Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΔΕΗ: Αποφάσεις ΓΣ

Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 24 Ιουνίου 2021, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, σύμφωνα με την Πρόσκληση που δημοσιεύτηκε κατά το νόμο και το Καταστατικό της στις 28 Μαΐου 2021, και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στο σύνδεσμο :


https://www.dei.gr/el/i-dei/enimerwsi-ependutwn/genikes-suneleuseis-metoxwn/anakoinwseis-gia-genikes-suneleuseis-metoxwn-2021/ordinary-gen-meeting-of-the-shareholders-240621

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων παρέστησαν νόμιμα (αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου) 233 μέτοχοι, εκπροσωπούντες 170.991.867 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου επί συνόλου 232.000.000 κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου, ήτοι σημειώθηκε απαρτία 73,70%. Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 24.6.2021, συζητήθηκαν και λήφθηκαν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Έγκριση των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της 19ης εταιρικής χρήσης (1.1.2020 έως 31.12.2020) της ΔΕΗ Α.Ε., καθώς και των Λογιστικά Διαχωρισμένων Οικονομικών Καταστάσεων, όπως προβλέπεται από το άρθρο 141 του Ν. 4001/2011 και σύμφωνα με το ισχύον άρθρο 30 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Οι μέτοχοι ενέκριναν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις καθώς και τις Λογιστικά Διαχωρισμένες Οικονομικές Καταστάσεις, όπως αυτές αναρτήθηκαν στον ιστότοπο της Εταιρείας.

Ο συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι ανήλθε σε 170.991.867 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 170.830.214, κατά: 161.568, αποχή: 85.

Συνεπώς το θέμα υπερψηφίστηκε με ποσοστό 99,905% επί των έγκυρων ψήφων.


ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Μη διανομή μερίσματος για την εταιρική χρήση από 1.1.2020 έως 31.12.2020.

Παρόλο που η εταιρική χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2020 ήταν κερδοφόρα για την Μητρική Εταιρεία , τα αποτελέσματα της τελευταίας χρήσης υπολείπονται των ζημιών προηγουμένων χρήσεων (ζημίες χρήσης 2019). Συνεπώς, δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη διανομή μερίσματος και ως εκ τούτου η Εταιρεία δεν επιτρέπεται να προβεί σε διανομή μερίσματος για την εταιρική χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2020. Συνεπεία των παραπάνω οι μέτοχοι ενέκριναν την μη διανομή μερίσματος.

Ο συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι ανήλθε σε 170.991.867 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 170.985.364, κατά: 6.418, αποχή: 85.

Συνεπώς το θέμα υπερψηφίστηκε με ποσοστό 99,996% επί των έγκυρων ψήφων.


ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 117 του ν. 4548/2018, της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά τη 19η εταιρική χρήση (1.1.2020 έως 31.12.2020) της ΔΕΗ Α.Ε., και απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη προς αποζημίωση για την ίδια εταιρική χρήση.

Οι μέτοχοι ενέκριναν τη συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου και απήλλαξαν τους Ορκωτούς Ελεγκτές της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.

Επίσης επιβεβαίωσαν την ανάθεση της σύμβασης του ελεγκτικού έργου για τη χρήση 2021 στην, εκλεγμένη από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 24.6.2020, ελεγκτική εταιρεία “Ernst & Young Hellas”, ως έπραξαν και το 2020.

Η ανάθεση της Σύμβασης για τη χρήση 2022 θα τεθεί ομοίως προς επιβεβαίωση από την αντίστοιχη Τακτική Γενική Συνέλευση.

Ο συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι ανήλθε σε 170.991.867 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 170.095.504, κατά: 824.063, αποχή: 72.300.

Συνεπώς το θέμα υπερψηφίστηκε με ποσοστό 99,476% επί των έγκυρων ψήφων.


ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ: Έκθεση αποδοχών της Εταιρείας.


Οι μέτοχοι ενέκριναν, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018, την έκθεση αποδοχών για τη χρήση 2020, όπως αυτή αναρτήθηκε στον ιστότοπο της Εταιρείας.

Ο συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι ανήλθε σε 170.991.867 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 169.674.898, κατά: 1.062.879, αποχή: 254.090.

Συνεπώς το θέμα υπερψηφίστηκε με ποσοστό 99,230% επί των έγκυρων ψήφων.

ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟ: Ενημέρωση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας.


Για το θέμα δεν απαιτούνταν ψηφοφορία.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v