Ευρωπαϊκή Πίστη: Οι αποφάσεις της τακτικής ΓΣ

Η Εταιρία ''ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.'' (εφεξής η Εταιρία) ενημερώνει ότι στις 27 Απριλίου 2021 και ώρα 14:00, πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης και με τη χρήση της ειδικής πλατφόρμας του Χρηματιστηρίου Αθηνών, AXIA e-Shareholders Meeting, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.
Επί συνόλου 26.539.907 μετοχών και ψήφων (Σύνολο Μετοχών: 27.503.677 μείον 963.770 Ίδιες Μετοχές), παρευρέθηκαν ή εκπροσωπούντο 21.039.029 μετοχές και ψήφοι, ήτοι το 79,27% του συνόλου των μετοχών και ψήφων, ποσοστό που επέτρεψε στη Γενική Συνέλευση να αποφασίσει σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό εφ' όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Κατά την διάρκεια της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, παρουσιάστηκαν στους μετόχους από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας, κύριο Γεωργακόπουλο Χρήστο, τα μεγέθη της Εταιρίας για το έτος 2020, καθώς και οι προοπτικές για το έτος 2021.
Επίσης, πραγματοποιήθηκε συζήτηση και λήφθηκαν αποφάσεις σχετικά με τα κατωτέρω θέματα:
Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, σε απλή και ενοποιημένη βάση, της χρήσης 1/1/2020 έως 31/12/2020, μαζί με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Υποβλήθηκαν προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις (Εταιρίας και ενοποιημένες) για τη Χρήση 2020, οι οποίες εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της 6ης Απριλίου 2021, η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη Χρήση 2020 με τη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης και την Επεξηγηματική Έκθεση που προβλέπεται από το άρθρο 4 παρ.7 του Ν.3556/2007 και του Ν.4548/2018, καθώς επίσης η Έκθεση του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή- Λογιστή, κυρίου Κάσσου Φιλίππου από την ελεγκτική εταιρία «KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε».

Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2020, η Έκθεση Διαχείρισης, η Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης και η Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου Χρήσης 2020, καθώς επίσης και η Έκθεση του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή έχουν συμπεριληφθεί στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρίας για τη Χρήση 2020 και έχουν αναρτηθεί από τις 6 Απριλίου 2021 στην επενδυτική ιστοσελίδα της Εταιρίας http://ir.europaikipisti.gr/, στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών και έχουν αποσταλεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Η δημοσίευσή τους στο Γ.Ε.ΜΗ. θα πραγματοποιηθεί εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκρισή τους από την Τακτική Γενική Συνέλευση.

H Τακτική Γενική Συνέλευση εκλήθη να εγκρίνει τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Χρήσης 2020 και τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Διενεργήθηκε ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Χρήσης 2020 και τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή με 21.039.029 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 100,0% των εκπροσωπουμένων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Θέμα 2ο: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 1/1/2020 έως 31/12/2020.

Τα καθαρά κέρδη της Εταιρίας για τη Χρήση 2020, ανήλθαν σε 18.246.774,98 ευρώ και προτάθηκε να διατεθούν ως εξής:

Ποσά σε ευρώ
Για μέρισμα χρήσης 2020: (26.539.907 μετοχές (εξαιρουμένων των ιδίων μετοχών) προς 0,30 ευρώ ανά μετοχή) 7.961.972,10
Για διανομή στο προσωπικό (έως) 742.546,00
Για αποθεματικό από κέρδη πώλησης αμοιβαίων κεφαλαίων 0
Για αποθεματικό από κέρδη πώλησης εταιρικών ομολόγων 0
Κέρδη εις νέον 9.542.256,88
Σύνολο 18.246.774,98

