Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ: Προαναγγελία ΓΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προσκαλεί, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, τους Μετόχους της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 1η Ιουνίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ., η οποία θα πραγματοποιηθεί από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης και χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1) Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και των Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, της εταιρικής χρήσης από 1.1.2020 έως 31.12.2020, έπειτα από ακρόαση και έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών. Υποβολή της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου. Διάθεση ετησίων κερδών της εταιρικής χρήσης από 1.1.2020 έως 31.12.2020.

2) Έγκριση της συνολικής διαχείρισης και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως από 1.1.2020 έως 31.12.2020, καθώς και για τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.

3) Εκλογή τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή και αναπληρωματικού για τον έλεγχο των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, για την εταιρική χρήση από 1.1.2021 έως 31.12.2021 και καθορισμός της αμοιβής τους

4) Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών για τη χρήση από 1.1.2020 έως 31.12.2020

5) Έγκριση προκαταβολής αποζημιώσεων και αμοιβών για τη χρήση 2021.

6) Έγκριση της πολιτικής καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

7) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατ’ εφαρμογή του Ν. 4706/2020

8) Καθορισμός του είδους της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, καθώς και της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των μελών της, σύμφωνα με το α. 44 παρ. 1β) του Ν. 4449/2017. Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου.

9) Τροποποίηση της πολιτικής αποδοχών για τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας με την εισαγωγή των κριτηρίων βάσει των οποίων ορίζεται η έννοια της σημαντικής αμοιβής ή παροχής, σύμφωνα με το α. 9 παρ. 2 (α) του Ν. 4706/2020.

10) Παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διοίκηση των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014.

11) Πρόβλεψη δυνατότητας συμμετοχής στην ψηφοφορία από απόσταση, δι’ αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη γενική συνέλευση, σύμφωνα με το α. 126 Ν. 4548/2018. Τροποποίηση του άρθρου 15 του Καταστατικού.

12) Τροποποίηση του άρθρου 21 του Καταστατικού αναφορικά με τον καθορισμό εξουσίας επίσημης έκδοσης αντιγράφων πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στο πλαίσιο και των έκτακτων μέτρων που έχουν ληφθεί από την Πολιτεία για την προστασία της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της επικράτειας, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 1ης Ιουνίου 2021 θα διεξαχθεί από απόσταση σε πραγματικό χρόνο με τηλεδιάσκεψη και με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 120 παρ. 3 και 125 του ν. 4548/2018, του άρθρου 11 του Καταστατικού της Εταιρείας και τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρούσα.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v