Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

VIDAVO: Διανομή ιδίων μετοχών σε τρία στελέχη

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «VIDAVO A.E» (δ.τ. VIDAVO) ανακοινώνει, στα πλαίσια των υποχρεώσεών της από την κείμενη νομοθεσία, ότι σε εκτέλεση της από 4-10-2019 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της και των κατ΄εξουσιοδότηση αυτής αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας, προέβη στις 12-05-2021 στην μεταβίβαση διακοσίων ογδόντα (280) κοινών ίδιων ονομαστικών μετοχών (μέσω εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης λόγω πώλησης) σε τιμή 0,24 ευρώ ανά μετοχή, σε τρεις δικαιούχους στελέχη της εταιρείας, εκ των οποίων εκατόν σαράντα (140) μετοχές ανέλαβε η Διευθύνουσα Σύμβουλος αυτής κα Αθανασία Καρανάσιου του Αναστασίου, υπόχρεο πρόσωπο να γνωστοποιεί τις συναλλαγές του με αντικείμενο μετοχές της Εταιρείας. Οι μεταβιβασθείσες μετοχές αντιπροσωπεύουν ποσοστό 0,016% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Μετά την ως άνω μεταβίβαση των διακοσίων ογδόντα (280) μετοχών, η εταιρεία δεν διατηρεί πλέον στην κυριότητά της ίδιες μετοχές.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v