Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

PERFORMANCE TECHNOLOGIES: Αποφάσεις ΓΣ

Η Εταιρεία PERFORMANCE TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ γνωστοποιεί ότι την 03/08/2020 και ώρα 15:00 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας στα γραφεία της στην Αθήνα (οδός Ευρυμέδοντος 4) στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου 18 μέτοχοι εκπροσωπούντες 3.549.892 Μετοχές ήτοι ποσοστό 91,85% επί συνόλου 3.864.990 με δικαίωμα ψήφου Μετοχών. Οι μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου (ίδιες μετοχές) ανέρχονται σε 44.000 και το σύνολο των μετοχών σε 3.908.990. Συζητήθηκαν όλα τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:

Θέμα 1ο: Ενέκρινε τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου καθώς και τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της 23ης εταιρικής χρήσης (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2019).

Θέμα 2ο: Ενέκρινε α) την προταθείσα από το Διοικητικό Συμβούλιο διανομή μερίσματος, εκ των κερδών της εταιρικής χρήσεως 2019, μικτού ποσού 231.899,40€ ήτοι 0,06€ ανά μετοχή προ παρακράτησης φόρου 5%. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) την Τρίτη 22/09/2020 (ημερομηνία προσδιορισμού – record date). Η αποκοπή του δικαιώματος στη λήψη του μερίσματος χρήσης 2019 θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 21/09/2020. Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει την Δευτέρα 28/09/2020, μέσω των χειριστών των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. και μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και β) το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού ύψους 91.600€.

Θέμα 3ο: α) απάλλαξε τον Ανεξάρτητο Ορκωτό Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον έλεγχο που διενήργησε στις ετήσιες εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις που συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς για τη χρήση από 1/1/2019 έως 31/12/2019 και β) ενέκρινε τη συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 1/1/2019 έως 31/12/2019.

Θέμα 4ο: Ενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της 23ης εταιρικής χρήσης (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2019) και προενέκρινε την καταβολή αμοιβών και αποζημιώσεων σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2020).

Θέμα 5ο: Ενέκρινε την εκλογή νέου εννεαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου για μια 5ετία, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Καταστατικού της, ήτοι έως 3 Αυγούστου 2025 η οποία παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης. 1. Χιντζίδης Αγ. Διονύσιος 2. Τσαγκάρης Μιχ. Ανδρέας 3. Κιαγιάς Χαρ. Ανδρέας 4. Παπαδόπουλος Νικ. Ιωάννης 5. Δήμας Παν. Σταύρος 6. Μέλης Νικ. Μιχάλης 7. Χειμωνίδης Παντ. Γεώργιος 8. Κυριακίδης Κων. Δημήτριος 9. Τουρίκης Αναστ. Σεραφείμ Θέμα 6ο: Εξέλεξε για τον τακτικό έλεγχο και την έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου για τη χρήση 2020 την Ελεγκτική Εταιρεία Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. με Αρ.Μ. ΣΟΕΛ 125. 

Θέμα 7ο: Ενέκρινε την τροποποίηση και εναρμόνιση του Καταστατικού σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 ως ακολούθως: 1. Τα άρθρα 1-4 εντάσσονται στο Κεφάλαιο Α – Σύσταση – Επωνυμία – Σκοπός – Έδρα – Διάρκεια. 2. Τα αρθρα 1, 3, 4: παραμένουν ως έχουν. Tο άρθρο 2 «Σκοπός» συμπληρώνεται ως ακολούθως:

