Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΝΙΚΑΣ: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Άγιος Στέφανος, 25 Μαΐου 2021
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 

 

Η «Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.» ανακοινώνει ότι, στις 25 Μαΐου 2021, πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο 22ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, στον Άγιο Στέφανο Αττικής, η οποία συνεδρίασε με απαρτία 93,36% του μετοχικού κεφαλαίου και στην οποία παρέστησαν, αυτοπροσώπως και δι' αντιπροσώπου, δύο (2) μέτοχοι εκπροσωπούντες συνολικά 49.625.180 μετοχές. Η Γενική Συνέλευση συζήτησε και έλαβε ομόφωνα (με 49.625.180 έγκυρες ψήφους) τις ακόλουθες αποφάσεις για τα κατωτέρω θέματα 1, 3, 4, 5, 7 και 8 και κατά πλειοψηφία (με 49.623.390 έγκυρες ψήφους) την απόφαση για το θέμα 6:

 

Ενέκρινε τις Εταιρικές και τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, της εταιρικής χρήσης 2020 (1.1.2020-31.12.2020), με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών, όπως αυτές καταρτίστηκαν και δημοσιεύτηκαν σύμφωνα με το νόμο. Επίσης αποφάσισε τη μη διανομή μερίσματος για την χρήση του 2020.
Υποβλήθηκε, στους Μετόχους της εταιρείας, η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας για τη χρήση 2020.
Ενέκρινε τη συνολική διαχείριση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση από 01.01.2020 έως 31.12.2020 και απήλλαξε τους Ορκωτούς Ελεγκτές της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2020.
Ενέκρινε την Έκθεση Αποδοχών για το έτος 2020.
Σημειώνεται ότι η ψήφος των Μετόχων, εν προκειμένω, έχει αμιγώς συμβουλευτικό χαρακτήρα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.

Ενέκρινε τις αμοιβές που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης 2020 και παρείχε τη σχετική άδεια για προκαταβολή αμοιβών, παροχών και εν γένει αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, για υπηρεσίες που παρείχαν ή/ και θα παρέχουν (κατά περίπτωσίν), εντός της τρέχουσας εταιρικής χρήσης 2021 (1.1.2021 έως 31.12.2021).
Εξέλεξε για τον έλεγχο των Εταιρικών και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου για τη χρήση 2021 (01.01.2021-31.12.2021) την ελεγκτική εταιρεία «Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών», ΑΜ ΣΟΕΛ Ε120, η οποία θα αναλάβει παράλληλα και την διαδικασία έκδοσης του ετησίου φορολογικού πιστοποιητικού και της έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης της Εταιρείας για τη χρήση 2021 (01.01.2021 - 31.12.2021), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 65Α του Ν. 4174/2013 και τέλος, ως προς την αμοιβή των ελεγκτών, για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων, απλών και ενοποιημένων και τη σύνταξη και χορήγηση έκθεσης ελέγχου, περιλαμβανομένης κάθε εν γένει σχετικής, με τον έλεγχο, δαπάνης, η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να λάβει τις σχετικές αποφάσεις.
Ενέκρινε την παροχή αδείας, κατ' άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας να ενεργούν, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της Εταιρείας καθώς και να μετέχουν σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
Άλλα θέματα:
-          Ενέκρινε την πολιτική καταλληλόλητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4706/2020.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v