Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ: Αποφάσεις ΓΣ

Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ανώνυμης εταιρείας «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (στο εξής «η Εταιρεία»), η οποία διεξήχθη την Παρασκευή 12 Μαρτίου 2021, αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους, λόγω της επείγουσας ανάγκης και στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης για την αποφυγή διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, και συγκεκριμένα είτε με τηλεδιάσκεψη σε πραγματικό χρόνο, είτε μέσω επιστολικής ψήφου, συμμετείχαν 82 μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσώπησαν 51.161.992 μετοχές και ισάριθμες ψήφους, επί συνόλου 71.417.100 μετοχών και ψήφων, ή ποσοστό 71,64% επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου. Έτσι, συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη εκ του νόμου και καταστατικού απαρτία για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων για το σύνολο των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Η Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

ΘΕΜΑ 1: Παροχή εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για λήψη απόφασης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και περιορισμού ή κατάργησης του δικαιώματος προτίμησης των μετόχων της Εταιρείας, δυνάμει των άρθρων 24 παρ. 1(β) και 27 παρ. 4 του Ν. 4548/2018 που θα χρησιμοποιηθεί και για τους σκοπούς του άρθρου 30 του Ν. 4772/2021 ως προς την άντληση των εκεί προβλεπόμενων κεφαλαίων ύψους τουλάχιστον €60.000.000.

H Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων κλήθηκε να χορηγήσει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας τις εξής εξουσίες: (α) να αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 24 παρ. 1(β) του Ν. 4548/2018. Η εν λόγω εξουσία να ισχύσει για πέντε (5) έτη και το κεφάλαιο να μπορεί να αυξάνεται κατά ποσό που δεν υπερβαίνει το τριπλάσιο του σήμερα υφιστάμενου κεφαλαίου. Στο πλαίσιο της εξουσίας αυτής, το Διοικητικό Συμβούλιο θα δύναται να αποφασίσει και την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας για τους σκοπούς του άρθρου 30 του Ν. 4772/2021 για την άντληση κεφαλαίων ποσού τουλάχιστον €60.000.000 προκειμένου να καταβληθεί στην Εταιρεία η προβλεπόμενη στην προαναφερθείσα νομοθετική διάταξη κρατική ενίσχυση ύψους έως €120.000.000, και (β) να περιορίζει, αποκλείει, ή μη, το δικαίωμα προτίμησης των μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 4 του Ν. 4548/2018, στο πλαίσιο των αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την ανωτέρω υπό (α) εξουσία.

Ψήφοι Υπέρ: 50.955.699 Ψήφοι Κατά: 206.293 Αποχή: 0

ΘΕΜΑ 2: Παροχή εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σύμφωνα με τα άρθρα 56 παρ. 2, 24 παρ. 1(β) και 27 παρ. 4 του Ν. 4548/2018, για την έκδοση Τίτλων Κτήσης Μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 56 του Ν. 4548/2018, και διάθεση αυτών στην Ελληνική Δημοκρατία με αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης των μετόχων της Εταιρείας, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 30 του Ν. 4772/2021.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων κλήθηκε να χορηγήσει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την εξουσία, σύμφωνα με τα άρθρα 56 παρ. 2, 24 παρ. 1(β), και 27 παρ. 4 του Ν.4548/2018, να αποφασίσει την έκδοση των τίτλων κτήσης μετοχών, του άρθρου 30 παρ. 3 του Ν. 4772/2021 υπέρ της Ελληνικής Δημοκρατίας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις προαναφερθείσες διατάξεις με αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης των μετόχων της Εταιρείας. Η έκδοση τίτλων κτήσης μετοχών από το Διοικητικό Συμβούλιο με βάση την παραπάνω εξουσία θα αποφασίζεται με τις προϋποθέσεις και μέσα στα όρια της παραγράφου 1(β) του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018 σε συνδυασμό με το άρθρο 30 του Ν. 4772/2021, ήτοι η εξουσία θα ισχύει για πέντε (5) έτη και η περίοδος άσκησης του δικαιώματος κτήσης μετοχών της Εταιρείας θα είναι η οριζόμενη στο άρθρο 30 παρ. 3 του Ν. 4772/2021.

Ψήφοι Υπέρ: 50.955.699 Ψήφοι Κατά: 206.293 Αποχή: 0

ΘΕΜΑ 3: Τροποποίηση των άρθρων 3, 8, 15 και 19 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων κλήθηκε να αποφασίσει την τροποποίηση των παρακάτω διατάξεων του Καταστατικού της Εταιρείας:

• Τροποποίηση του άρθρου 3 παρ. 4 του Καταστατικού της Εταιρείας, το οποίο διαμορφώνεται ως εξής: «ΑΡΘΡΟ 3 […] 4. Ανάληψη Μετοχών: Όταν αποφασίζεται αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου (και στις περιπτώσεις που η αύξηση γίνεται με εισφορά σε είδος) ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, οι κάτοχοι μετοχών έχουν το δικαίωμα να αναλάβουν προνομιακά νέες μετοχές ή να συμμετάσχουν προνομιακά στο ομολογιακό δάνειο, ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν.