Σκοπός της Εταιρείας είναι η ενέργεια πάσης φύσεως εμπορικών πράξεων, η ανάπτυξη, κατασκευή, παραγωγή, επεξεργασία και εμπορία συστημάτων πληροφορικής, δικτυακού εξοπλισμού, ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών καθώς και οιουδήποτε είδους μηχανημάτων και εργαλείων, επιστημονικών ή και εργαστηριακών συσκευών, ηλεκτρολογικών, ηλεκτρονικών, ηλεκτρο-οπτικών, οπτικών μηχανημάτων και των ανταλλακτικών και εξαρτημάτων όλων των ανωτέρω, καθώς και η ανάπτυξη, διάθεση και εμπορική εκμετάλλευση παντός είδους υπηρεσιών πληροφορικής και επικοινωνιών, που είναι δυνατόν να παρέχονται και μακρόθεν μέσω τηλεπικοινωνιακών δικτύων υψηλής ταχύτητας («ευρυζωνικών δικτύων») περιλαμβανομένων των υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους (cloud computing services). Η μελέτη, σχεδιασμός, επίβλεψη, εκτέλεση, λειτουργία, διαχείριση, συντήρηση, τεχνική υποστήριξη και εκμετάλλευση πάσης φύσεως, κατηγορίας και ειδικότητας ενεργειακών συστημάτων ή και έργων για παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, περιλαμβανομένων των αιολικών, φωτοβολταϊκών και υδροηλεκτρικών, καθώς και η εμπορία, μεταπώληση, διανομή και εκμετάλλευση ηλεκτρικής ενέργειας.

Στο πλαίσιο του σκοπού της στις δραστηριότητες της Εταιρείας περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) τα παρακάτω:

 Η διενέργεια εισαγωγών και εξαγωγών των ανωτέρω ειδών και η αντιπροσώπευση οίκων της ημεδαπής και της αλλοδαπής που κατασκευάζουν ή και εμπορεύονται τα ανωτέρω είδη.

 Η παροχή παντός είδους υπηρεσιών που σχετίζονται με την πληροφορική, η παροχή συμβουλών σχετικών με την επιστήμη και τεχνολογία της πληροφορικής

 Η παροχή συμβουλών και εκπόνηση μελετών επί παντός θέματος, περιλαμβανομένων αυτών αρμοδιότητος Διπλωματούχου Μηχανικού μέλους ΤΕΕ.

 Η ανάληψη και εκτέλεση έργων από Δημόσιους ή Ιδιωτικούς φορείς στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, η συμμετοχή σε διαγωνισμούς του Δημοσίου για την ανάδειξη προμηθευτών ή χορηγών για τα αντικείμενα ή τις υπηρεσίες που εμπίπτουν στους εταιρικούς σκοπούς καθώς και την εκτέλεση τέτοιων έργων προμηθείας.

 Η ανάπτυξη, υλοποίηση και παροχή υπηρεσιών πληροφορικής και επικοινωνιών, που στηρίζονται στην χρήση λογισμικού (software) ή / και υλικού (hardware) που ανήκει στην Εταιρεία και λειτουργεί με την ευθύνη αυτής, με τρόπο που καλύπτει τις ειδικές ανάγκες του εκάστοτε πελάτη-λήπτη της υπηρεσίας.

Σε αυτές τις υπηρεσίες περιλαμβάνονται:Υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους, υπηρεσίες που προωθούν την επίτευξη των στόχων Επιχειρησιακής Συνέχειας (Business Continuity) σε επιχειρήσεις ή οργανισμούς, λήπτες των εν λόγω υπηρεσιών. Υπηρεσίες για απομακρυσμένη αποθήκευση και επανάκτηση εφαρμογών και δεδομένων σε περίπτωση που αυτό χρειαστεί να γίνει για οποιοδήποτε λόγο από τον λήπτη της εν λόγω υπηρεσίας (remote Backup services και Disaster Recovery services).

 Υπηρεσίες για διαδραστική ενημέρωση (interactive ΤV, web casting, Video/News οn Demand κλπ).

 Υπηρεσίες για εκπαίδευση και επιμόρφωση (elearning).  Υπηρεσίες για εφαρμογές που σχετίζονται με την παροχή υπηρεσιών υγείας (e-health).

 Υπηρεσίες πληροφορικής και επικοινωνιών για εφαρμογές που σχετίζονται με την παροχή υπηρεσιών ψυχαγωγίας (e-gaming, Μusic οn Demand, Video on Demand, Movies on Demand, Web ΤV, Virtual Reality applications κλπ).

