ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης της 30.6.2021

Ανακοινώνεται από την Εταιρεία «ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» με δ.τ. «ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.» ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, η οποία συγκλήθηκε για σήμερα 30 Ιουνίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 στα γραφεία της Εταιρείας στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, οδός Αντώνη Τρίτση 21, όπως είχε αρχικά προσδιορισθεί με βάση τη σχετική πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της 8.6.2021, ματαιώθηκε καθώς σήμερα δεν συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη εκ του Καταστατικού και εκ του νόμου απαρτία, προκειμένου να συνεδριάσει για να ληφθούν αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Για τον λόγο αυτό και σύμφωνα με την από 8.6.2021 Πρόσκληση του Δ.Σ. για την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, αυτή θα συνέλθει σε Α' Επαναληπτική Συνεδρίαση την 12η Ιουλίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, χωρίς να απαιτείται νέα πρόσκληση. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι κ.κ. μέτοχοι οι οποίοι είχαν την μετοχική ιδιότητα την ημερομηνία της 25.6.2021 (Record Date). Κατά τα λοιπά ισχύουν για την Α' Επαναληπτική Συνεδρίαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, όσα προβλέπονται στην από 8.6.2021 Πρόσκληση.

Σήμερα 30.6.2021 παρέστησαν και εκπροσωπήθηκαν μέτοχοι οι οποίοι είναι κύριοι 1.398.505  κοινών ονομαστικών μετοχών επί συνόλου  11.125.110 μετοχών, δηλαδή ποσοστό 12,57%.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΣ 30.6.2021

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v