Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΑΝΕΚ: Προαναγγελία ΓΣ

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του την 30-06-2021, καλεί τους κ.κ. Mετόχους - κατόχους κοινών και προνομιούχων μετοχών εκδόσεως 1990 και 1996 της εταιρείας με την επωνυμία Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία Κρήτης Α.Ε. (ΑΝΕΚ) που έχει την έδρα της στα Χανιά, σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει στα ιδιόκτητα γραφεία της Εταιρείας, Χανιά, Λ. Καραμανλή 148, την 09-09-2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

1. Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 12 και του άρθρου 23 του Καταστατικού της Εταιρείας σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του Ν. 4706/2020 και διαμόρφωσή του σε ενιαίο κείμενο.

2. Υποβολή και έγκριση των Εταιρικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση από 1ης Ιανουαρίου 2020 έως 31ης Δεκεμβρίου 2020 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών.

3. Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2020.

4. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 ως ισχύει και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση από 1ης Ιανουαρίου 2020 έως 31ης Δεκεμβρίου 2020.

5. Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών για τον έλεγχο της χρήσης 2021 και καθορισμός της αμοιβής τους.

6. Έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών δυνάμει του άρθρου 110 του Ν. 4548/2018.

7. Έγκριση αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2020 και προέγκριση για την περίοδο 01-01-2021 έως 31-12-2021 σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει.

8. Έγκριση αμοιβής του Προέδρου, του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου για τη χρήση 2020 και προέγκριση αμοιβών τους για την περίοδο από 01-01-2021 έως 31-12- 2021 σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει.

9. Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει για τη συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθώς και των Διευθυντών της στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση και στα όργανα άλλων συνδεδεμένων εταιρειών του Ομίλου, καθώς επίσης και στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση και στα όργανα εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς με την Εταιρεία σκοπούς.

10. Λήψη αποφάσεως για την υιοθέτηση μέτρου, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 119 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει.

11. Καθορισμός του είδους Επιτροπής Ελέγχου, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των μελών της.

12. Έγκριση δυνάμει των άρθρων 3 παρ 3 του Ν. 4706/2020 της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

13. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ορισμός των ανεξαρτήτων μελών του, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει σήμερα.

14. Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017 και του άρθρου 10 του Ν. 4706/2020.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v