Παπουτσάνης: Προαναγγελία ΓΣ

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας καλεί τους κ.κ. μετόχους την 27.02.2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. σε έκτακτη γενική συνέλευση στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας που βρίσκονται στο 71ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, στο Βαθύ Αυλίδος του Δήμου Χαλκιδέων, με τα εξής θέματα ημερησίας διατάξεως:

1.Μείωση μετοχικού κεφαλαίου, με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους, κατά ποσό 753.552,30€ στο ποσό των 14.066.309,60€, με μείωση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των 25.118.410 μετοχών της Εταιρείας από 0,59€ σε 0,56€, και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της Εταιρείας.

2.Παροχή εξουσιοδότησης στο διοικητικό συμβούλιο να θεσπίσει πρόγραμμα διάθεσης μετοχών κατ' άρθρο 113 παρ. 4 του ν. 4548/2018.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας απαρτία και εξ' αυτού του λόγου δεν καταστεί δυνατή η λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας θα συνέλθει σε επαναληπτική συνεδρίαση την 05.03.2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας που βρίσκονται στο 71ο χλμ της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, Βαθύ Αυλίδος του Δήμου Χαλκιδέων χωρίς τη δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.

Σύμφωνα με το άρθρο 121 παρ. 4 του ν. 4548/2018, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Μπορεί να συμμετάσχει στη γενική συνέλευση (αρχική συνεδρίαση και επαναληπτική) κάθε πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα της αρχικής συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης, δηλαδή κατά την έναρξη της 22.02.2020 («Ημερομηνία Καταγραφής»). Η ως άνω ημερομηνία καταγραφής ισχύει και στην περίπτωση εξ αναβολής συνεδρίασης κατά τα ανωτέρω. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από την εταιρεία Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε. (ATHEXCSD) που διαχειρίζεται το Σύστημα Άυλων Τίτλων (Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών), εφόσον αυτή παρέχει υπηρεσίες μητρώου στην Εταιρεία, ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.

Στη γενική συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει κατ' αρχήν όποιος εμφανίζεται στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών) που διαχειρίζεται η εταιρεία με την επωνυμία Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε. (ATHEXCSD), ως δικαιούμενος να ασκήσει δικαίωμα ψήφου μετοχής έκδοσης της Εταιρείας (μέτοχος, επικαρπωτής, ή ενεχυρούχος δανειστής με δικαίωμα ψήφου κ.λπ.). Η πρόσβαση της Εταιρείας στο ως άνω μητρώο γίνεται με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με το μητρώο αυτό.

Η άσκηση των δικαιωμάτων συμμετοχής και ψήφου στη γενική συνέλευση δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στη γενική συνέλευση.

Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη γενική συνέλευση διά των εκπροσώπων τους.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Ή ΜΕ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗ ΨΗΦΟ

Στη διά της παρούσας συγκαλούμενη γενική συνέλευση, καθώς και σε κάθε τυχόν επαναληπτική συνέλευση αυτής, έχει αποφασιστεί ότι δεν θα υπάρχουν αυτές οι δυνατότητες.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το άρθρο 141 παρ. 2, 3, 6 και 7 του ν. 4548/2018, οι μέτοχοι έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα:

παράγραφος 2:

Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, ήτοι εν προκειμένω μέχρι την 12.02.2020. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη θα πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη γενική συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη θα δημοσιοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, ήτοι εν προκειμένω μέχρι την 14.02.2020, και ταυτόχρονα θα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους. Τα ανωτέρω θα είναι επίσης διαθέσιμα όπως περιγράφεται κατωτέρω, υπό «ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ». Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής, και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της Εταιρείας.

παράγραφος 3:

Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, ήτοι εν προκειμένω μέχρι την 20.02.2020, τα σχέδια δε αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων όπως περιγράφεται κατωτέρω, υπό «ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ», έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, ήτοι εν προκειμένω από την 21.02.2020.

παράγραφος 6:

Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, ήτοι εν προκειμένω πριν από τις 10:00 π.μ. την 22.02.2020, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

παράγραφος 7:

Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, ήτοι εν προκειμένω πριν από τις 10:00 π.μ. την 22.02.2020, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

Σε όλες τις περιπτώσεις ανωτέρω οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 6 του ν. 4548/2018, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από την εταιρεία με την επωνυμία Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε. (ATHEXCSD).

ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Ο δικαιούμενος ως ανωτέρω να συμμετέχει στη γενική συνέλευση δύναται να συμμετέχει σε αυτή και μέσω αντιπροσώπων. Κάθε δικαιούμενος να συμμετέχει μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ο περιορισμός ισχύει ανά λογαριασμό αξιών, δηλαδή, αν μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει μέχρι τρεις αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με ορισμένη γενική συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους δικαιούμενους να συμμετέχουν μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε έναν από αυτούς. Η παροχή πληρεξουσιότητας είναι ελεύθερα ανακλητή.

Ο δικαιούμενος να συμμετέχει μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία και μόνη γενική συνέλευση ή για όσες συνελεύσεις λάβουν χώρα εντός ορισμένου χρόνου. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του αντιπροσωπευόμενου, εφόσον υφίστανται, και αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για ένα (1) τουλάχιστον έτος, από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης ή, σε περίπτωση αναβολής αυτής, της τελευταίας επαναληπτικής συνέλευσης στην οποία έκανε χρήση του πληρεξουσίου. Η μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για τη λήψη τους.

Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:

α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν,

β) είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή εν γένει της διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,

γ) είναι υπάλληλος ή ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,

δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα των περιπτώσεων α΄ έως γ΄.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ Ή ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ Ή ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ Ή ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΥΤΩΝ

Η γνωστοποίηση εκπροσώπου, ο διορισμός εκπροσώπου ή αντιπροσώπου και η ανάκληση αυτών γίνεται μόνον εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία τουλάχιστον 48 ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης. Αν ο δικαιούμενος να συμμετέχει δεν συμμορφώθηκε προς τα ως άνω αναφερόμενα σχετικά με τη γνωστοποίηση εκπροσώπου ή το διορισμό εκπροσώπου ή αντιπροσώπου και την αποστολή των σχετικών αποδεικτικών εγγράφων στην Εταιρεία, ως ορίζεται ανωτέρω, δικαιούται να μετέχει τελικά στη γενική συνέλευση μόνο έπειτα από άδεια της γενικής συνέλευσης.

Η Εταιρεία θα καταστήσει διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της www.papoutsanis.gr έντυπα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους μετόχους για τη γνωστοποίηση εκπροσώπου και το διορισμό εκπροσώπου ή αντιπροσώπου. Τα έντυπα αυτά πρέπει να έχουν αποσταλεί στην Εταιρεία συμπληρωμένα σε όλα τα σημεία τους και υπογεγραμμένα από τον δικαιούμενο να συμμετέχει στη γενική συνέλευση, μαζί με τα νομιμοποιητικά έγγραφα όπου απαιτούνται, σύμφωνα και με τις ειδικότερες οδηγίες συμπλήρωσης, υπογραφής και υποβολής του που περιλαμβάνονται σε αυτά αλλά και στο αυτοτελές έντυπο οδηγιών, είτε σκαναρισμένα με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], με θέμα (subject) «Ορισμός αντιπροσώπου γενική συνέλευση 27.02.2020», είτε με fax στον αριθμό 2262071932 υπόψη του υπευθύνου Εξυπηρέτησης Μετόχων, είτε ταχυδρομικά στην Εταιρεία στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας, στη διεύθυνση 71ο χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, Βαθύ Αυλίδος του Δήμου Χαλκιδέων σε κάθε περίπτωση 48 τουλάχιστον ώρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης. Ο δικαιούμενος να συμμετέχει καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία καλώντας στο τμήμα εξυπηρέτησης μετόχων (κ Αλέξανδρο Γεωργιάδη), στο τηλέφωνο 2262085000.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι πληροφορίες του άρθρου 123 παρ. 3 και 4 του ν. 4548/2018, δηλαδή:

α) η παρούσα πρόσκληση,

β) ο συνολικός αριθμός των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης,

γ) τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ψήφο μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου,

δ) τα σχέδια απόφασης για κάθε θέμα της προτεινόμενης ημερήσιας διάταξης, καθώς και τα τυχόν σχέδια αποφάσεων που θα προτείνουν οι μέτοχοι, ασκώντας τα δικαιώματα μειοψηφίας τους,

ε) έγγραφο για την άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας,

θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, www.papoutsanis.gr, αλλά και δωρεάν σε έντυπη μορφή στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων, στη διεύθυνση 71ο χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, Βαθύ Αυλίδος του Δήμου Χαλκιδέων.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v