”Πράσινο φως” για τρεις εταιρίες από ΧΑ

”Πράσινο φως” για την εισαγωγή των μετοχών τους στο Χ.Α. έλαβαν οι εταιρίες Χημικά και Βιοφαρμακευτικά Εργαστήρια Πάτρας, Pharmacon και Intersys από το Δ.Σ. του Χ.Α., το οποίο αποφάσισε να εξετάσει την κατάσταση της ΙΝΤΕΡΣΑΤ λόγω μακράς παραμονής σε αναστολή.

”Πράσινο φως” για τρεις εταιρίες από ΧΑ
”Πράσινο φως” για την εισαγωγή των μετοχών τους στο Χ.Α. έλαβαν οι εταιρίες Χημικά και Βιοφαρμακευτικά Εργαστήρια Πάτρας, Pharmacon και Intersys, καθώς το Δ.Σ. του Χ.Α. ενέκρινε τα ενημερωτικά τους δελτία.

Ακόμη το Δ.Σ. του Χ.Α. κατά τη σημερινή του συνεδρίαση αποφάσισε να εισηγηθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να εξετάσει την κατάσταση της εισηγμένης εταιρείας ΙΝΤΕΡΣΑΤ Α.Ε., η οποία βρίσκεται σε αναστολή για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους.

Ειδικότερα, το Δ.Σ. του Χ.Α. κατά τη σημερινή του συνεδρίαση ενέκρινε:

* Την αίτηση της εταιρίας ”ΧΗΜΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΠΑΤΡΩΝ ΑΕ” για την εισαγωγή των μετοχών της στην Κύρια Αγορά του ΧΑ και θα διαβιβάσει τον φάκελο στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου και την χορήγηση της άδειας της Δημόσιας Εγγραφής. Η εταιρία δραστηριοποιείται στην παραγωγή χημικών ουσιών υψηλής τεχνολογίας που βασίζονται στην συνδυαστική χημεία και εφαρμόζονται σε τεχνολογίες που έχουν αναπτυχθεί με βάση το γονιδίωμα (DNA) των έμβιων όντων.

* Την αίτηση της εταιρίας ”PHARMACON - Δ. ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ” για την εισαγωγή των μετοχών της στην Παράλληλη Αγορά του ΧΑ και θα διαβιβάσει τον φάκελο στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου και την χορήγηση της άδειας της Δημόσιας Εγγραφής. Η εταιρία δραστηριοποιείται σε χονδρική πώληση φαρμάκων και παραφαρμακευτικών προϊόντων σε φαρμακεία και φαρμακαποθήκες της Ελλάδος, στην εξαγωγή αυτών των προϊόντων κυρίως σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και σε αντιπροσώπευση προϊόντων του εξωτερικού στην Ελλάδα.

* Την αίτηση της εταιρίας ”INTERSYS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ- ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ” για την εισαγωγή των μετοχών της στην Παράλληλη Αγορά του ΧΑ και θα διαβιβάσει τον φάκελο στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου και την χορήγηση της άδειας της Δημόσιας Εγγραφής.

Η εταιρία δραστηριοποιείται: α)στην αντιπροσώπευση και διάθεση προϊόντων οίκων εξωτερικού συσκευών και μηχανημάτων του ευρύτερου τομέα πληροφορικής β)στην αντιπροσώπευση και διάθεση προϊόντων οίκων εξωτερικού συσκευών και μηχανημάτων ήχου και εικόνας γ)στην παροχή υπηρεσιών μηχανοργάνωσης, τροποποιήσεις και βελτιώσεις/προσαρμογές προϊόντων λογισμικού, ανάπτυξη λογισμικού εφαρμογών κ.α. και δ)στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής.

* Το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου της εταιρείας ”ΦΟΙΝΙΞ METROLIFE ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.Α.Ε.” για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και με εισφορά σε είδος. Σύμφωνα με τους όρους της αύξησης θα εκδοθούν 38.302.168 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων και τιμή διάθεσης 2,05 ευρώ, με αναλογία 8 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές ανά 9 παλαιές μετοχές.

Επίσης, 10.241.000 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές με παραίτηση των παλαιών μετόχων υπέρ της Εμπορικής Τράπεζας σε αντάλλαγμα εισφοράς σε είδος (θα εισφερθούν μετοχές της εταιρείας ”ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ & ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”).

* Το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου της εταιρίας ”ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.” για την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών. Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο η εταιρία ”ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.” προβαίνει σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου εκδίδοντας 41.390.067 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων κατόχων κοινών μετοχών και τιμή διάθεσης 0,78 ευρώ, με αναλογία 1 νέα κοινή ονομαστική μετοχή ανά 2 παλαιές κοινές μετοχές.

* Την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των 31.428.750 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας ”ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α.”, που προέκυψαν από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών.

Λόγω μη ύπαρξης επαρκούς διασποράς των μετοχών της εταιρίας, όπως αυτή διαμορφώθηκε μετά την αμκ με μετρητά, το ΔΣ του ΧΑ παρέσχει προθεσμία 45 ημερών στην εταιρία για την διεύρυνση της διασποράς των μετοχών της.

* Την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση μετοχών που προέκυψαν από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου λόγω άσκησης δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option plan) στις κάτωθι εταιρίες:

* 147.940 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας ”ΙΝΦΟΡΜΑΤΙΚΣ Η/Υ Α.Ε.Β.Ε.”

* 94.580 νέων κοινών μετοχών της εταιρίας ”INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε.”

* 192.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας ”ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ Α.Ε.Β.Ε”

* 131.900 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας ”ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.”

* 1.288.250 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας ”COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.”

Επίσης το Δ.Σ. του ΧΑ:

* Ενημερώθηκε για τη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας ”ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε.” από 1,84 ευρώ σε 0,84 ευρώ.

* Ενημερώθηκε για την αλλαγή επωνυμίας της εταιρίας ”ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ” σε ”ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ”.

* Ενημερώθηκε για την ακύρωση και διαγραφή των 102.045 ιδίων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας ”ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.”.

* Ενημερώθηκε για την α) ακύρωση και διαγραφή 844.490 ιδίων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας ”ΙΑΣΩ Α.Ε.” και β) μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 1,27 ευρώ σε 0,93 ευρώ.

* Ενημερώθηκε για την ισόποση μείωση και αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας ”ΝΗΡΕΥΣ - ΙΧΘ/ΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ Α.Ε.”, ούτως ώστε η ονομαστική αξία της μετοχής παραμένει 1,62 ευρώ.* Ενημερώθηκε για το πληροφοριακό σημείωμα της ”Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.” σχετικά με την συγχώνευση με απορρόφηση της 100% θυγατρικής της εταιρίας ”ΝΙΚΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Α.”

* Ενημερώθηκε για τη συνέχιση της Ειδικής διαπραγμάτευσης επί των κοινών μετοχών της εισηγμένης εταιρείας ”ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΥΜΠΕΡΗ ΑΕ” έως την 2/2/2006, καθώς και για την παύση της Ειδικής διαπραγμάτευσης επί των κοινών μετοχών της εισηγμένης εταιρείας ”ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΑΕ” με ισχύ την 1/5/2005.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v