 Υπηρεσίες για εφαρμογές που σχετίζονται με τηλεσυνεργασία και εργασία εξ΄ αποστάσεως (νideo conferencing, telecommuting, κλπ).

 Υπηρεσίες σχετικά με επιχειρηματικές εφαρμογές (e-business) όπως ηλεκτρονικό εμπόριο (e-commerce), τραπεζικές και χρηματοοικονομικές εφαρμογές (e-banking / e-trading) κλπ. Επίσης στις προβλεπόμενες δραστηριότητες της Εταιρίας περιλαμβάνονται και οι ακόλουθες:

 Παροχή συμβουλών και υπηρεσιών σχετικά με την ανάπτυξη και διάθεση παντός είδους ευρυζωνικής εφαρμογής.  Κατάρτιση μελετών για το σχεδιασμό, τη δημιουργία και την ανάπτυξη ευρυζωνικών υπηρεσιών και δικτύων, όπως επίσης και η υλοποίηση των σχετικών έργων, εφόσον αυτό ζητηθεί.

 Σχεδιασμός, ανάπτυξη, βελτίωση, παραγωγή, προμήθεια, χρήση, πώληση, μίσθωση, εκμίσθωση, εμπορία, συντήρηση, υλοποίηση και διαχείριση ευρυζωνικών υπηρεσιών και εφαρμογών.

 Απόκτηση κυριότητας ή δικαιωμάτων χρήσης ή εκμετάλλευσης περιεχομένου που σχετίζεται με ευρυζωνικές υπηρεσίες και εφαρμογές, μέσω αγοράς, μίσθωσης, αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης οίκων, ως και το δικαίωμα διάθεσης εξοπλισμού, λογισμικού, μέσων παροχής ευρυζωνικών υπηρεσιών, πνευματικών δικαιωμάτων, μεθοδολογιών και άλλων προϊόντων σχετικών με ευρυζωνικές υπηρεσίες και εφαρμογές.

 Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης στους τομείς των ανωτέρω δραστηριοτήτων ή και συναφών με αυτούς.

 Η άσκηση κάθε συναφούς με τα ανωτέρω εργασίας / δραστηριότητας που αφορά και εξυπηρετεί τους σκοπούς της Εταιρίας και την οποία ήθελε αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής.

 Η συμμετοχή σε διαγωνισμούς σχετικούς με έργα πληροφορικής, με υπηρεσίες σχετικές με την πληροφορική και με πληροφορικά συστήματα και τηλεπικοινωνίες, με ευρυζωνικές υπηρεσίες, είτε μόνη είτε με οποιαδήποτε μορφή συνεργασίας με άλλες επιχειρήσεις, νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και εν γένει οργανισμούς και φορείς, καθώς και η εν γένει συμμετοχή σε δημόσιους διαγωνισμούς.

 Η συμμετοχή σε εθνικά και Ευρωπαϊκά Χρηματοδοτούμενα προγράμματα / Έργα και η εκπόνηση / υλοποίηση οποιωνδήποτε επιχειρηματικών και χρηματοοικονομικών μελετών που σχετίζονται με τη δημιουργία και παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών και εφαρμογών πληροφορικής που αξιοποιούν τα ευρυζωνικά δίκτυα.

 Η οργάνωση του τρόπου προβολής και προώθησης ευρυζωνικών υπηρεσιών και σχετικών δραστηριοτήτων και ο συνδυασμός των αναγκαίων για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας τους παραγόντων (merchandising).

 Η προώθηση, διακίνηση, και εκμετάλλευση προϊόντων και υπηρεσιών και η διενέργεια, ανάπτυξη και προαγωγή των οποιασδήποτε μορφής και περιεχομένου πωλήσεων που σχετίζονται με ευρυζωνικές υπηρεσίες και προϊόντα.  Η ανάληψη προγραμμάτων και η παροχή υπηρεσιών σχετικών με χορηγίες οποιαδήποτε μορφής που σχετίζονται με ευρυζωνικές εφαρμογές.