Ως ημερομηνία αποκοπής μερίσματος προτάθηκε η Τετάρτη 5 Μαΐου 2021, ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος (Record Date) προτάθηκε η Πέμπτη 6 Μαΐου 2021 και ως ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος η Τρίτη 11 Μαΐου 2021.
Προτάθηκε τέλος, να παρασχεθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδότηση να ρυθμίσει όλα τα διαδικαστικά θέματα για την υλοποίηση της απόφασης, συμπεριλαμβανομένης της επιλογής της πληρώτριας τράπεζας. Για τα σχετικά θέματα έχει αναρτηθεί ανακοίνωση της Εταιρίας στην επενδυτική ιστοσελίδα http://ir.europaikipisti.gr/ καθώς και στο Χρηματιστήριο Αθηνών .
Διενεργήθηκε ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την ως άνω διάθεση κερδών χρήσης με 21.039.029 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 100,0% των εκπροσωπουμένων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.
Θέμα 3ο: Έγκριση κατ’ άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της Εταιρίας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη Χρήση 2020 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη.
Η Γενική Συνέλευση εκλήθη να εγκρίνει τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική Χρήση 2020, καθώς και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη. Διευκρινίστηκε επίσης, ότι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρίας δικαιούνται να μετάσχουν στη σχετική ψηφοφορία μόνο με τις μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων Μετόχων, εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.
Διενεργήθηκε ψηφοφορία και η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική Χρήση 2020, καθώς και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη, με ψήφους 20.864.746 ήτοι με πλειοψηφία 99,17% των εκπροσωπουμένων στη Τακτική Γενική Συνέλευση ψήφων. Καταψήφισαν Μέτοχοι εκπροσωπούντες 174.283 ψήφους (0,83%).
Θέμα 4ο: Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρίας για τη Χρήση 2021 και καθορισμός της αμοιβής αυτής.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου, εισηγήθηκε την εκλογή από την Τακτική Γενική Συνέλευση της ελεγκτικής εταιρίας «KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Ανώνυμη Εταιρία» (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 114 και Α.Μ. Ε.Λ.Τ.Ε. 09), για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Εταιρίας και Ενοποιημένων), των Εποπτικών Καταστάσεων Φερεγγυότητα ΙΙ (Solvency II), την Έκθεση αναφορικά με το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής, την Έκθεση των Αποδοχών με βάση το Ν.4548/2018, την έκδοση του Φορολογικού Πιστοποιητικού Χρήσης για το Οικονομικό Έτος 2021 καθώς και την Έκθεση για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος.
Εισηγήθηκε επίσης τον καθορισμό της αμοιβής της ανωτέρω ελεγκτικής εταιρίας σύμφωνα με τη σχετική προσφορά της, η οποία προτείνεται από την Επιτροπή Ελέγχου, μέχρι ποσού 197.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ, η οποία αφορά τον τακτικό έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και των Εποπτικών Καταστάσεων Φερεγγυότητα ΙΙ (Solvency II), την Έκθεση αναφορικά με το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής, την Έκθεση των Αποδοχών με βάση το Ν.4548/2018, την έκδοση του Φορολογικού Πιστοποιητικού Χρήσης για το Οικονομικό Έτος 2021, καθώς και την Έκθεση για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος.
Διενεργήθηκε ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την εκλογή της ελεγκτικής εταιρίας «KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Ανώνυμη Εταιρία» (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 114 και Α.Μ. Ε.Λ.Τ.Ε. 09), για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Εταιρίας και Ενοποιημένων), των Εποπτικών Καταστάσεων Φερεγγυότητα ΙΙ, την Έκθεση αναφορικά με το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής, την Έκθεση των Αποδοχών με βάση το Ν.4548/2018, την έκδοση του Φορολογικού Πιστοποιητικού Χρήσης για το Οικονομικό Έτος 2021, καθώς και την Έκθεση για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος, με ψήφους 21.039.029, ήτοι με πλειοψηφία 100,0% των εκπροσωπουμένων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.
Θέμα 5ο: Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη Χρήση 2020 και προέγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη Χρήση 2021.
Προτάθηκε η έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη Χρήση 2020 και η προέγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη Χρήση 2021.
Διενεργήθηκε ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις αμοιβές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη Χρήση 2020 και προενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη Χρήση 2021, με 19.951.718 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 94,83% των εκπροσωπουμένων στη Γενική Συνέλευση ψήφων. Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 691.815 ψήφους (3,29%). Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες 395.496 ψήφους (1,88%).
Θέμα 6ο: Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση από τη Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών της Χρήσης 2020.
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έθεσε υπόψη των Μετόχων την Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Χρήσης 2020, η οποία περιλαμβάνει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που έλαβαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εντός της Χρήσης 2020, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 112 του Ν. 4548/2018. Το κείμενο της Έκθεσης Αποδοχών για τη Χρήση 2020 έχει αναρτηθεί ως ξεχωριστό έγγραφο στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας, στην ενότητα των Γενικών Συνελεύσεων.
Διευκρινίζεται ότι η ψήφος των Μετόχων επί της Έκθεσης Αποδοχών έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.
Διενεργήθηκε ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Χρήσης 2020, η οποία περιλαμβάνει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που έλαβαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εντός της Χρήσης 2020, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 112 του Ν. 4548/2018., με 19.951.718 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 94,83 % των εκπροσωπουμένων στη Γενική Συνέλευση ψήφων. Καταψήφισαν Μέτοχοι εκπροσωπούντες 866.098 ψήφους (4,12%). Απείχαν της ψηφοφορίας Μέτοχοι εκπροσωπούντες 221.213 ψήφους (1,05%).
Θέμα 7ο: Παροχή αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 98, παρ. 1 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και στα στελέχη των Διευθύνσεων της Εταιρίας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση των εταιριών του Ομίλου και των συνδεδεμένων εταιριών.
Προτάθηκε η παροχή άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και στα στελέχη των Διευθύνσεων της Εταιρίας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση των εταιριών του Ομίλου και των συνδεδεμένων εταιριών.
Διενεργήθηκε ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την παροχή άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και στα στελέχη των Διευθύνσεων της Εταιρίας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση των εταιριών του Ομίλου και των συνδεδεμένων εταιριών, με 21.039.029 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 100,0% των εκπροσωπουμένων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Θέμα 8ο: Έγκριση ακύρωσης του συνόλου των πενήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα τεσσάρων (53.454) ιδίων μετοχών που έχει αποκτήσει η Εταιρία στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών, με σκοπό την ακύρωσή τους, με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των τριάντα τριών χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ και δύο λεπτών (33.676,02 ευρώ), σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 καθώς και σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο) του Καταστατικού της Εταιρίας προκειμένου να αποτυπωθεί η ανωτέρω μεταβολή.

