Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΛΒΕ: Απόσπασμα Πρακτικού Επιτροπής Ελέγχου

Της Επιτροπής Ελέγχου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΒΕ Α.Ε.» της 14ης Ιουλίου 2021

Στην Καβάλα σήμερα στις 14 Ιουλίου 2021 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 15:00 στα γραφεία της εταιρείας συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή Ελέγχου, η οποία προέκυψε από την συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 14ης Ιουλίου 2021.

Κατά την συνεδρίαση είναι παρόντες:

1. Τριαντάφυλλος Τσαμαντάνης του Δημητρίου, οικονομολόγος, που γεννήθηκε στην Καβάλα το έτος 1973, κάτοικος Καβάλας, με το υπ' αριθμ. Δ.Τ. AΝ-407307/2017 του Τ.Α. Καβάλας, ΑΦΜ: 062784495, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

2. Αθανασία Παπαγάκη του Γεωργίου, συνταξιούχος, που γεννήθηκε στην Δράμα το έτος 1960 και κατοικεί στην Καβάλα οδό Φιλίππου αρ. 19-21, εθνικότητας Ελληνικής, κάτοχος του υπ' αριθμ. Δ.Τ. ΑΒ 909027/2006 του Τμήματος Ασφαλείας Καβάλας και Α.Φ.Μ. 066510997, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

3. Ελένη Σαμαρά του Εμμανουήλ, συνταξιούχος, που γεννήθηκε στην Ελευθερούπολη το έτος 1959 και κατοικεί στην Καβάλα οδό Αιόλου αρ. 13, εθνικότητας Ελληνικής, κάτοχος του υπ' αριθμ. Δ.Τ. ΑΕ 890520/2007 και Α.Φ.Μ. 025547636, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

Η Επιτροπή Ελέγχου βρίσκεται σε απαρτία, αφού παρευρίσκονται άπαντα τα μέλη αυτής, τα οποία αποδέχονται τον διορισμό τους, και εισέρχεται στη συζήτηση του κάτωθι θέματος της ημερήσιας διάταξης για τη λήψη απόφασης επί αυτού:

Θέμα Μόνο: Συγκρότηση σε σώμα και ορισμός Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου.

Σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 ε' του Ν. 4706/2020 και της με αρ. πρωτ. 1508/17-7- 2020 επιστολή του Τμήματος Εποπτείας Εισηγμένων Εταιριών της Διεύθυνσης Εισηγμένων Εταιριών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ορίζεται από τα μέλη της κατά τη συνεδρίαση για τη συγκρότησή της σε σώμα και είναι ανεξάρτητος από την Εταιρεία.

Η Επιτροπή Ελέγχου, κατόπιν διαλογικής συζήτησης, αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί να ορίσει ως Πρόεδρό της σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 στοιχ. ε' του Ν. 4449/2017, τoν κ. Τριαντάφυλλο Τσαμαντάνη, ο οποίος ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 4 παρ. 1 του Ν. 3016/2002 και του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020. Ο κ. Τριαντάφυλλος Τσαμαντάνης διαθέτει επίσης επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική και λογιστική, καθότι είναι απόφοιτος του τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, κάτοχος Άδειας Λογιστή Α Τάξης και μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου κι από το 2000 έως το 2014 εργάσθηκε στην πολυεθνική εταιρεία ορκωτών ελεγκτών Grant Thornton Α.Ε., συμμετέχοντας σε πολυάριθμους ελέγχους, ενώ από τις 18.06.2019 έχει διατελέσει Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας. Με βάση τα ανωτέρω, η Επιτροπή Ελέγχου διαπιστώνει ότι ο κ. Τριαντάφυλλος Τσαμαντάνης είναι σε θέση να ασκήσει τα καθήκοντα του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο κ. Τριαντάφυλλος Τσαμαντάνης αποδέχεται τον ως άνω ορισμό του ως Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου.

Εν συνεχεία, η Επιτροπή Ελέγχου,, συγκροτείται σε σώμα, παμψηφεί και ομόφωνα, ως εξής:

1. Ο κ. Τριαντάφυλλος Τσαμαντάνης του Δημητρίου και της Άννας, γεννημένος στην Καβάλα στις 13/01/1973, κάτοικος Αιόλου 15 Καβάλα και κάτοχος του υπ'αριθμόν ΑΝ 407307/29-03-17 Δελτίου ταυτότητας του αστυνομικού τμήματος Καβάλας, Α.Φ.Μ. 062784495, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου.

2. Η κ. Αθανασία Παπαγάκη του Γεωργίου, συνταξιούχος, που γεννήθηκε στην Δράμα το έτος 1960 και κατοικεί στην Καβάλα οδό Φιλίππου αρ. 19-21, εθνικότητας Ελληνικής, κάτοχος του υπ' αριθμ. Δ.Τ. ΑΒ 909027/2006 του Τμήματος Ασφαλείας Καβάλας και Α.Φ.Μ. 066510997, μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.

3. Η κ. Ελένη Σαμαρά του Εμμανουήλ, συνταξιούχος, που γεννήθηκε στην Ελευθερούπολη το έτος 1959 και κατοικεί στην Καβάλα οδό Αιόλου αρ. 13, εθνικότητας Ελληνικής, κάτοχος του υπ' αριθμ. Δ.Τ. ΑΕ 890520/2007 και Α.Φ.Μ. 025547636, μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.

Ο κ. Τριαντάφυλλος Τσαμαντάνης, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, επειδή διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική και λογιστική, θα παρίσταται υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις της επιτροπής ελέγχου που αφορούν στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 εδ. ζ' Ν. 4449/2017.

Διαπιστώνεται και πιστοποιείται τέλος ότι όλα τα εκλεγέντα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν επαρκή γνώση στους τομείς που δραστηριοποιείται η εταιρεία ήτοι την παραγωγή και εμπορία ενδυμάτων και στολών εργασίας και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν.4449/2017, καθώς ο πρώτος συμμετείχε στην Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρίας και οι δύο τελευταίοι συμμετείχαν στο Διοικητικό Συμβούλιο, και λόγω της συμμετοχής τους αυτής έχουν αποκτήσει πλήρη και σαφή εικόνα για το επιχειρηματικό μοντέλο της Εταιρείας, για τον τρόπο λειτουργίας της, τη στρατηγική που ακολουθεί και τις δραστηριότητες αυτής εν γένει.

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση λύνεται η συνεδρίαση.

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών της Επιτροπής Ελέγχου.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου .

Τριαντάφυλλος Τσαμαντάνης

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v