 Η ανάπτυξη πολιτιστικών, τουριστικών, αθλητικών, θρησκευτικών κλπ.  δραστηριοτήτων σχετικών με εφαρμογές ευρυζωνικών υπηρεσιών (νideo applications, virtual reality applications).

 Η εκμίσθωση επαγγελματικών χώρων, εξοπλισμένων ή μη προς συνεργαζόμενες με την Εταιρεία οντότητες (εταιρείες, ατομικές επιχειρήσεις ή ελευθέρους επαγγελματίες και επιτηδευματίες) ή και προς τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ανεξαρτήτως νομικής σχέσεώς τους προς την Εταιρεία.

 Η εκμίσθωση επαγγελματικών χώρων για την στέγαση δραστηριοτήτων εξωτερικών συνεργατών (outsourcing), υπεργολάβων κλπ.

 Η σύναψη συμβάσεων αγοράς ακινήτων για ιδία χρήση, συμβάσεων χρηματοδοτικής μισθώσεως ακινήτων (leasing), περιλαμβανομένων των συμβάσεων πωλήσεως και επαναγοράς ακινήτων (sale and lease back). Για την επίτευξη των πιο πάνω σκοπών η εταιρία μπορεί:

1) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και να συγχωνεύεται με άλλη εταιρία ή να συγχωνεύει και απορροφά επιχείρηση ή να εξαγοράζει επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού τύπου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

2) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με οποιοδήποτε τρόπο.

3) Να ιδρύει υποκαταστήματα, αποθήκες, πρακτορεία, εκθέσεις ή γραφεία οπουδήποτε και γενικά να προβαίνει σε κάθε είδους ενέργειες που είναι χρήσιμες ή πρόσφορες για την επίτευξη και την ανάπτυξη των σκοπών της εταιρίας.

4) Να εκπαιδεύει ανθρώπινο δυναμικό που απασχολείται στην Εταιρία ή στις εταιρείες ή στις κοινοπραξίες που συμμετέχει ή και σε τρίτους και να παρέχει ή διαθέτει εργατικό ή και τεχνικό ή και επιστημονικό ή και εκπαιδευτικό προσωπικό προς τρίτους.

5) Να συνάπτει δάνεια για λογαριασμό της, να παρέχει δάνεια καi εγγυήσεις προς τρίτους, να αποδέχεται προσωπικές ή άλλες εγγυήσεις από αναγνωρισμένα Τραπεζικά Ιδρύματα και το ΤΣΜΕΔΕ, να αναλαμβάνει υποχρεώσεις, να εκδίδει συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή, επιταγές, ομόλογα, ή ομολογίες ή άλλα αξιόγραφα, ή τίτλους για λογαριασμό της Εταιρίας.

3. Τα άρθρα 5-9 εντάσσονται στο Κεφάλαιο Β’ – Μετοχικό Κεφάλαιο – Μετοχές, ως κατωτέρω.

4. Άρθρο 5 – Μετοχικό Κεφάλαιο: οι παρ. 2, 2.1, 2.2, 2.3 και 3 του άρθρου 5 καταργούνται. Σχετικές διατάξεις εμπεριέχονται στο νέο άρθρο 6 με τίτλο «Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου».

5. Άρθρο 6 – Μετοχές: η παρ. 2 του άρθρου 6 καταργείται. Η παρ. 6 επικαιροποιείται με βάση τον ν. 4548/2018. Το άρθρο 6 αναριθμείται σε νέο άρθρο 9 με τίτλο «Μετοχές». Προστίθεται παρ. 9 περί βιβλίου μετόχων.

