Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ποιοι μεσαίοι - μικροί ωφελούνται από τα ΔΛΠ

Στις 14 ανέρχονται οι εταιρίες από το χώρο της μεσαίας και μικρής κεφαλαιοποίησης, οι οποίες αναμένεται να ωφεληθούν από την εφαρμογή των ΔΛΠ, επισημαίνει ο Μάνος Χατζηδάκης σε ανάλυσή του για τα αποτελέσματα του 2004.

Ποιοι μεσαίοι - μικροί ωφελούνται από τα ΔΛΠ
Στις 14 ανέρχονται οι εταιρίες από το χώρο της μεσαίας και μικρής κεφαλαιοποίησης, οι οποίες αναμένεται να ωφεληθούν από την εφαρμογή των ΔΛΠ, επισημαίνει ο Μάνος Χατζηδάκης σε ανάλυσή του για τα αποτελέσματα του 2004.

Παράλληλα, όπως τονίζει ο ίδιος, οι εταιρίες που συμπεριλαμβάνονται στον FTSE 20 πραγματοποίησαν τα 3/4 της συνολικής κερδοφορίας των εισηγμένων στη Σοφοκλέους, επισημαίνοντας ότι ”δίκαια οι μετοχές του παραμένουν πρωταγωνιστές στο ΧΑ”Η αύξηση των κερδών περιορίστηκε στο 12% στα ενοποιημένα κέρδη πρό φόρων των εισηγμένων, ενώ η αύξηση στον κύκλο εργασιών ήταν της τάξεως του 9%, επισημαίνει ο κ. Χατζηδάκης, στην αναλυσή του με τίτλο ”Ποιος φοβάται τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα”.

Η προσαρμογή στα νέα λογιστικά πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης αναμένεται να απασχολήσει την αγορά άμεσα καθώς είναι εμφανής η προσπάθεια από την πλειοψηφία των εταιριών να μην υπάρξουν προβλήματα προσαρμογής κατά την πρώτη περίοδο της εφαρμογής τους.

Κλάδος κλειδί για την αγορά είναι φυσικά ο τραπεζικός για τον οποίο η επίλυση του ασφαλιστικού συνδέεται άμεσα με την προσαρμογή των λογιστικών καταστάσεων. Έτσι από τις τράπεζες η Πειραιώς και η Eurobank δηλώνουν πιο έτοιμες (70 και 20 εκ. ευρώ αντίστοιχα), η Alpha Bank έχει στον ισολογισμό εννεαμήνου σημείωση για ασφαλιστική εκκρεμότητα 160 εκ. ευρώ, στην Εθνική οι εκτιμήσεις του κόστους προσδιορίζονται στα 250 εκ. ευρώ ενώ στην Εμπορική Τράπεζα το ύψος υπολογίζεται σε 1,2 δισ. ευρώ.

Τα μεγέθη αυτά δεν θα καλυφθούν από ότι φαίνεται αποκλειστικά από τις τράπεζες οι οποίες προχώρησαν σε προβλέψεις και αναπροσαρμογές μεγεθών προκειμένου να μην τεθούν αντιμέτωπες με απότομες μεταβολές στους βασικούς τους λογαριασμούς.

Aπό τις εταιρίες μικρότερων κεφαλαιοποιήσεων και σύμφωνα με τις ανακοινώσεις κερδών η εφαρμογή των ΔΠΧΠ θα προκαλέσει (ή προκάλεσε) τις εξής μεταβολές:

* Πετρόπουλος: Η αναμενόμενη αναπροσαρμογή των αξιών των ακινήτων της εταιρείας, με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, θα ενισχύσει κατά 10 εκατ ευρώ την καθαρή θέση της εταιρείας, στο επίπεδο των 30 εκατ ευρώ.

* Βιοσώλ: Τα αποτελέσματα της χρήσης 2004 επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις δαπανών πολυετούς απόσβεσης και ασωμάτων ακινητοποιήσεων κατά 460.000 Ευρώ. Το ποσό αυτό στο μέγιστο μέρος του δεν θα επιβαρύνει τα αποτελέσματα που θα συνταχθούν με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.

* Κανάκης: Από την αναπροσαρμογή της αξίας των γηπέδων και κτιρίων προέκυψε υπεραξία ύψους ευρώ 1,956 εκατ., η οποία καταχωρήθηκε στα ίδια κεφάλαια. Αποτέλεσμα αυτής της αναπροσαρμογής ήταν η σημαντική αύξηση των ιδίων κεφαλαίων κατά 28,55%. Τα ίδια κεφάλαια διαμορφώθηκαν σε ευρώ 10,455 εκατ. έναντι ευρώ 8,133 εκατ. το 2003.

* Τράπεζα Αττικής: Οι προβλέψεις της Τράπεζας αυξήθηκαν κατά 54,2% στο 2004, όπως εντάσσεται στην πολιτική της νέας διοίκησης για την εξυγίανση του χαρτοφυλακίου ως αποτέλεσμα των εφαρμογής των ΔΛΠ.

* Μπήτρος: Κατά το 2004 η εταιρία πραγματοποίησε πρόσθετες αποσβέσεις και διαγραφές επισφαλών απαιτήσεων συνολικού ύψους 3,87 εκατομμυρίων ευρώ.