Η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος αυτού δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκατέσσερις (14) μέρες, σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 2 του Ν. 4548/2018. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα τίθεται σε δημοσιότητα σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 4548/2018.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 4 του Ν. 4548/2018 ως ισχύει, μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης. Οι νέες μετοχές που δεν αναλαμβάνονται από τους μετόχους, μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της Εταιρίας, που αποφάσισε την αύξηση, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. […]»

• Τροποποίηση του άρθρου 8 του Καταστατικού της Εταιρείας, το οποίο διαμορφώνεται ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 8 Εκλογή Πρόεδρου, Αντιπροέδρων και διορισμός Γραμματέα: Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ του, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων μελών, τον Πρόεδρο, και έως δύο Αντιπροέδρους (ήτοι Αντιπρόεδρο Α’ και Αντιπρόεδρο Β’). Ο Αντιπρόεδρος Α’ αντικαθιστά τον Πρόεδρο ως προς τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο παρόν Καταστατικό όταν απουσιάζει ή κωλύεται, και σε περίπτωση απουσίας και του Αντιπρόεδρου Α’, τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αντικαθιστά ο Αντιπρόεδρος Β’. Κάθε Αντιπρόεδρος απών ή κωλυόμενος αντικαθίσταται από άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενο από αυτόν. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών του διορίζει τον Γραμματέα του, που μπορεί και να μην είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι αρχαιρεσίες αυτές ενεργούνται πάντοτε στην πρώτη Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά την Γενική Συνέλευση που αποφάσισε για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροί του είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.»

• Τροποποίηση του άρθρου 15 του Καταστατικού της Εταιρείας, το οποίο διαμορφώνεται ως εξής: «ΑΡΘΡΟ 15 Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης: Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας και δικαιούται να αποφασίζει γενικά για κάθε εταιρική υπόθεση.

Οι νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν και τους απόντες και τους διαφωνούντες μετόχους. Ειδικότερα, η Γενική Συνέλευση είναι το μόνο αρμόδιο όργανο για να αποφασίζει για :

(α) Κάθε θέμα που υποβάλλεται σ’ αυτή από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από τους δικαιούμενους σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου ή του Καταστατικού αυτού να προκαλέσουν την σύγκλησή της . (β) Τροποποιήσεις του Καταστατικού. Τέτοιες τροποποιήσεις θεωρούνται όσες αφορούν την αύξηση, ή την μείωση του εταιρικού κεφαλαίου (εκτός εάν ο νόμος ή το καταστατικό δίνει εξουσία σε άλλο όργανο για τη σχετική τροποποίηση), τη διάλυση της Εταιρίας, την παράταση της διάρκειάς της και συγχώνευσή της με άλλη. (γ) Την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 7 παρ. 3 του παρόντος, και των ελεγκτών. (δ) Την έγκριση ή μεταρρύθμιση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων που καταρτίζει το Διοικητικό Συμβούλιο και την διάθεση των κερδών χρήσης. (ε) Την έγκριση, με ειδική ψηφοφορία που γίνεται με φανερή ψηφοφορία, της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και για την απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη μετά την ψήφιση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και μετά από ακρόαση της έκθεσης επί των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και επί της γενικής καταστάσεως των εταιρικών υποθέσεων και της Εταιρίας.

Στην παραπάνω ψηφοφορία έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και οι υπάλληλοι της με τους περιορισμούς του νόμου. (στ) Την έγκριση της πολιτικής αποδοχών και της έκθεσης αποδοχών των άρθρων 110 και 112 του Ν. 4548/2018 αντίστοιχα. (ζ) Την ακρόαση των ορκωτών ελεγκτών σχετικά με τον έλεγχο των βιβλίων και λογαριασμών της Εταιρίας, που έχουν διενεργήσει. (η) Την έκδοση ομολογιακών δανείων με δικαίωμα απόληψης επί των κερδών, σύμφωνα με το 72 του Ν. 4548/2018 και μετατρέψιμων ομολογιακών δανείων, με την επιφύλαξη του άρθρου 3 παρ. 2 περίπτωση (δ) του παρόντος. (θ) Τον διορισμό εκκαθαριστών σε περίπτωση λύσης της Εταιρίας. (ι) Την έγερση αγωγής κατά μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των ελεγκτών, για παράβαση των καθηκόντων τους που απορρέουν από τον Νόμο και το Καταστατικό.»

• Τροποποίηση του άρθρου 19 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας, το οποίο διαμορφώνεται ως εξής: «ΑΡΘΡΟ 19 […] 2. Εξαιρετική Απαρτία Γενικής Συνέλευσης: Εξαιρετικά, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν (α) τη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρίας, (β) τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησής της, (γ) την αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, (δ) την τακτική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από τον Νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, (ε) τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018, (στ) την έκδοση δανείων δι’ ομολογιών για τα οποία το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι αρμόδιο, (ζ) τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, (η) τη συγχώνευση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρίας, (θ) την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018, και (ι) σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στον Νόμο ότι η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, τότε η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι, που εκπροσωπούν το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αν δεν επιτευχθεί τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση αφού προσκληθεί κατά τα αναφερόμενα στην παρ. 1 του ιδίου άρθρου συνέρχεται και πάλι και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης, εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής εκ του Νόμου προβλεπόμενης συνεδρίασης, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα και στην επαναληπτική συνεδρίαση.»

Ψήφοι Υπέρ: 49.016.626 Ψήφοι Κατά: 2.145.366 Αποχή: 0

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v