Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πώς κατανεμήθηκαν τα ομόλογα της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στη δημόσια προσφορά

Διατέθηκαν συνολικά 300.000 άυλες κοινές ανώνυμες ομολογίες της εταιρείας με ονομαστική αξία €1.000 εκάστη με αποτέλεσμα την άντληση κεφαλαίων ύψους €300 εκατ.

Πώς κατανεμήθηκαν τα ομόλογα της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στη δημόσια προσφορά

Μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς στις 10.12.2021, και σύμφωνα με τα συγκεντρωτικά στοιχεία κατανομής που παρήχθησαν με τη χρήση του Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, διατέθηκαν συνολικά 300.000 άυλες κοινές ανώνυμες ομολογίες της Εταιρείας με ονομαστική αξία €1.000 εκάστη (οι «Ομολογίες») με αποτέλεσμα την άντληση κεφαλαίων ύψους €300 εκατ.

Η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές, οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά, ανήλθε σε €683,4 εκατ.

Η ευρεία ανταπόκριση του επενδυτικού κοινού είχε ως αποτέλεσμα να καλυφθεί η Δημόσια Προσφορά 2,3 φορές και το σύνολο των συμμετεχόντων επενδυτών να ανέλθει σε 11.515.

Η τιμή διάθεσης των Ομολογιών έχει προσδιοριστεί στο άρτιο, ήτοι €1.000 ανά Ομολογία.

Η τελική απόδοση των Ομολογιών ορίστηκε σε 2,30% και το επιτόκιο των Ομολογιών σε 2,30% ετησίως.

Οι Ομολογίες κατανεμήθηκαν βάσει της έγκυρης ζήτησης που εκδηλώθηκε επί της απόδοσης 2,30% ως εξής:

α) 203.000 Ομολογίες (67,7% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) σε Ιδιώτες Επενδυτές, επί συνολικού αριθμού 380.694 Ομολογιών για τις οποίες εκδηλώθηκε έγκυρη ζήτηση (δηλαδή ικανοποιήθηκε το 53,3% της εκδηλωθείσας ζήτησης στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών και στη συγκεκριμένη απόδοση) και

β) 97.000 Ομολογίες (32,3% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) σε Ειδικούς Επενδυτές επί συνολικού αριθμού 295.290 Ομολογιών για τις οποίες εκδηλώθηκε έγκυρη ζήτηση (δηλαδή ικανοποιήθηκε το 32,8% της εκδηλωθείσας ζήτησης στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών και στη συγκεκριμένη απόδοση).

Επίσης, από τις 97.000 Ομολογίες που κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές, 26.000 Ομολογίες έλαβαν για δικό τους λογαριασμό οι κάτωθι Ανάδοχοι:

          Ανάδοχος                                           Κατανεμηθείσες Ομολογίες

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ                                                   9.398

Τράπεζα Eurobank Α.Ε.                                                7.518

Alpha Τράπεζα Α.Ε.                                                        3.133

Εθνική Τράπεζα                    3.132

OPTIMA BANK Α.Ε.                                                       2.506

EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.                         313

Σύνολο                                                                             26.000

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v