Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Αναμόρφωση τιμολογιακής πολιτικής από Χ.Α.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη σημερινή του συνεδρίαση αποφάσισε μεταξύ άλλων την αναμόρφωση της τιμολογιακής πολιτικής του. Πράσινο φως  για εισαγωγή της AGRIS στην ΕΝ.Α.

Αναμόρφωση τιμολογιακής πολιτικής από Χ.Α.
* Η νέα τιμολογιακή πολιτική του ΧΑ δημοσιεύεται στη δεξιά στήλη «Συνοδευτικό Υλικό»

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη σημερινή του συνεδρίαση αποφάσισε μεταξύ άλλων την αναμόρφωση της τιμολογιακής πολιτικής του. Πράσινο φως για εισαγωγή της AGRIS στην ΕΝ.Α.

Αναλυτικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη σημερινή του συνεδρίαση αποφάσισε μεταξύ άλλων την αναμόρφωση της τιμολογιακής πολιτικής του για τη διάθεση προϊόντων και υπηρεσιών αναμετάδοσης χρηματιστηριακής πληροφορίας των αγορών του ΧΑ, που θα ισχύσει την περίοδο 2009 – 2010.

Η εν λόγω αλλαγή θα έχει ως βασικό άξονα τη σύγκλιση των χρεώσεων που εφαρμόζει το Χρηματιστήριο Αθηνών στη διάθεση προϊόντων και υπηρεσιών που αφορούν την αναμετάδοση της χρηματιστηριακής πληροφορίας (market data feed), με τις αντίστοιχες χρεώσεις που εφαρμόζουν άλλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια του ίδιου μεγέθους.

Στην κατεύθυνση αυτή: 

*  καταργήθηκαν οι κλιμακωτές εκπτώσεις στις μηνιαίες μεταβλητές χρεώσεις 
*  επήλθαν μειώσεις στις ετήσιες πάγιες χρεώσεις 
*  προσδιορίστηκε η τιμολογιακή πολιτική για το νέο προϊόν του πλήρους βάθους τιμών (Full Order Book), το οποίο θα είναι διαθέσιμο από την αρχή του 2009 
* επεκτάθηκε η εμπορική συνεργασία ΧΑ-ΧΑΚ για υπηρεσίες αναμετάδοσης σε πραγματικό χρόνο της χρηματιστηριακής πληροφορίας (data feed) της Αγοράς ΧΑΚ προς τους Αναμεταδότες Πληροφορίας – Πελάτες ΧΑ, στο πλαίσιο της συνεργασίας των δύο Χρηματιστηρίων μέσω της Κοινής Πλατφόρμας.

Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών αποδέχθηκε την αίτηση της εταιρίας «AGRIS Α.Ε. ΣΠΟΡΟΙ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ» για την εισαγωγή των μετοχών της στην Εναλλακτική Αγορά (ΕΝ.Α.) του Χ.Α.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ακόμη, κατά τη σημερινή του συνεδρίαση ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση

*  των 29.163.750 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ», που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με καταβολή μετρητών υπέρ των παλαιών μετόχων. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών ορίστηκε η 13η Οκτωβρίου 2008. 

*  των 5.578.872 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας «ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε.Δ.Ε.Σ.», που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με καταβολή μετρητών υπέρ των παλαιών μετόχων. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών ορίστηκε η 15η Οκτωβρίου 2008.

Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη σημερινή του συνεδρίαση, ενέκρινε τα εξής: 

*  την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των μετοχών των εισηγμένων εταιριών «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε.» & «ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε.» από την εταιρία – Μέλος του ΧΑ «ΚΥΚΛΟΣ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ.» και καθόρισε ως ημερομηνία έναρξης της ειδικής διαπραγμάτευσης επί των παραπάνω εισηγμένων μετοχών την Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2008.

• την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των μετοχών της εισηγμένης εταιρίας «M.L.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.» από την εταιρία – Μέλος του ΧΑ «MERIT Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ.» και καθόρισε ως ημερομηνία έναρξης της ειδικής διαπραγμάτευσης επί της εν λόγω κινητής αξίας την Παρασκευή, 10 Οκτωβρίου 2008. 

*  την ανανέωση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των μετοχών της εισηγμένης εταιρίας «F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε.» από την εταιρία – Μέλος του ΧΑ «MERIT ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.».

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη σημερινή του συνεδρίαση ενημερώθηκε για: 

*  την αλλαγή επωνυμίας της εταιρίας «ΙΑΣΩ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ – ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ – ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ – ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.» σε «ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.», η οποία θα ισχύει από την 13η Οκτωβρίου 2008. 

* την αύξηση και ταυτόχρονη ισόποση μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΥΜΠΕΡΗ Α.Ε.». Η ονομαστική αξία της μετοχής παραμένει €0,59. Ως ημερομηνία υλοποίησης της εν λόγω εταιρικής μεταβολής ορίστηκε η 14η Οκτωβρίου 2008.


* Η νέα τιμολογιακή πολιτική του ΧΑ δημοσιεύεται στη δεξιά στήλη «Συνοδευτικό Υλικό»

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v