6. Άρθρο 7 – Δικαιώματα μετοχών: Το άρθρο 7 αναριθμείται σε νέο άρθρο 11 με τίτλο «Δικαιώματα και υποχρεώσεις μετόχων» του νέου Κεφαλαίου Γ’ «ΜΕΤΟΧΟΙ», αναδιατυπωμένο. Η παρ. 3 του άρθρου 7 περί δικαιώματος προτίμησης αναδιατυπώνεται και γίνετε νέο αυτοτελές άρθρο 8 με τίτλο «Δικαίωμα προτίμησης». 7. Εισάγεται νέο άρθρο 7 με τίτλο «Καταβολή και Πιστοποίηση καταβολής κεφαλαίου». 8. Εισάγεται Κεφάλαιο Γ’ «ΜΕΤΟΧΟΙ», ως άνω, περιέχον νέα άρθρα 10 «Δικαίωμα Προαίρεσης» και 11 ««Δικαιώματα και υποχρεώσεις μετόχων».

9. Άρθρο 8 – Δικαιώματα μειοψηφίας: οι παρ. 1 – 7 του άρθρου 8 αναδιατυπώνονται και εμπεριέχονται στο νέο άρθρο 19 με τίτλο «Δικαιώματα Μειοψηφίας» του νέου Κεφαλαίου Ε’ «ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ». Οι παρ. 8 – 12 του άρθρου 8 εμπεριέχονται αναδιατυπωμένοι στο νέο άρθρο 20 με τίτλο «Αίτηση εκτάκτου ελέγχου» του ίδιου ως άνω Κεφαλαίου. 10. Άρθρο 9 – Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης: το άρθρο 9 αναδιατυπώνεται και αναριθμείται σε άρθρο 12 με τίτλο «Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης».

11. Άρθρο 10 – Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης: το άρθρο 10 αναδιατυπώνεται και αναριθμείται σε άρθρο 13 με ίδιο τίτλο. Η παρ. 4 του άρθρου 10 περί εξ αποστάσεως συμμετοχής εμπεριέχεται στο νέο άρθρο 16, παρ. 9, αναδιατυπωμένη. 12. Άρθρο 11 – Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης: το άρθρο 11 αναδιατυπώνεται και αναριθμείται σε άρθρο 14 με ίδιο τίτλο. 13. Άρθρο 12 – Κατάθεση μετοχών – Αντιπροσώπευση: το άρθρο 12 καταργείται. Σχετικές διατάξεις περί αντιπροσώπευσης εμπεριέχονται στο νέο άρθρο 16 με τίτλο «Συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση».

14. Άρθρο 13 – Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου: το άρθρο 13 καταργείται ως μη ανταποκρινόμενο στις διατάξεις του ν. 4548/2018. 15. Άρθρο 14 – Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης, Άρθρο 15 – Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης: οι διατάξεις των άρθρων 14 και 15 ενσωματώνονται στο νέο άρθρο 17 με τίτλο «Λήψη αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης – Απαρτία – Πλειοψηφία – Αντιπροσώπευση μελών» αναδιατυπωμένες. Η παρ. 6 του άρθρου 15 καταργείται,. 16. Εισάγεται νέο άρθρο 15 με τίτλο «Δικαιώματα μετόχων πριν από την Γενική Συνέλευση».

17. Άρθρο 16 – Πρόεδρος, Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης: Οι διατάξεις του άρθρου 16 εμπεριέχονται στις παρ. 1 και 2 του νέου άρθρου 17 «Λήψη αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης – Απαρτία – Πλειοψηφία – Αντιπροσώπευση μελών». 18. Άρθρο 17 – Θέματα συζήτησης – Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης: το άρθρο 17 αναδιατυπώνεται και αναριθμείται σε νέο άρθρο 18 με τίτλο «Πρακτικά Συνεδριάσεων και αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης».

19. Άρθρο 18 – Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών: το άρθρο 18 καταργείται.

20. Τα άρθρα 12 έως 18 ως άνω εντάσσονται στο Κεφάλαιο Δ’ «ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΈΛΕΥΣΗ».

21. Εισάγεται Κεφάλαιο Ε’ «ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ», περιέχον τα άρθρα 19 «Δικαιώματα Μειοψηφίας», και 20 «Αίτηση εκτάκτου ελέγχου, ως άνω. 22.

