Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ: Αποφάσεις ΓΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.1 κ.ν. 2190/1920 και την παράγραφο 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών σας γνωστοποιούμε τα ακόλουθα: Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. που πραγματοποιήθηκε στις 27 Μαΐου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 στην έδρα της Εταιρείας στο Ηράκλειο Κρήτης, οδός Κορωναίου αρ. 14, παρέστησαν, αυτοπροσώπως είτε δι’ αντιπροσώπου, μέτοχοι εκπροσωπούντες 11.229.776 κοινές ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 15.878.748 κοινών ονομαστικών μετοχών και υπήρξε απαρτία 70,72% του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Η Συνέλευση, με την ως άνω απαρτία συζήτησε και έλαβε ομόφωνα τις παρακάτω αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερησίας διάταξης ως εξής:

Θέμα 1ο: Έγκριση συναλλαγής που υπόκειτο στις διατάξεις του άρθρου 23 α του Ν. 2190/1920, καταρτισθείσας προ της έναρξης ισχύος του ν. 4548/2018 με συνδεδεμένο πρόσωπο. Οι παραστάντες και έχοντας δικαίωμα ψήφου, μέτοχοι, ενέκριναν το πρώτο και μοναδικό θέμα που ετέθη στην παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων ήτοι τη συναλλαγή που υπόκειτο στις διατάξεις του άρθρου 23α του Ν. 2190/1920 και καταρτίσθηκε προ της έναρξης ισχύος του ν. 4548/2018 με συνδεδεμένο πρόσωπο, και συγκεκριμένα με τον Πρόεδρο και βασικό μέτοχο της εταιρίας κ. Συνατσάκη Γεώργιο.

Συνολικός αριθμός μετόχων για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 11.229.776, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 70,72% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ψήφοι Υπέρ: 11.229.776, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου. Αρ. πρωτοκόλλου: 02307/ 28.5.2019 Παρακαλούμε όπως δημοσιευθεί στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών. Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v