* Λαμψα: Οι ζημίες παρελθουσών χρήσεων καλύφθηκαν ολοσχερώς από την υπεραξία που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων βάσει του Ν. 2065/92

* Τεχνικές Εκδόσεις: Στο πλαίσιο εναρμόνισης των εταιρικών μεγεθών με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, η εταιρία θα προχωρήσει στην αναπροσαρμογή της αξίας της ακίνητης περιουσίας, από την οποία θα προκύψει σημαντική υπεραξία, που θα βελτιώσει περαιτέρω το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων.

* ΕΛΤΡΑΚ: Στη χρήση του 2004, έγινε αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων, από την οποία προέκυψε διαφορά της αξίας κτήσης οικοπέδων ύψους 545.945,06 ευρώ. Η υπεραξία εμφανίζεται στον ισολογισμό στα ίδια κεφάλαια του παθητικού.

* Yalco: Η εταιρία με βάση τις ισχύουσες διατάξεις θα μπορούσε να προχωρήσει σε αποτίμηση των πάγιων περιουσιακών της στοιχείων (οικόπεδα, κτίρια) στην εύλογη αξία και να καταγράψει σημαντικές υπεραξίες, αναβάλλει αυτή την αποτίμηση σε ευθετότερο χρόνο.

* Σάνυο: Το αποτέλεσμα χρήσεως 2004 διαμορφώνεται αρνητικό στο ποσό των 27,4 εκ. ευρώ και αυτό οφείλεται εξ ολοκλήρου στα αρνητικά έκτακτα αποτελέσματα ευρώ 12,1 εκ. και τις αποσβέσεις 15,3 εκ. ευρώ.

* ΕΥΔΑΠ: Στη χρήση αυτή τα γήπεδα και κτίρια της εταιρείας εμφάνισαν αύξηση 156,33 εκατ. ευρώ, λόγω αναπροσαρμογής της αξίας των, με αντίστοιχη αύξηση της καθαρής της θέσης. Με την εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων από 1.1.2005 θα προκύψει αναπροσαρμογή αξίας και στα υπόλοιπα πάγια στοιχεία της εταιρείας.

* Informatics: H εταιρία στα πλαίσια της προετοιμασίας για την εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χ.Π. προχώρησε σε υποτίμηση της αξίας των συμμετοχών της με αντίστοιχη μείωση των ιδίων κεφαλαίων της.

Συνεπώς εκτιμάται ότι μετά από το γεγονός αυτό, η υποχρεωτική εφαρμογή των Δ.Π.Χ.Π σε συνδυασμό με την υπεραξία που θα προκύψει από την εκτίμηση των παγίων της δεν θα έχει περαιτέρω επιπτώσεις στα ίδια κεφάλαια της εταιρίας.

* Νηρέας: Η εταιρία κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων προέβη σε εκτίμηση της αξίας των ακινήτων. Από την εκτίμηση προέκυψαν υπεραξίες οι οποίες συμψηφίσθηκαν με υποαξίες που προέκυψαν από την αποτίμηση συμμετοχών, σε μη εισηγμένες εταιρείες, στην καθαρή τους θέση.

* Μυτιλιναίος: Eνόψει της εφαρμογής των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ), αλλά και για λόγους ορθής απεικόνισης των στοιχείων και της διάρθρωσης του ισολογισμού, ο Όμιλος Μυτιληναίου εμφανίζει τις χρεωστικές διαφορές ενοποίησης (goodwill), ύψους ευρώ 173,403 εκατ., στο ενεργητικό του ενοποιημένου ισολογισμού, καταγράφοντας ταυτόχρονα τις αναλογούσες αποσβέσεις ποσού περίπου ευρώ 8,670 εκατ. που βάρυναν τα αποτελέσματα της περιόδου.

Για λόγους συγκρισιμότητας έγινε αναμόρφωση των αντίστοιχων κονδυλίων της προηγούμενης περιόδου, περιλαμβάνοντας τις αντίστοιχες αποσβέσεις για την χρήση 2003 ύψους ευρώ 8,155 εκατ.

Τέλος, επισημαίνεται μια σειρά εταιριών οι οποίες αν και εμφανίζουν κερδοφορία έχουν σημαντικό αριθμό παρατηρήσεων στις λογιστικές τους καταστάσεις και ως εκ τούτου απαιτείται προσεκτική εξέταση των επιπτώσεων που θα έχει η εφαρμογή των ΔΠΧΠ είτε στην κερδοφορία τους είτε στην καθαρή τους θέση. Ενδεικτικά αναφέρονται:

Γρηγόρης, Forthnet, Info Quest, ΔΟΛ, Imako, Τσουκαρίδης, Αττικατ, Alfa – Alfa Energy, Ντιονικ, Εμπ. Δεσμός.

* Τα τελικά συγκεντρωτικά στοιχεία για τα αποτελέσματα 2004, καθώς και το πλήρες κείμενο της ανάλυσης του Μ. Χατζηδάκη δημοσιεύεται στη Δεξιά Στήλη ”Συνοδευτικό Υλικό”.

Στην ίδια ανάλυση περιέχεται αναλυτική παρουσίαση των εταιριών που κατέγραψαν ”Εκτακτα Αποτελέσματα” στη χρήση του 2004.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v