ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: Ανακοίνωση για τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης

Ανακοινώνεται από την Εταιρεία «ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» με δ.τ. «ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.» ότι η Α΄ Επαναληπτική συνεδρίαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, πραγματοποιήθηκε σήμερα 12η Ιουλίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00, στα γραφεία της Εταιρείας στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, Αντώνη Τρίτση 21, σύμφωνα με την από 8.6.2021 σχετική πρόσκληση του Δ.Σ.. Στην ΑΆ Επαναληπτική Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση συμμετείχαν 22 μέτοχοι οι οποίοι έχουν την κυριότητα 8.372.695 κοινών ονομαστικών μετοχών επί συνόλου 11.125.110 κοινών ονομαστικών μετοχών, ήτοι υπήρξε απαρτία 75,25%. Ειδικότερα, σήμερα η ΑΆ Επαναληπτική Ετήσια Γενική Συνέλευση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

1. Ενέκρινε ομόφωνα τις Ατομικές και Ενοποιημένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2020 και τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, καθώς επίσης και την Έκθεση Αποδοχών της εταιρίας και έλαβε γνώση της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2020.

ΥΠΕΡ ψήφισαν 8.372.695 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι πλειοψηφία 100% των μετόχων που έλαβαν μέρος στην Γ.Σ. Απαρτία επί του συγκεκριμένου θέματος 75,25%

2. Αποφάσισε ομόφωνα την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2020.

ΥΠΕΡ ψήφισαν 8.372.695 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι πλειοψηφία 100% των μετόχων που έλαβαν μέρος στην Γ.Σ. Απαρτία επί του συγκεκριμένου θέματος 75,25%

3. Αποφάσισε ομόφωνα την Έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2020 συνολικού ποσού 170.400,00¤

ΥΠΕΡ ψήφισαν 8.372.695 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι πλειοψηφία 100% των μετόχων που έλαβαν μέρος στην Γ.Σ. Απαρτία επί του συγκεκριμένου θέματος 75,25%

4. Προενέκρινε ομόφωνα την καταβολή των αμοιβών των μελών του διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση του 2021, μέχρι του συνολικού (μικτού) ποσού των 240.000,00¤, όπως επίσης και την παράταση των συμβάσεων εργασίας τους σύμφωνα με τον ν.4548/2018

ΥΠΕΡ ψήφισαν 8.372.695 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι πλειοψηφία 100% των μετόχων που έλαβαν μέρος στην Γ.Σ. Απαρτία επί του συγκεκριμένου θέματος 75,25%

5. Εξέλεξε ομόφωνα για τον έλεγχο της χρήσης του 2021, των οικονομικών καταστάσεων και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, την Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Ksi Greece μέλος της KS International, Λεωφ. Κηφισίας 62 & Πρεμετής, Τ.Κ.15125 Μαρούσι με αριθμό μητρώο ΣΟΕΛ 171 και ειδικότερα ως τακτικό ελεγκτή τον κ. Γεώργιο Νίκου του Νικολάου με Α.Μ. ΣΟΕΛ 21841 Α.Φ.Μ.: 055146888, με ΑΔΤ ΑΙ691053, ο οποίος γεννήθηκε την 21.11.1971 και ως αναπληρωτή ελεγκτή τον κ. Κωνσταντίνο Τελιορίδη με ΑΦΜ 147413009, με ΑΔΤ ΑΜ 272438, ο οποίος γεννήθηκε την 30-11-1988 με Α.Μ. ΣΟΕΛ 64751.

ΥΠΕΡ ψήφισαν 8.372.695 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι πλειοψηφία 100% των μετόχων που έλαβαν μέρος στην Γ.Σ. Απαρτία επί του συγκεκριμένου θέματος 75,25%

6. Παρείχε ομόφωνα άδεια σύμφωνα με τον ν.4548/2018 στα μέλη του Δ.Σ. και σε Διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν στα Δ.Σ. ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων ή μη συνδεδεμένων κατά την έννοια του ν.4548/2018 εταιρειών που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς.