Άρθρο 19 - Σύνθεση και θητεία Διοικητικού Συμβουλίου: το άρθρο 19 αναδιατυπώνεται και αναριθμείται σε άρθρο 21 με ίδιο τίτλο. Αυξάνεται ο προβλεπόμενος μέγιστος αριθμός μελών Δ.Σ. από επτά (7) σε δέκαπέντε (15). Η δεύτερη παράγραφος του άρθρου 19 καταργείται, 

23. Άρθρο 20 – Εξουσία, Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου: το άρθρο 20 αναδιατυπώνεται και αναριθμείται σε άρθρο 22 με ίδιο τίτλο. Η παρ. 2 του άρθρου 20 εμπεριέχεται στο νέο άρθρο 23 «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου – Αμοιβές Δ.Σ.», στις παρ. 2 και 3, αναδιατυπωμένη.

24. Άρθρο 21 – Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου: το άρθρο 21 αναδιατυπώνεται και αναριθμείται σε άρθρο 23 «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου – Αμοιβές Δ.Σ.». Στο νέο άρθρο 23 προστίθενται διατάξεις περί αμοιβής μελών Δ.Σ. (παρ. 4-5) και ανάθεσης εξουσιών/αρμοδιοτήτων (παρ. 2-3) ως άνω.

25. Άρθρο 22 – Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου: το άρθρο 22 αναδιατυπώνεται και αναριθμείται σε άρθρο 24 με ίδιο τίτλο.

26. Άρθρο 23 – Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου: το άρθρο 23 αναδιατυπώνεται και αναριθμείται σε άρθρο 25 με ίδιο τίτλο. 27. Άρθρο 24 – Αντιπροσώπευση μελών, απαρτία, πλειοψηφία: το άρθρο 24 αναδιατυπώνεται και αναριθμείται σε άρθρο 26 με τίτλο «Λήψη αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου – Απαρτία – Πλειοψηφία – Αντιπροσώπευση μελών».

Η δεύτερη παράγραφος του άρθρου 24 καταργείται. 28. Άρθρο 25 – Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου: το άρθρο 25 αναδιατυπώνεται και αναριθμείται σε άρθρο 27 με τίτλο «Πρακτικά συνεδριάσεων και αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου». Στο νέο άρθρο 27 προστίθενται διατάξεις σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα του ν. 4548/2018.

29. Άρθρο 26 – Αποζημίωση Συμβούλων – Δάνεια: οι διατάξεις των παρ. 1 και 2 περί αποζημιώσεως του άρθρου 26 εμπεριέχονται στο νέο άρθρο 23 παρ. 4 και 5, ως άνω, αναδιατυπωμένες. Οι διατάξεις των παρ. 3 και 4 περί δανείων εμπεριέχονται αναδιατυπωμένες στο νέο άρθρο 42 με τίτλο «Διαφάνεια και εποπτεία συναλλαγών».

30. Άρθρο 27 – Απαγόρευση ανταγωνισμού: το άρθρο 27 αναδιατυπώνεται και αναριθμείται σε άρθρο 29 με ίδιο τίτλο.

31. Άρθρο 28 – Ελεγκτές: το άρθρο 28 καταργείται. Σχετικές διατάξεις περί δικαιωμάτων μειοψηφίας και εκτάκτου ελέγχου εμπεριέχονται στα νέα άρθρα 19 και 20 του Κεφ. Ε’ «Συλλογικά και ατομικά δικαιώματα μειοψηφίας», ως άνω.

32. Εισάγεται νέο άρθρο 28 με τίτλο «Υποχρέωση πίστεως και εχεμύθειας – Συγκρούσεις συμφερόντων».

33. Τα ανωτέρω άρθρα 21 έως 29 εντάσσονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΥΙΟ».

34. Άρθρο 29 – Εταιρική Χρήση: το άρθρο 29 αναριθμείται σε άρθρο 30 με ίδιο τίτλο. 35. Άρθρο 30 – Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις: το άρθρο 30 αναδιατυπώνεται και αναριθμείται σε άρθρο 31 με τίτλο «Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις». Προστίθενται διατάξεις σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα του ν. 4548/2018.

