Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Τα οκτώ «πρέπει» που εγγυώνται την επιβίωση μιας επιχείρησης

Στο νέο αχαρτογράφητο περιβάλλον που δημιουργεί η πανδημική κρίση οι αξίες των επιχειρήσεων παίζουν κορυφαίο ρόλο για το αύριο. Τα οκτώ «πρέπει» τα οποία καθορίζουν τις κρίσιμες αποφάσεις.

Τα οκτώ «πρέπει» που εγγυώνται την επιβίωση μιας επιχείρησης

Στον κόσμο που αλλάζει οι επιχειρήσεις που θα επιβιώσουν είναι όσες θα προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα αλλάζοντας τρόπο σκέψης και συμπεριφορά, θα σκεφτούν έξω από το κουτί, θα κάνουν σωστές επιλογές και θα τις υλοποιήσουν ταχύτατα και αποτελεσματικά.

Στο νέο αχαρτογράφητο περιβάλλον, οι νέες αξίες παίζουν κορυφαίο ρόλο για το αύριο.

Αυτές οι αξίες μπορούν να συνοψιστούν σε:

  1. Αφοσίωση: Η επιτυχία της εταιρείας απαιτεί αφοσίωση των διοικητικών στελεχών και των εργαζομένων. Αφοσίωση σημαίνει βασική θετική στάση απέναντι στην εταιρεία, ταύτιση με τους στόχους της, καθώς και χρήση και συγκέντρωση κάθε προσπάθειας προς αυτή την κατεύθυνση.
  2. Πρότυπα συμπεριφοράς: Κάθε στέλεχος οφείλει να έχει συναίσθηση της επίδρασης που έχει ως προς τους εργαζομένους η συμπεριφορά του και ο τρόπος διοίκησης. Είναι σημαντικό τα στελέχη να παρακινούν τους εργαζομένους μέσω υποδειγματικής συμπεριφοράς, τόσο για την επίτευξη των στόχων της εταιρείας, όσο και των επιμέρους στόχων.
  3. Σαφής κατανομή αρμοδιοτήτων: Προϋπόθεση για την επιτυχία της εταιρείας είναι η σαφής κατανομή αρμοδιοτήτων, δεξιοτήτων και ευθυνών. Για να υπάρχει επιτυχία πρέπει οι ικανότητες και δεξιότητες των εργαζομένων να συμπίπτουν με τις απαιτήσεις της θέσης εργασίας.
  4. Συνεργασία: Απαιτεί την προθυμία για συνεργασία και παραμερισμό των επιμέρους συμφερόντων, καθώς και την αφοσίωση κάθε διοικητικού στελέχους, ακόμη και όταν σε μεμονωμένες περιπτώσεις δεν είναι σε θέση να επιβάλει εν μέρει ή εξολοκλήρου τις προσωπικές του απόψεις. Η διαχείριση του προσωπικού πρέπει να γίνεται σύμφωνα με την αρχή της Διοίκησης με Στόχους (ΜΒΟ), που απαιτεί εκτεταμένη ενεργοποίηση και συμμετοχή των εργαζομένων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Στη συνεργασία παίζει ρόλο και η διατήρηση των διαπροσωπικών σχέσεων πέρα από ένα επίπεδο τυπικής αναγκαιότητας, αφού υπάρχει σχέση αλληλεπίδρασης μεταξύ εργασιακής ικανοποίησης των εργαζομένων και της παραγωγικότητας της εταιρείας. Αυτό περιλαμβάνει επίσης και τη βούληση για την αποφυγή και την επίλυση των συγκρούσεων, καθώς και την αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ στελεχών.
  5. Αποδοχές που σχετίζονται με την απόδοση: Εκτός από συγκεκριμένους και μετρήσιμους στόχους, οι τακτικές αξιολογήσεις απόδοσης εξυπηρετούν τον διαρκή έλεγχο και την εκτίμηση της αποδοτικότητας.
  6. Προώθηση των εργαζομένων: Η προσαρμογή της απόδοσης των εργαζομένων στις αυξανόμενες ανάγκες αποτελεί προϋπόθεση για τη μακροπρόθεσμη επιτυχία της εταιρείας. Η εξέλιξη των εργαζομένων περιλαμβάνει την υποχρέωση του κάθε προϊσταμένου να επιλέγει ηγετικά στελέχη και νέους συνεργάτες και να φροντίζει την καριέρα τους στο πλαίσιο του συνόλου της επιχείρησης.
  7. Κοινωνική ευθύνη: Η κοινωνική ευθύνη της εταιρείας σε σχέση με τους εργαζομένους αποτελεί προϋπόθεση για τη μακροπρόθεσμη δέσμευση, την πλήρη ταύτιση και την αφοσίωση στην εταιρεία.
  8. Πληροφόρηση: Τα στελέχη πρέπει να παρέχουν στους εργαζομένους όλες τις πληροφορίες σχετικά με την περιοχή ευθύνης τους, ώστε να κάνουν τις αποφάσεις κατανοητές και να τους ευθυγραμμίζουν με τους στόχους της εταιρείας. Επίσης, πρέπει να εξασφαλίζουν ότι οι κατευθυντήριες γραμμές διαχέονται στις θέσεις που χρειάζονται αυτές τις πληροφορίες για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Τέλος, στο πλαίσιο της συνεργασίας, υπάρχει παροχή πληροφόρησης από τους εργαζομένους προς τους προϊσταμένους και τα στελέχη για σημάδια που υποδηλώνουν κινδύνους, ανεπιθύμητες εξελίξεις και μεγάλες δυσκολίες, με στόχο την πρόληψη γεγονότων αρνητικών για την εταιρεία.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v