Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ: Αποφάσεις συνέλευσης ομολογιούχων

Η ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι κατά τη σημερινή Επαναληπτική Συνέλευση Ομολογιούχων Δανειστών του Κοινού Ομολογιακού Δανείου («ΚΟΔ») ύψους €200.000.000 η οποία διεξήχθη αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία των Ομολογιούχων Δανειστών ή των αντιπροσώπων τους, λόγω της επείγουσας ανάγκης και στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης για την αποφυγή διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με την από 10.03.21 Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, συμμετείχαν 143 Ομολογιούχοι, οι οποίοι εκπροσώπησαν 66.394 Ομολογίες και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, επί συνόλου 200.000 Ομολογιών και ψήφων, ήτοι ποσοστό 33.2% επί του συνολικού ανεξόφλητου κεφαλαίου του ΚΟΔ.

Ως εκ τούτου, συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη εκ των όρων του ΚΟΔ απαρτία για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του μόνου θέματος της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

Έγκριση εκ μέρους των ομολογιούχων δανειστών του ΚΟΔ των αναφερόμενων στην από 10.03.2021 Πρόσκληση τροποποιήσεων του Προγράμματος Έκδοσης Κοινού Ομολογιακού Δανείου ύψους έως €200.000.000, όπως αυτό εγκρίθηκε με την από 22.02.2019 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας (το «Πρόγραμμα ΚΟΔ»), και παροχή εξουσιοδότησης προς τον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων για την υπογραφή σύμβασης τροποποίησης του Προγράμματος ΚΟΔ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v