36. Εισάγεται νέο άρθρο 32 με τίτλο «Ετήσια έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου».

37. Τα ανωτέρω άρθρα 30 – 32 εντάσσονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ «ΕΤΗΙΣΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ».

38. Άρθρο 31 – Διάθεση κερδών: οι διατάξεις του άρθρου 31 εμπεριέχονται στα νέα άρθρα 33 «Αποθεματικό – Διανομή ποσών» και 34 «Καθαρά κέρδη – Διανομή κερδών», αναδιατυπωμένες.

39. Τα ανωτέρω άρθρα 33 και 34 εντάσσονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ «ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ». Στο Κεφάλαιο αυτό επίσης εισάγονται:  Νέο άρθρο 35 με τίτλο «Ελάχιστο μέρισμα».

 Νέο άρθρο 36 με τίτλο «Προσωρινό μέρισμα και μεταγενέστερη διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών».

 Νέο άρθρο 37 με τίτλο «Επιστροφή παράνομα εισπραχθέντων ποσών».

40. Άρθρο 32 – Λόγοι λύσης της εταιρείας: το άρθρο 32 αναδιατυπώνεται και αναριθμείται σε άρθρο 38 με τίτλο «Λύση».

41. Άρθρο 33 –Εκκαθάριση: οι διατάξεις του άρθρου 33 εμπεριέχονται στα νέα άρθρα 39 με ίδιο τίτλο, και 40 «Τρόπος διενέργειας της εκκαθάρισης» αναδιατυπωμένες, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018.

42. Εισάγεται νέο άρθρο 41 με τίτλο περί αναβίωσης, συγχώνευσης, διάσπασης κλπ.

43. Τα ανωτέρω άρθρα 38 – 41 εντάσσονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’ «ΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ». 44. Εισάγεται νέο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’ «ΑΚΥΡΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ», εμπεριέχον το ακόλουθο άρθρο:  Νέο άρθρο 42 με τίτλο «Διαφάνεια και εποπτεία συναλλαγών», εμπεριέχον, μεταξύ άλλων, τις διατάξεις του άρθρου 26 ως άνω. 45. Άρθρο 34 – Γενική Διάταξη: το άρθρο 34 καταργείται και στην θέση του εισάγεται νέο άρθρο 43 στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ’ «ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ». Θέμα 8ο: Ενέκρινε τη θέσπιση και εφαρμογή «Προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών», σύμφωνα με το άρθρο 49 παρ. 3 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει. Ειδικότερα, αποφάσισε την απόκτηση από την Εταιρία ιδίων μετοχών, μέχρι κατ’ ανώτατο όριο 390.000 μετοχών, συμπεριλαμβανομένων των ιδίων μετοχών που έχει ήδη αποκτήσει η Εταιρία, εφάπαξ ή τμηματικά, εντός χρονικού διαστήματος 12 (δώδεκα) μηνών από σήμερα, ήτοι από την ημερομηνία λήψης της παρούσας απόφασης από τη Γενική Συνέλευση και μέχρι 3 Αυγούστου 2021, με κατώτατη τιμή αγοράς την ονομαστική αξία ήτοι 0,30€ ανά μετοχή και ανώτατη τιμή αγοράς 10€ ανά μετοχή. Επίσης εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως με ομόφωνες αποφάσεις του υλοποιήσει την παρούσα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. 

Θέμα 9ο: Ενέκρινε τη θέσπιση προγράμματος απόκτησης μετοχών, μέσω παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης, στα στελέχη και το προσωπικό της εταιρείας σύμφωνα τις σχετικές ρυθμίσεις του νόμου 4548/2018 (άρθρα 113-114) και του Ν. 4646/2019 όπως αναλύεται παρακάτω:

 Α. Πρόγραμμα για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο o Θα διατεθούν δικαιώματα προαίρεσης αγοράς αριθμού μετοχών που ανέρχεται συνολικά σε εκατό ενενήντα πέντε χιλιάδες τετρακόσιες πενήντα (195.450) μετοχές, τα οποία εφόσον ενασκηθούν, θα ικανοποιηθούν ως ακολούθως:

 με διάθεση σαράντα τεσσάρων χιλιάδων (44.000) κοινών μετοχών που έχει ήδη αποκτήσει η Εταιρεία σύμφωνα με αποφάσεις προηγούμενων γενικών συνελεύσεων (πρόγραμμα απόκτησης ιδίων μετοχών).

