Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΧΑ: Ριζικές αλλαγές στους δείκτες

Αλλάζει πλήρως ο χάρτης των χρηματιστηριακών δεικτών από τον επόμενο μήνα, καθώς τροποποιούνται οι βασικοί υφιστάμενοι δείκτες , καταργούνται κάποιοι από αυτούς και δημιουργούνται νέοι.

ΧΑ: Ριζικές αλλαγές στους δείκτες
Αλλάζει πλήρως ο χάρτης των χρηματιστηριακών δεικτών από τον επόμενο μήνα, καθώς τροποποιούνται οι βασικοί υφιστάμενοι δείκτες , καταργούνται κάποιοι από αυτούς και δημιουργούνται νέοι , βασισμένοι σε απολύτως νέα φιλοσοφία.

Καταρχάς παύει ο υπολογισμός των δεικτών ftse/XA Liquid Mid και Ftse/XA Small Cap ενώ συνεχίζεται ο υπολογισμός των 18 κλαδικών δεικτών Ftse/XA ως μέσου καταγραφής των τάσεων εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικους τομείς της οικονομίας.

Επιπλέον, το Χρηματιστήριο θα προχωρήσει στην αντικατάσταση του δείκτη ftse/XA Small Cap με ένα νέο δείκτη θεμελιωδών στοιχείων, σε συνεργασία με τον οίκο FTSE.

Στόχος του ΧΑ είναι η εισαγωγή στην ελληνική αγορά μίας νέας τάσης που αφορά στο σχεδιασμό δεικτών, χρησιμοποιώντας μεθοδολογία διαφορετική από τη σημερινή καθώς και η βελτίωση της προβολής προς την επενδυτική κοινότητα εταιριών με ελκυστικό επενδυτικό προφίλ.

Στους δείκτες που βασίζονται στα θεμελιώδη μεγέθη, η επιλογή των εταιρειών προσδιορίζεται από έναν αριθμό αριθμοδεικτών που προκύπτουν από τις λογιστικές καταστάσεις των εταιρειών.

Η φιλοσοφία τέτοιων δεικτών στηρίζεται στην αντίληψη ότι από τα θεμελιώδη μεγέθη των εταιρειών γίνεται η εκτίμηση της πραγματικής αξίας μίας εταιρείας η οποία θα έπρεπε να προσεγγίζει, ανάλογα με τους εξωγενείς παράγοντες, σε μία αποτελεσματική αγορά, την κεφαλαιοποίησή τους στο ταμπλό.

Ο νέος δείκτης θεμελιωδών στοιχείων θα απαρτίζεται από 20 μετοχές οι οποίες θα προέρχονται από την Κύρια Αγορά του ΧΑ αλλά δε θα ανήκουν στον χρηματοοικονομικό τομέα και δε θα συμμετέχουν σε υφιστάμενο δείκτη ftse/XA.

H κατάταξη των εταιρειών θα γίνεται με βάση συγκεκριμένους δείκτες:

- Δείκτες αποδοτικότητας ( Profitability Ratios): Μετρούν την κερδοφορία και κατ΄επέκταση την αποτελεσματικότητα της διοίκησης της εταιρείας σε σύγκριση με άλλες εταιρείες του κλάδου.

-Δείκτες Αξίας (Value Ratios): Αξιολογούν τη χρηματιστηριακή αξία μίας εταιρείας σε σχέση με βασικά χρηματοοικονομικά της μεγέθη.

- Δείκτης Ανάπτυξης (Growth Ratios): Μετρούν το ρυθμό ανάπτυξης βασικών οικονομικών μίας εταιρείας για να εκτιμήσουν τη μελλοντική πορεία αυτής, την κερδοφορία και κατ΄επέκταση την αποτελεσματικότητα της διοίκησης της εταιρίας σε σύγκριση με άλλες εταιρείες του ίδιου κλάδου.

-Δείκτες Δανειακών Υποχρεώσεων (Debt Ratios): Αξιολογούν τη μόχλευση μίας εταιρίας και τη δυνατότητα της να χρηματοδοτήσει την εξυπηρέτηση των δανειακών της υποχρεώσεων μέσα από τη παραγωγική της δραστηριότητα.

Όσον αφορά στη διαδικασία αξιολόγησης, αυτή θα προκύπτει από:

- Υπολογισμό για κάθε εταιρεία των δεικτών

Αποδοτικότητας και Ανάπτυξης για τις 3 τελευταίες οικονομικές χρήσεις
• Αξίας (Value) και Δανειακών Υποχρεώσεων(Debt) για την τελευταία οικονομική χρήση.

- Ομαδοποίηση κάθε δείκτη στον υπερκλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται η εταιρεία

- Υπολογισμός της τελικής τιμής κάθε ομάδας δεικτών ως των μέσο όρο των τιμών των ομαδοποιημένων επιμέρους αριθμοδεικτών της ομάδας.

- Κατάταξη κατ΄αύξουσα σειρά με βάση το δείκτη δανειακών υποχρεώσεων , εξαιρώντας τις εταιρείες με αρνητικό EBITDA.

- Aφαίρεση από την κατάταξη των εταιρειών με υψηλή τιμή του δείκτη Debt (πάνω από 25% του δείγματος). 

- Επιλογή των πρώτων 20 εταιρειών της κατάταξης για συμμετοχή στο δείκτη.

Επιπλέον, επιδιώκοντας την προβολή των εισηγμένων εταιρειών που παρουσιάζουν έντονα διεθνή δραστηριότητα, η οποία περιορίζει την έκθεσή τους στον κίνδυνο χρέους (sovereign risk), το ΧΑ σχεδιάζει να δημιουργήσει έναν ακόμα νέο δείκτη ο οποίος θα παρακολουθεί τις αποδόσεις των εταιρειών της κατηγορίας αυτής.

Η δημιουργία του δείκτη αποσκοπεί στην προσέλκυση διαχειριστών κεφαλαίων που θα ήθελαν να δημιουργήσουν επενδυτικά προϊόντα , προσβλέποντας στο διεθνές ενδιαφέρον, καθώς η εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων είναι το ζητούμενο την περίοδο αυτή.

Στο δείκτη αυτό θα συμμετέχουν εταιρείες με βάση το ποσοστό του κύκλου εργασιών τους που προέρχεται από δραστηριοποίηση σε αγορές εκτός Ελλάδος σε ποσοστό άνω του 50%, ποσοστό που ενδεχομένως διαφοροποιηθεί ελαφρώς στο τέλος, ωστόσο οι έως τώρα μετρήσεις γίνονται βάσει αυτού από το ΧΑ. Θα υπολογίζεται επίσης συντελεστής (capping factor) ώστε το βάρος κάθε μετοχής στο δείκτη να είναι μικρότερο του 20%.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v