Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

YALCO: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης (ορθή επανάληψη)

Η διοίκηση της εταιρείας Σ.Δ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ ΑΕ-YALCO ανακοινώνει τις αποφάσεις
που λήφθηκαν κατά την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στις
07/07/2021 στην έδρα της εταιρείας στο Δήμο Δέλτα Ν.Θεσσαλονίκης στο 5ο
χλμ Εθνικής Οδού
Θεσσαλονίκης-Κατερίνης (Καλοχώρι).
Παρέστησαν νόμιμα οκτώ μέτοχοι εκπροσωπούντες 8.716.317 κοινές ονομαστικές μετοχές μετά
δικαιωμάτων ψήφου επί συνόλου 13.191.620 κοινών ανωνύμων μετοχών, ήτοι ποσοστό 66,07%
του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η συνέλευση έλαβε αποφάσεις επί των κατωτέρω
θεμάτων:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Έγκριση εκθέσεως πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και των
Ελεγκτών και έγκριση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων διαχειριστικής
περιόδου 1/1/2020 – 31/12/2020.
Εγκρίθηκε με 8.716.317 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη
Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου, η έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου,
η επεξηγηματική έκθεσή του και οι οικονομικές καταστάσεις του ομίλου και της
εταιρείας, όπως συντάχθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο.
2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε
ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση 1/1/2020 – 31/12/2020.
Εγκρίθηκε με 8.716.317 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη
Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου, η Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεων για την χρήση 1/1/2020-
31/12/2020.
3. Διάθεση κερδών χρήσης 1/1/2020 – 31/12/2020.
Εγκρίθηκε με 8.716.317 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη
Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου, η μη διανομή μερίσματος λόγω ζημιών της χρήσης.
4. Εκλογή εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για τη χρήση 2021 και
καθορισμός της αμοιβής της.
Εγκρίθηκε με 8.716.317 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη
Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου, ο διορισμός της ελεγκτικής εταιρείας Grant Thornton
AE, με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 127, για έλεγχο της χρήσης 2021 ήτοι για τον έλεγχο
των ετήσιων και εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων και καθορίστηκε η αμοιβή.
5. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της έκθεσης αποδοχών για τη χρήση
01/01/2020-31/12/2020, σύμφωνα με το αρθ. 112 του Ν.4548/2019.

Με ψήφους 8.716.317, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση
μετοχικού κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε συμβουλευτικώς την έκθεση
αποδοχών της εταιρείας για τη χρήση 2020.
6. Έγκριση συμβάσεων εργασίας Μελών Διοικητικού Συμβουλίου
Με ψήφους 8.716.317, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση
μετοχικού κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τα ποσά που καταβλήθηκαν ως
αμοιβή για τις παρασχεθείσες υπηρεσίες του Διευθύνοντος Συμβούλου για την
περίοδο 01/01-31/12/2020 και αποφασίσθηκε η συνέχιση της παροχής των
υπηρεσιών του για την περίοδο 01/01-31/12/2021 με προέγκριση της αμοιβής. Ακόμη
η Γ.Σ. με την παραπάνω πλειοψηφία ενέκρινε τη χρήση εταιρικών αυτοκινήτων από
τα μέλη του Δ.Σ. ως και την κάλυψη δαπάνης για ασφάλεια ζωής των μελών του Δ.Σ.
και των μελών των λοιπών επιτροπών.
7. Έγκριση καταβολής αποζημίωσης σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Εγκρίθηκε με 8.716.317 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη
Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου, το ποσό που καταβλήθηκε ως αποζημίωση για την
συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στις συνεδριάσεις του για την
περίοδο 01/01/2020-31/12/2020 και προεγκρίθηκε ετήσια αποζημίωση για την
συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στις συνεδριάσεις αυτού για την
περίοδο 01/01/2021-31/12/2021.
8. Έγκριση αποφάσεων συνεδρίασης του Δ.Σ. της 19/02/2021, πρακτικό Νο1343,
που αφορούν σε εκλογή νέου μέλους του Δ.Σ σε αντικατάσταση παραιτηθέντος
και τη συγκρότησή του Δ.Σ. σε σώμα.
Εγκρίθηκε με 8.716.317 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη
Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου, η ε εκλογή νέου μέλους του Δ.Σ σε αντικατάσταση
παραιτηθέντος και τη συγκρότησή του Δ.Σ. σε σώμα.
9. Έγκριση αποφάσεως συνεδρίασης του Δ.Σ. της 01/06/2021, πρακτικό Νο 1350,
σχετικά με την ιδιότητα ως μη εκτελεστικού μέλους της αντιπροέδρου του Δ.Σ.
Εγκρίθηκε με 8.716.317 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη
Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου, η αλλαγή της ιδιότητας της αντιπροέδρου του Δ.Σ.
από εκτελεστικό μέλος σε μη εκτελεστικό μέλος.
10. Έγκριση της πολιτικής καταλληλότητας των μελών του Δ.Σ. της εταιρίας.
Εγκρίθηκε με 8.716.317 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη
Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου, και σύμφωνα με το άρθρο 3 Ν.4706/2020, η
καταρτισθείσα πολιτική καταλληλότητας των μελών του Δ.Σ.
11. Εκλογή Eπιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017 όπως
ισχύει. Λήψη απόφασης ως προς το είδος τη σύνθεση (αριθμός και ιδιότητες)
και τη θητεία της επιτροπής.
Με ψήφους 8.716.317, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση
μετοχικού κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση εξέλεξε 3μελή επιτροπή ελέγχου, μικτή, με θητεία αντίστοιχη της θητείας του Δ.Σ. αποτελούμενη από ένα ανεξάρτητο μη
εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. και δύο τρίτα πρόσωπα.
12. Ενημέρωση πεπραγμένων επιτροπής ελέγχου για τη χρήση 2020.
Με ψήφους 8.716.317, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση
μετοχικού κεφαλαίου, και σύμφωνα με το αρθ.44 Ν.4449/2020 ενέκρινε τα
πεπραγμένα της επιτροπής ελέγχου για τη χρήση του 2020.
13. Έγκριση Επικαιροποιημένου κανονισμού λειτουργίας.
Με ψήφους 8.716.317, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση
μετοχικού κεφαλαίου, και σύμφωνα με το αρθ.14 Ν.4706/2020 ενέκρινε τον
επικαιροποιημένο κανονισμό λειτουργίας.
14. Λήψη απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 119 παρ 4 του Ν.4548/2018.
Με ψήφους 8.716.317, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση
μετοχικού κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφάσισε να συνεχιστούν οι
προσπάθειες της διοίκησης για την εξεύρεση ενός κατάλληλου σχεδίου εξυγίανσης
της εταιρίας.
15. Λοιπές Ανακοινώσεις.
Κανείς από τους παριστάμενους μετόχους δεν έθεσε προς συζήτηση άλλο θέμα,
πέραν των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
08 Ιουλίου 2021
Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v