Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Q&R: Αποφάσεις ΓΣ

Ανακοινώνεται από την εταιρία με την επωνυμία "QUALITY & RELIABILITY ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" και τον διακριτικό τίτλο "QUALITY & RELIABILITY A.E." ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας συνεδρίασε νόμιμα στις 24 Μαρτίου 2021, στην έδρα της Εταιρίας επί της οδού Κονίτσης 11Β στο Μαρούσι. Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων έλαβαν μέρος 7 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 16.707.485 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου ήτοι ποσοστό 61,28 % επί των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου και παραστάσεως στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Σημειώνεται ότι για τον υπολογισμό της απαρτίας δεν υπολογίσθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2α του ΠΔ 82/1996, 80.840 μετοχές και δικαιώματα ψήφου τα οποία ανήκουν στην μέτοχο ΠΟΥΛΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΒΕ οι οποίες δεν έχουν δικαίωμα παράστασης και ψήφου στην Γενική Συνέλευση αφού δεν έχουν παράσχει στην Εταιρεία τις απαραίτητες πληροφορίες για τον μέχρι φυσικού προσώπου προσδιορισμό των μετόχων τους κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 1 του Π.Δ. 82/96. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διατάξεως

1) Ανακοινώθηκε και εγκρίθηκε ομόφωνα η εκλογή του κ. Νικολάου Χαριτάκη με την από 29/12/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ως νέου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κ. Θεόδωρου Καραγιάννη.Έγκυρες ψήφοι 16.707.485 (100 % επί των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου και παραστάσεως στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση) ,

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου : 61,28 %

υπέρ 16.707.485 κατά 0, αποχή 0.


2) Εξέλεξε ομόφωνα νέα ανεξάρτητη τριμελή Επιτροπή Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 η οποία αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτους ανεξάρτητα από την εταιρεία μέλη


Με βάση τα ανωτέρω εκλέχθηκαν ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου οι εξής:

1. Ιωάννα Ιακωβάκη έχουσα την ιδιότητα του μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

2. Ιωάννης Καλαντζάκης ανεξάρτητος από την Εταιρεία και μη έχοντος καμία σχέση με αυτήν και

3. Αγησίλαος Παναγάκος ανεξάρτητος από την Εταιρεία και μη έχοντος καμία σχέση με αυτήν

Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου αποφασίστηκε κατά τα ως άνω να αρχίζει από την εκλογή της και να συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ήτοι μέχρι την 30/7/2021, παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Tα ως άνω μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πληρούν τις προϋποθέσεις του Νόμου.

Ο ορισμός του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου θα πραγματοποιηθεί από τα μέλη της Επιτροπής κατά την συνεδρίασή της για την συγκρότησή της σε σώμα.

Έγκυρες ψήφοι 16.707.485 (100 % επί των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου και παραστάσεως στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση) ,

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου : 61,28 %

υπέρ 16.707.485 κατά 0, αποχή 0.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v