Το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνεδρίαση της 6ης Απριλίου 2021, ενέκρινε την υποβολή πρότασης προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων:

Α) Για την ακύρωση, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, των πενήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα τεσσάρων (53.454) ιδίων μετοχών της Εταιρίας, ονομαστικής αξίας 0,63 ευρώ η καθεμία, οι οποίες αποκτήθηκαν στο διάστημα από 09/02/2021 έως και την 22/02/2021 με μέση τιμή αγοράς 5,00 ευρώ ανά μετοχή, με σκοπό την ακύρωσή τους, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 21ης Μαΐου 2019.

Β) Για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των τριάντα τριών χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ και δύο λεπτών (33.676,02 ευρώ), το οποίο προκύπτει από το συνολικό αριθμό των προς ακύρωση ιδίων μετοχών, σύμφωνα με τα παραπάνω, επί την ονομαστική αξία της μετοχής της Εταιρίας (ήτοι 53.454 μετοχές x 0,63 ευρώ).

Γ) Για τη συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας περί μετοχικού κεφαλαίου, προκειμένου να αποτυπωθεί η ως άνω μείωση, και ειδικότερα για την τροποποίηση της παραγράφου 1 και την προσθήκη υπό-παραγράφου ως εξής:

Στο Άρθρο 5 και μετά την προτελευταία παράγραφο που αναφέρει: «Κατόπιν αποφάσεως της από 2 Μαρτίου 2021 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά ευρώ 573.499,08 με την ακύρωση εννιακοσίων δέκα χιλιάδων τριακοσίων δέκα έξι (910.316) ιδίων μετοχών, οι οποίες είχαν αποκτηθεί σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν.4548/2018, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου από τη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 21/05/2019 Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών με σκοπό την ακύρωση τους.»

Προστίθεται μια (1) νέα παράγραφος ως εξής:

«Κατόπιν αποφάσεως της από 27 Απριλίου 2021 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά ευρώ 33.676,02 με την ακύρωση πενήντα τριών χιλιάδων και τετρακοσίων πενήντα τεσσάρων (53.454) ιδίων μετοχών, οι οποίες είχαν αποκτηθεί σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν.4548/2018, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου από τη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 21/05/2019 Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών με σκοπό την ακύρωση τους.»

