Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Quest: Διανομή υπόλοιπου μερίσματος €0,1425/μετοχή

Δικαιούχοι της διανομής είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» την Δευτέρα 20 Ιουνίου 2022.

Quest: Διανομή υπόλοιπου μερίσματος €0,1425/μετοχή

Η Quest Συμμετοχών Α.Ε. γνωστοποιεί ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση της 15 Ιουνίου 2022 αποφάσισε τη διανομή μερίσματος εξαιρουμένων των ιδίων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία.

Διευκρινίζεται ότι δόθηκε προσωρινό μέρισμα των € 1,25 (μικτό ποσό) ανά μετοχή που αφορούσε στις 35.740.896 μετοχές της Εταιρείας οι οποίες κατόπιν της από 28 Φεβρουαρίου 2022 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης διαιρέθηκαν (split: 1 παλαιά μετοχή σε 3 νέες) σε 107.222.688 νέες μετοχές.

Με βάση την από 15 Ιουνίου 2022 απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Συνέλευσης της Εταιρείας αποφασίστηκε η καταβολή μερίσματος €0,15 (μικτό ποσό) που αντιστοιχεί στον νέο αριθμό μετοχών.

Στις 7 Φεβρουαρίου 2022 η Εταιρεία κατέβαλε ως προσωρινό μέρισμα ποσό Ευρώ 1,25 ανά μετοχή (μικτό ποσό) επί 35.740.896 μετοχών της Εταιρείας έναντι του καταβλητέου μερίσματος της χρήσης 2021.

Κατόπιν τούτου το υπόλοιπο μερίσματος προς διανομή χρήσης 2021 ανέρχεται σε Ευρώ 0,15 (μικτό ποσό ανά μετοχή) € 0,1425 (καθαρό ποσό μετά από την παρακράτηση 5%) επί των 107.222.688 μετοχών της Εταιρείας μετά την ανωτέρω διαίρεση και συνυπολογιζόμενης της προσαύξησης λόγω των ιδίων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία.

Σημειώνεται ότι το προσαρμοσμένο (με τον νέο αριθμό μετοχών) μέρισμα της χρήσης 2021 είναι € 0,4167 ανά μετοχή που αφορά το προσωρινό μέρισμα πλέον € 0,15 ανά μετοχή, σύνολο € 0,5667 ανά μετοχή (μικτό ποσό).

Τα εν λόγω ποσό υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5% επί των μερισμάτων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 40 και 64 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α’ 167 /23.07.2013), όπως τροποποιήθηκαν από το άρθρο 24 του Ν. 4646/2019 (ΦΕΚ Α’ 201 /12.12.2019).

Συνεπώς ,το καθαρό πληρωτέο ποσό υπολοίπου μερίσματος χρήσης 2021 διαμορφώνεται σε €0,1425 ανά μετοχή.

Από την Παρασκευή 17 Ιουνίου 2022 οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα της ανωτέρω διανομής (ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος συμμετοχής).

Δικαιούχοι της διανομής είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» την Δευτέρα 20 Ιουνίου 2022 (record date).

Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής του μερίσματος ορίζεται η Πέμπτη 23 Ιουνίου 2022 μέσω της πληρώτριας Τράπεζας, Alpha Bank ω

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v