ.ΑΤ. υπό ειδική εκκαθάριση, ο Προτείνων θα παρακαταθέσει το αντάλλαγμα στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων υπέρ του οικείου δικαιούχου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v