Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

INFORM ΛΥΚΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: Αγορά ίδιων μετοχών

H εταιρεία INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2016, καθώς και βάσει της σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 18/06/2021, ανακοινώνει ότι την περίοδο 15/07/2021 - 22/07/2021, αγόρασε συνολικά 8.263 ίδιες μετοχές, ως ακολούθως:

Ημερομηνία  Αριθμός Μετοχών    Συνολικό Ποσό (€) Μέση Τιμή (€) Χαμηλότερη Τιμή (€) Υψηλότερη Τιμή (€)
15/07/2021               1.210                1.793,30                  1,4821                    1,4800                            1,4900
16/07/2021               1.331                1.979,88                   1,4875                   1,4800                            1,4900
19/07/2021               1.344                1.940,52                  1,4438                   1,4300                            1,4550
20/07/2021              1.441                1.992,58                   1,3828                   1,3750                             1,3950
21/07/2021               1.472                2.079,69                  1,4128                    1,3950                            1,4200
22/07/2021              1.465                2.101,18                    1,4343                   1,4160                             1,4350
Σύνολο 8.263           11.887               1,4386

Μετά και τις προαναφερόμενες αγορές, η Εταιρεία κατέχει 8.263 ίδιες μετοχές, ποσοστό 0,04% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΜΟΝΑΔΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

e-mail: [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v