Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Επιστροφή κεφαλαίου €0,45 ανά μετοχή από την Πλαστικά Κρήτης

Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της 30.08.2022.

Επιστροφή κεφαλαίου €0,45 ανά μετοχή από την Πλαστικά Κρήτης

Ανακοινώνεται από την εταιρεία Πλαστικά Κρήτης Α.Ε. ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 15.07.2022 αποφάσισε τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 12.320.640 ευρώ.

Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 1,43 ευρώ σε 0,98 ευρώ και επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού €0,45 ανά μετοχή.

Μετά την ως άνω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 26.831.616 ευρώ, διαιρούμενο σε 27.379.200 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,98 ευρώ.

To Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την Αριθ. Πρωτ. 2673298/04.08.2022 απόφασή του ενέκρινε την τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της εταιρείας. Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χ.Α. στη συνεδρίασή της στις 12.08.2022 ενημερώθηκε για τη μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρείας, με επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού €0,45 ανά μετοχή.

Κατόπιν των ανωτέρω, από την 29.08.2022 οι μετοχές της εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με τη νέα ονομαστική αξία, 0,98 ευρώ ανά μετοχή και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού €0,45 ανά μετοχή.

Από την ίδια ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης των μετοχών της εταιρείας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε συνδυασμό με την υπ' αριθ. 26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. όπως ισχύει. Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της 30.08.2022 για την εν λόγω εισηγμένη εταιρεία. Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου ορίζεται η 05.09.2022.

* Δείτε αναλυτικά στη στήλη Συνοδευτικό Υλικό.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v