 με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 113 ν. 4548/2018 με την έκδοση εκατό πενήντα μίας χιλιάδων τετρακόσιων πενήντα (151.450) νέων κοινών μετοχών.

o Η τιμή διάθεσης των μετοχών του Προγράμματος ορίζεται σε τριάντα λεπτά του ευρώ (€0,30) ανά μετοχή.

o Τα χορηγούμενα δικαιώματα προαίρεσης θα ωριμάσουν το ενωρίτερον στις 30/09/2020 και όχι αργότερα από τις 30/9/2022, παρέχοντας στον δικαιούχο τη δυνατότητα απόκτησης του ως άνω συνολικού αριθμού των μετοχών κατόπιν ασκήσεως του συνόλου των δικαιωμάτων προαίρεσης που του έχουν χορηγηθεί.

o Εξουσιοδοτείται το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως καθορίσει και ρυθμίσει τον τρόπο άσκησης των δικαιωμάτων προαίρεσης, το χρόνο και τους όρους και προϋποθέσεις ωρίμανσης και άσκησης των δικαιωμάτων, καθώς και κάθε άλλο όρο του Προγράμματος στο ανωτέρω πλαίσιο, να εκδώσει τα πιστοποιητικά δικαιωμάτων προαίρεσης απόκτησης μετοχών, να προβεί στις αναγκαίες αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου, κλπ. σύμφωνα με τον Νόμο.

Β. Πρόγραμμα για Στελέχη με γραμμή αναφοράς στη Διοίκηση της Εταιρείας,

o Η διάρκεια του Προγράμματος είναι κατ΄ ελάχιστον δύο (2) έτη και κατά μέγιστο τέσσερα (4) έτη από τη θέσπιση του Προγράμματος.

o Η ικανοποίηση των δικαιωμάτων προαίρεσης που θα χορηγηθούν στους δικαιούχους και θα ενασκηθούν να λάβει χώρα με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 113 ν. 4548/2018 ή με διάθεση ίδιων μετοχών.

o Ο ανώτατος αριθμός μετοχών που θα εκδοθούν για την ικανοποίηση των δικαιωμάτων προαίρεσης που θα ενασκηθούν να ανέρχεται σε εκατό ενενήντα πέντε χιλιάδες (195.000) κοινές μετοχές.

o Η τιμή διάθεσης των μετοχών του Προγράμματος ορίζεται σε δύο ευρώ (€2,00) ανά μετοχή.

o Εξουσιοδοτείται το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως λαμβάνοντας υπ’ όψιν του ιδίως, τον χρόνο απασχόλησης των εν λόγω στελεχών στην Εταιρεία, την απόδοσή τους, τη συμβολή τους στην εξέλιξη και πρόοδο της Εταιρείας, αλλά και τις συνθήκες και τα δεδομένα της αγοράς καθορίσει και ρυθμίσει τον τρόπο άσκησης των δικαιωμάτων προαίρεσης, το χρόνο και τους όρους και προϋποθέσεις ωρίμανσης και άσκησης των δικαιωμάτων, καθώς και κάθε άλλο όρο του Προγράμματος στο ανωτέρω πλαίσιο, εκδώσει τα πιστοποιητικά δικαιωμάτων προαίρεσης απόκτησης μετοχών, προβαίνει στις επακόλουθες αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου, κλπ. σύμφωνα με τον Νόμο. Θέμα 10ο: Στο θέμα 10 (Διάφορες ανακοινώσεις) η Εταιρεία δεν έχει να προβεί σε κάποια ανακοίνωση.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v