ΥΠΕΡ ψήφισαν 8.372.695 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι πλειοψηφία 100% των μετόχων που έλαβαν μέρος στην Γ.Σ. Απαρτία επί του συγκεκριμένου θέματος 75,25%

7. Αποφάσισε ομόφωνα ως πρόσφορο μέτρο για την βελτίωση της κεφαλαιακής διάρθρωσης της Εταιρίας, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά 1.112.511¤ με την καταβολή μετρητών και την έκδοση 3.708.370 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30¤) εκάστη, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, σε τιμή διάθεσης για την οποία εξουσιοδοτήθηκε να αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας μέχρι την 11.7.2022, σύμφωνα με το άρθρο άρθρο 25 παρ. 2 του ν.4548/2018 και με αναλογία έκδοσης μίας (1) νέας μετοχής για κάθε τρεις (3) παλιές. Η τιμή έκδοσης δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης. Το Δ.Σ. δικαιούται να διαθέσει τυχόν αδιάθετες μετοχές, σε παλαιούς ή και νέους μετόχους. Ορίσθηκε προθεσμία καταβολής της αύξησης, τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα της λήψης της απόφασης του Δ.Σ. για τον καθορισμό της τιμής διάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 2 του ν.4548/2018. Η πιστοποίηση της καταβολής θα γίνει εντός προθεσμίας ενός (1) μήνα από την λήξη της προθεσμίας καταβολής. Αποφασίσθηκε δυνατότητα μερικής κάλυψης του κεφαλαίου. Μετά την ως άνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ποσού 1.112.511¤ το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες σαράντα τέσσερα ευρώ (4.450.044,00¤) διαιρούμενο σε δεκατέσσερα εκατομμύρια οκτακόσιες τριάντα τρεις χιλιάδες τετρακόσιες ογδόντα (14.833.480) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30¤) εκάστη. Οι μοναδικοί μέτοχοι οι οποίοι συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις του Κανονισμού Χ.Α. (4.1.3.13.2.), είναι δηλαδή βασικοί μέτοχοι κατέχοντας ποσοστό μετοχών άνω του 5% και ασκούν διοίκηση στην εταιρία, ήτοι οι κ.κ. Πάρις Κοκορότσικος του Στέργιου και Ευστάθιος Ταυρίδης του Γαβριήλ, γνωστοποιώντας τις προθέσεις τους δήλωσαν ότι θα διατηρήσουν το ποσοστό τους που σήμερα κατέχουν στην εταιρία έως την ολοκλήρωση της αύξησης και την εισαγωγή των νέων μετοχών καθώς επίσης και για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών.

ΥΠΕΡ ψήφισαν 8.372.695 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι πλειοψηφία 100% των μετόχων που έλαβαν μέρος στην Γ.Σ. Απαρτία επί του συγκεκριμένου θέματος 75,25%

8. Ενέκρινε ομόφωνα το νέο κείμενο του άρθρου 5 του Καταστατικού (Κεφάλαιο) και παρείχε σχετικές εξουσιοδοτήσεις στο Δ.Σ. για την κωδικοποίηση του καταστατικού σε νέο κωδικοποιημένο κείμενο με ενσωματωμένο το νέο κείμενο του άρθρου 5 κατΆ εφαρμογή των διατάξεων του Καταστατικού και του ν. 4548/2018.

ΥΠΕΡ ψήφισαν 8.372.695 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι πλειοψηφία 100% των μετόχων που έλαβαν μέρος στην Γ.Σ. Απαρτία επί του συγκεκριμένου θέματος 75,25%

9. Εξέλεξε ομόφωνα νέο Διοικητικό Συμβούλιο με τετραετή θητεία, αρχόμενη από την εκλογή του σήμερα την 12.7.2021 και λήγουσα κατά την ημέρα σύγκλησης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους 2025 και όχι πέρα της 10ης Σεπτεμβρίου 2025, για να εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2024, αποτελούμενο από τους: Πάρι Κοκορότσικο, Ευστάθιο Ταυρίδη, Ανέστη Κερεμλόγλου (ανεξάρτητο μέλος), Ευάγγελο Πούλιο (ανεξάρτητο μέλος), Πέτρο Ιακώβου (ανεξάρτητο μέλος), Γεωργία Αϋφαντοπούλου (ανεξάρτητο μέλος), Ελένη Τζάκου (ανεξάρτητο μέλος). Για την εκλογή και απονομή της ιδιότητας του ανεξάρτητου μέλους του Δ.Σ. η Γενική Συνέλευση έλαβε υπόψη της την εισήγηση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών καθώς και την Πολιτική Καταλληλότητας την οποία υιοθετεί η εταιρία και διαπίστωσε την καταλληλότητα ενός εκάστου εξ αυτών, όπως επίσης και ότι δεν υφίστανται κωλύματα ή ασυμβίβαστα για την εκλογή τους από τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και τις πρόνοιες του ν.4706/2020. Επίσης διαπιστώθηκε από την Γενική Συνέλευση ότι για κάθε ένα από τα ανεξάρτητα μέλη του Δ.Σ. πληρούνται πλήρως τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν.4706/2020.

