Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

MEDICOΝ: Αποφάσεις ΓΣ

Η Εταιρεία “ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS A.E.” και το διακριτικό τίτλο “MEDICON HELLAS A.E.” ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 133 § 2 του Ν. 4548/2018, άρθρο 10 του Ν. 3884/2010 και του Ν. 3556/2007 τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας που διενεργήθηκε επί του θέματος της ημερησίας διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 24ης Μαρτίου 2021, που πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Εταιρείας (Μελίτωνα 5 – 7, Γέρακας Αττικής, 1ος όροφος), και κατά την οποία παρέστησαν, αυτοπροσώπως ή δια των αντιπροσώπων τους, μέτοχοι εκπροσωπούντες 3.672.865 κοινές ονομαστικές μετοχές, ήτοι ποσοστό 83,1037% του συνόλου των (4.419.616) μετοχών στις οποίες διαιρείται το εταιρικό κεφάλαιο, και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, που έχουν ανά θέμα ημερησίας διατάξεως ως εξής:

Επί του 1ου Θέματος Ημερησίας Διατάξεως

1] Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μελών αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 87 παρ. 5 ν. 4548/2018 και τις συναφείς διατάξεις του ν. 4706/2020.

Εκλέχτηκαν ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας οι εξής:

Σπυρίδων Δημοτσάντος του Στυλιανού
Γεώργιος Δημοτσάντος του Σπυρίδωνος
Χρύσανθος Μητρόπουλος του Γεωργίου
Ευστράτιος Τσερκέζος του Δίκαιου
Σπυριδούλα Κτίστη του Λαζάρου
Δημήτριος Καπετανάκης του Ιωάννη


Επίσης η Γενική Συνέλευση όρισε τα ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την έννοια του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002 αφού διακριβώθηκε ότι πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του αρθρ. 9 του Ν. 4706/2020. Συγκεκριμένα ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι οι:

Ευστράτιος Τσερκέζος του Δικαίου
Σπυριδούλα Κτίστη του Λαζάρου
Δημήτριος Καπετανάκης του Ιωάννη


Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ορίστηκε για πέντε (5) έτη, σύμφωνα και με το αρθρ. 12 Καταστατικού της.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 3.672.865

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου : 83,1037%

Έγκυρα : 3.672.865

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 3.131.149 (70,8466%)

Κατά: 0 (0,00%)

Λευκά/Αποχή: 541.716 (12,2571%)Επί του 2ου Θέματος Ημερησίας Διατάξεως

2. Παροχή άδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 του ν. 4548/2018, ως ισχύει σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια άλλων εταιρειών και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι, ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν όμοιους, συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς με αυτούς της Εταιρείας.

Παρασχέθηκε ομόφωνα η άδεια της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως προς όλα τα μέλη του νέου διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας, όπως συμμετέχουν στη διοίκηση (υπό οποιαδήποτε ιδιότητα, αυτή του διευθυντή, διοικητή, διαχειριστή ή και μέλους διοικητικών συμβουλίων) και άλλων συνδεδεμένων και μη συνδεδεμένων εταιρειών, αδιαφόρως του σκοπού των οποίων επιδιώκουν.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 3.672.865

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου : 83,1037%

Έγκυρα : 3.672.865

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 3.672.865 (83,1037%)

Κατά: 0 (0,00%)

Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%)Επί του 3ου Θέματος Ημερησίας Διατάξεως

3. Παροχή άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 99 του ν. 4548/2018, ως ισχύει σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθυντές της εταιρείας ή σε ελεγχόμενες από τα ανωτέρω πρόσωπα εταιρείες για τη σύναψη συμβάσεων με την Εταιρεία.

Παρασχέθηκε ομόφωνα η άδεια της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθυντές της εταιρείας ή σε ελεγχόμενες από τα ανωτέρω πρόσωπα εταιρείες για τη σύναψη συμβάσεων με την Εταιρεία.Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 3.672.865

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου : 83,1037%

Έγκυρα : 3.672.865

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 3.672.865 (83,1037%)

Κατά: 0 (0,00%)

Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%)Επί του 4ου Θέματος Ημερησίας Διατάξεως

4. Επανακαθορισμός του είδους, της σύνθεσης, του αριθμού των μελών και της θητείας της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν.4449/2017, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 74 ν.4706/2020 και ισχύει.

Αποφασίστηκε η εκλογή νέας τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν.4449/2017, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4706/2020, η οποία θα είναι επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, αποτελούμενη από τα μη εκτελεστικά μέλη κατά την έννοια των διατάξεων του αρθρ. 4 του Ν. 3016/2002.

Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου αποφασίστηκε να συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, το οποίο εξελέγη από την παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση, ήτοι να είναι πενταετής.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το ΔΣ να ορίσει τα πρόσωπα που θα καταλαμβάνουν τις ανωτέρω θέσεις των μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας σύμφωνα με τα ανωτέρω και τα οριζόμενα στο άρθρο 44 του Ν.4449/2017, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4706/2020.

Αποφασίσθηκε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου να ορισθεί από τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 3.672.865

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου : 83,1037%

Έγκυρα : 3.672.865

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 3.672.865 (83,1037%)

Κατά: 0 (0,00%)

Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%)Επί του 5ου Θέματος Ημερησίας Διατάξεως

5. Διάφορες ανακοινώσεις.

Οι μέτοχοι ενημερώθηκαν για θέματα που αφορούν στα μελλοντικά projects της εταιρείας

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v