Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

FF GROUP: Αναβολή ΓΣ

H Folli Follie ανακοίνωσε ότι την 10η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη, και ώρα 2.00 μ.μ., πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας αναφορικά με την εταιρική χρήση του έτους 2019 στα γραφεία της, στον Άγιο Στέφανο Αττικής, επί του 23ου χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών - Λαμίας, σύμφωνα με την από 20.8.20120 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία υπεβλήθη στις ακόλουθες διατυπώσεις δημοσιότητας και, συγκεκριμένα, υποβλήθηκε ηλεκτρονικά στο ΓΕΜΗ εμπροθέσμως, με ληφθέντα αριθμό πρωτοκόλλου αιτήσεως 2041618/20.8.2020 και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.ffgroup.com) την 20η Αυγούστου 2020.

Κατά την σημερινή Τακτική Γενική Συνέλευση παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν συνολικά 41.830.391 μετοχές με δικαίωμα ψήφου επί συνόλου 66.948.210 μετοχών και συνεπώς η επιτευχθείσα απαρτία ανήλθε σε ποσοστό 62,48% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Αντίστοιχα, οι έγκυρες ψήφοι που κατατέθηκαν ανήλθαν σε 41.830.391, αντιστοιχούσες σε 62,48% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Η Ετήσια Έκθεση για την εν θέματι χρήση 2019 θα δημοσιευθεί και θα τεθεί υπόψη των μετόχων μετά την πραγματοποίηση του τακτικού ελέγχου επί των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2019 από τον ορκωτό λογιστή - ελεγκτή που εξελέγη κατά την αμέσως προηγηθείσα εξ αναβολής Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2019.

Συνεπώς, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγήθηκε στους μετόχους την αναβολή της συζήτησης και λήψης απόφασης εφ’ όλων των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, καθώς άπαντα συνέχονται απολύτως με τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2019.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε με πλειοψηφία 29.926.169 μετοχών, ήτοι με ποσοστό 71,54% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν, την αναβολή της συζήτησης και λήψης απόφασης επί του πρώτου θέματος της ημερησίας διάταξης και την εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για τον καθορισμό της ημερομηνίας της εξ αναβολής Γενικής Συνέλευσης.

Κατά της εισήγησης περί αναβολής ψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 137.043 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,33% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν. Από την ψηφοφορία απείχαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 11.767.179 μετοχές, ήτοι ποσοστό 28,13% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν.

Κατόπιν αυτού, η συζήτηση και λήψη απόφασης επί των υπολοίπων θεμάτων της ημερησίας διάταξης κατέστη άνευ αντικειμένου και η Γενική Συνέλευση αναβλήθηκε στο σύνολό της. Μετά την ολοκλήρωση και δημοσίευση της Ετήσιας Έκθεσης για την χρήση 2019, το Διοικητικό Συμβούλιο θα συγκαλέσει την Τακτική Γενική Συνέλευση του τρέχοντος έτους, με την δημοσίευση σχετικής πρόσκλησης.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v