ΥΠΕΡ ψήφισαν 8.372.695 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι πλειοψηφία 100% των μετόχων που έλαβαν μέρος στην Γ.Σ. Απαρτία επί του συγκεκριμένου θέματος 75,25%

10. Αποφάσισε ομόφωνα όλες οι Επιτροπές σύμφωνα με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, ήτοι η Επιτροπή Ελέγχου και η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών να είναι επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι να απαρτίζονται αποκλειστικά και μόνο από μέλη του Δ.Σ.. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε το περίγραμμα λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών του Δ.Σ.. Οι Επιτροπές αυτές, οριζόμενες από το Δ.Σ. θα έχουν θητεία αντίστοιχη αυτής του Δ.Σ.. Η Γ.Σ. αποφάσισε η Επιτροπή Ελέγχου, να είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση της οικονομικής πληροφόρησης, της αποτελεσματικής λειτουργίας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων, καθώς και για την εποπτεία και την παρακολούθηση του τακτικού ελέγχου και των θεμάτων που αφορούν στην αντικειμενικότητα και την ανεξαρτησία των νόμιμων ελεγκτών. Η ως άνω Επιτροπή να ορίζεται από το Δ.Σ. και να στελεχώνεται από 3 μη εκτελεστικά μέλη στην πλειονότητά τους ανεξάρτητα εκ των οποίων ένα (ανεξάρτητο) να αναλαμβάνει τα χρέη του Προέδρου της Επιτροπής και τα υπόλοιπα 2 να αποτελούν τα μέλη αυτής. Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου είναι αντίστοιχη με την θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Γ.Σ. αποφάσισε η Επιτροπή Υποβολής Υποψηφιοτήτων Δ.Σ. και Αποδοχών, να υπεύθυνη για την διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων για εκλογή στο Δ.Σ. και για την προετοιμασία εμπεριστατωμένων προτάσεων για τον καθορισμό των αμοιβών των εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. και των βασικών ανώτατων στελεχών της εταιρίας. Η ως άνω Επιτροπή, επίσης να ορίζεται από το Δ.Σ. και να στελεχώνεται από 3 μη εκτελεστικά μέλη στην πλειονότητά τους ανεξάρτητα εκ των οποίων ένα (ανεξάρτητο) να αναλαμβάνει τα χρέη του Προέδρου της Επιτροπής και τα υπόλοιπα 2 να αποτελούν τα μέλη αυτής. Η θητεία της Επιτροπής Υποβολής Υποψηφιοτήτων Δ.Σ. και Αποδοχών να είναι αντίστοιχη με την θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΥΠΕΡ ψήφισαν 8.372.695 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι πλειοψηφία 100% των μετόχων που έλαβαν μέρος στην Γ.Σ. Απαρτία επί του συγκεκριμένου θέματος 75,25%

11. Ενέκρινε ομόφωνα α) τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης ο οποίος είναι σύμφωνος (άνευ παρεκκλίσεως) με τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΕΣΕΔ, τον οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας με την από 9.7.2021 Απόφαση του, αποφάσισε η εταιρία να εφαρμόσει, σύμφωνα με την υποχρέωση την οποία θεσπίζει το άρθρο 17 του ν.4706/2020 σε συνδυασμό με την ΕΞΕ-1591-05-07-2021 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς β) τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας, γ) τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών δ) τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Εσωτερικού Ελέγχου και ε) την εγκεκριμένη από το Δ.Σ. Πολιτική Καταλληλότητας.

ΥΠΕΡ ψήφισαν 8.372.695 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι πλειοψηφία 100% των μετόχων που έλαβαν μέρος στην Γ.Σ. Απαρτία επί του συγκεκριμένου θέματος 75,25%

12. Παρεσχέθη γενική ενημέρωση για τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με την δραστηριότητα και τα επιχειρηματικά σχέδια της εταιρίας.

Στην Συνέλευση σήμερα παρέστησαν 8.372.695 κοινές ονομαστικές μετοχές, επί συνόλου 11.125.110 κοινών ονομαστικών μετοχών, ήτοι απαρτία 75,25% σε όλα τα θέματα την ημερήσιας διάταξης, τα οποία εγκρίθηκαν στο σύνολο τους ομόφωνα με πλειοψηφία 100%.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v