Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Centric Συμμετοχών: Οικονομικό Ημερολόγιο 2021

Στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με το άρθρο 4.1.2 & 4.1.3.15.1 του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, η Centric Συμμετοχών Α.Ε. ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2021:

27 Απριλίου 2021. Ανακοίνωση Ετησίων Οικονομικών Αποτελεσμάτων 2020 και ανάρτηση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της χρήσης 2020, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, στις ιστοσελίδες της Εταιρείας (www.centric.gr) και του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr).
22 Ιουλίου 2021. Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.
Σημειώνεται ότι η Εταιρεία προτίθεται να προτείνει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων την μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2020.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, εφόσον ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v