Μετά την προσθήκη της παραπάνω παραγράφου, η τελευταία παράγραφος τροποποιείται ως εξής:

«Κατόπιν τούτου, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ 16.720.141,41, διαιρούμενο σε 26.539.907 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,63 ευρώ εκάστη.»

Διενεργήθηκε ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την ακύρωση των πενήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα τεσσάρων (53.454) ιδίων μετοχών, που έχει αποκτήσει η Εταιρία στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών με σκοπό την ακύρωσή τους, με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των τριάντα τριών χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ και δύο λεπτών (33.676,02 ευρώ), το οποίο προκύπτει από τον συνολικό αριθμό των προς ακύρωση ιδίων μετοχών, σύμφωνα με τα παραπάνω, επί την ονομαστική αξία της μετοχής της Εταιρίας (ήτοι 53.454 μετοχές x 0,63 ευρώ), σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 καθώς επίσης και τη σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο) του Καταστατικού της Εταιρίας προκειμένου να αποτυπωθεί η ως άνω μεταβολή, με 21.039.029 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 100,0% των εκπροσωπουμένων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.


Θέμα 9ο: Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου προς τους Μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική Χρήση 2020.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου κύριος Γεώργιος Διαμαντόπουλος ενημέρωσε τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά τη Χρήση 2020 καθώς και για την Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης που ακολουθεί η ελεγχόμενη οντότητα.


Θέμα 10ο: Έγκριση της Πολιτικής Ελέγχου Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (άρθρο 3, παρ. 3 του Ν.4706/2020).

Προτάθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο η έγκριση από τη Γενική Συνέλευση της Πολιτικής Αξιολόγησης Καταλληλότητας Μελών Διοικητικού Συμβουλίου. Η Πολιτική συντάχθηκε στο πλαίσιο συμμόρφωσης της Εταιρίας με το Ν.4706/2020. Όλο το κείμενο της Πολιτικής είναι διαθέσιμο στους μετόχους και έχει αναρτηθεί από την ημερομηνία πρόσκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στην επενδυτική ιστοσελίδα της Εταιρίας στην ενότητα Γενικές Συνελεύσεις/ Συνοδευτικά Έγγραφα. Η εγκεκριμένη πολιτική, θα αναρτηθεί ως οριστική στην ιστοσελίδα της Εταιρίας.

Διενεργήθηκε ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την Πολιτική Ελέγχου Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (άρθρο 3, παρ. 3 του Ν.4706/2020), με 21.039.029 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 100,0% των εκπροσωπουμένων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.
Θέμα 11ο: Καθορισμός είδους Επιτροπής Ελέγχου, θητείας, πλήθους και ιδιοτήτων των Μελών της (άρθρο 74, παρ. 4β του Ν.4706/2020).

Σύμφωνα με το άρθρο 74, παρ. 4β, του ν.4706/2020, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει το είδος της Επιτροπής Ελέγχου, τη θητεία, τον αριθμό και τις ιδιότητες των μελών της. Προτάθηκε προς το Σώμα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η Επιτροπή Ελέγχου της Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ να αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου και να απαρτίζεται από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του, εκ των οποίων τα δύο (2) ανεξάρτητα.
Τέλος, η διάρκεια της θητείας της Επιτροπής Ελέγχου προτάθηκε να ακολουθεί αυτήν του Διοικητικού Συμβουλίου.

Διενεργήθηκε ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι η Επιτροπή Ελέγχου της Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ να αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου και να απαρτίζεται από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του, εκ των οποίων τα δύο (2) ανεξάρτητα, ενώ η διάρκεια της θητείας της Επιτροπής Ελέγχου να ακολουθεί αυτήν του Διοικητικού Συμβουλίου, με 19.948.881 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 94,82% των εκπροσωπουμένων στη Γενική Συνέλευση ψήφων. Καταψήφισαν Μέτοχοι εκπροσωπούντες 694.652 ψήφους (3,30%). Απείχαν της ψηφοφορίας Μέτοχοι εκπροσωπούντες 395.496 ψήφους (1,88 %).

Άλλα Θέματα και Ανακοινώσεις .

Δεν υπήρξαν άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v