Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΙΛΥΔΑ: Ανακοίνωση για τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης

Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «ΙΛΥΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.» (καλουμένη εφεξής για λόγους συντομίας ως «Εταιρεία»), ανακοινώνει ότι την 9η Ιουλίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00, πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (οδός Αδριανείου αριθ. 29, Δήμος Αθηναίων Αττικής), η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην οποία παρέστησαν, αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου, μέτοχοι εκπροσωπούντες 5.753.051 κοινές, ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 69,94% επί συνόλου 8.226.132 μετοχών και ισαρίθμων δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας έλαβε τις εξής αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όπως αυτές οι αποφάσεις παρουσιάζονται με βάση τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 133 παρ. 2 του ν. 4548/2018, τα οποία έχουν αναρτηθεί και στην νόμιμα καταχωρημένη ιστοσελίδα της Εταιρείας (http://www.ilyda.com).

Στο 1ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) που αφορούν στην κλειόμενη εταιρική χρήση 2020 (01.01.2020-31.12.2020) και συνολικά την ετήσια Οικονομική Έκθεση για την εν λόγω χρήση, η οποία έχει συνταγεί κατά νόμο και δημοσιευθεί από την Εταιρεία τόσο με ανάρτηση στη νόμιμα καταχωρημένη στο Γ.Ε.ΜΗ. διεύθυνση της ιστοσελίδας της Εταιρείας , όσο και με αποστολή στην ιστοσελίδα της Ρυθμιζόμενης Αγοράς, στην οποία διαπραγματεύονται οι μετοχές της Εταιρείας καθώς και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.753.051 Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 69,94% Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.753.051 Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.753.051 Αριθμός ψήφων κατά: 0 Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 2ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία περιλαμβάνεται εξ ολοκλήρου στο Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 30ης Απριλίου 2021, καθώς και την από 30 Απριλίου 2021 Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή της Εταιρείας κ. Σεραφείμ Δ. Μακρή (ΑΜ ΣΟΕΛ 16311) αναφορικά με τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις που αφορούν στην εταιρική χρήση 2020. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.753.051 Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 69,94% Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.753.051 Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.753.051 Αριθμός ψήφων κατά: 0 Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 3ο θέμα υπεβλήθη στο σώμα των μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1 περ. θ΄ του ν. 4449/2017, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 74 παρ. 4 του ν. 4706/2020, και αναγνώσθηκε η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2020 (01.01.2020-31.12.2020), επί σκοπώ πλήρους, επαρκούς και εμπεριστατωμένης ενημέρωσης των μετόχων αναφορικά με το έργο της Επιτροπής κατά τη διάρκεια της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως.

Στο 4ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα τη διάθεση (διανομή) των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31.12.2020 και ειδικότερα ενέκρινε τη μη διανομή (καταβολή) οιουδήποτε μερίσματος προς τους μετόχους της Εταιρείας από τα αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσεως 2020 (01.01.2020-31.12.2020) . Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.753.051 Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 69,94% Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.753.051 Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.753.051 Αριθμός ψήφων κατά: 0 Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 5ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα και συνεπεία ψηφοφορίας που διενεργήθηκε με ονομαστική κλήση των μετόχων, την συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της χρήσεως που έληξε την 31.12.2020, καθώς και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την εν γένει διαχείριση της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2020 (01.01.2020-31.12.2020), καθώς και για τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.753.051 Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 69,94% Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.753.051 Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.753.051 Αριθμός ψήφων κατά: 0 Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 6ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα, κατόπιν σχετικής προτάσεως-εισηγήσεως της Επιτροπής Ελέγχου, την εκλογή της εγγεγραμμένης στο Δημόσιο Μητρώο του άρθρου 14 του ν. 4449/2017 Ελεγκτικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ» για την διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου των ετήσιων και εξαμηνιαίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021-31.12.2021). Σημειώνεται ότι η ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία θα αναλάβει παράλληλα και την διαδικασία έκδοσης του ετησίου φορολογικού πιστοποιητικού και της έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης της Εταιρείας για τη χρήση 2021, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 65Α του ν. 4174/2013. Τέλος, με την αυτή ομόφωνη απόφασή της εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε οριστική συμφωνία με την ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία αναφορικά με το ύψος της αμοιβής της, για τον ανατιθέμενο σε αυτήν έλεγχο της τρέχουσας εταιρικής χρήσεως και την έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού, καθώς επίσης και να αποστείλει στην εκλεγείσα Ελεγκτική Εταιρεία την έγγραφη ειδοποίηση-εντολή εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της εκλογής της. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.753.051 Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 69,94% Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.753.051 Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.753.051 Αριθμός ψήφων κατά: 0 Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 7ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα τις αμοιβές, μισθούς, αποζημιώσεις και λοιπές εν γένει παροχές, σύμφωνα με την εγκεκριμένη και ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών, προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικά και μη), για τις υπηρεσίες που παρείχαν προς την Εταιρεία και την συμμετοχή τους στην διοίκηση της Εταιρείας κατά την διάρκεια της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2020 (01.01.2020-31.12.2020). Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.753.051 Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 69,94% Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.753.051 Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.753.051 Αριθμός ψήφων κατά: 0 Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 8ο θέμα ψήφισε ομόφωνα θετικά την Έκθεση Αποδοχών της χρήσεως 2020 (01.01.2020- 31.12.2020), η οποία συνετάγη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 του ν. 4548/2018, περιέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικών και μη), συμπεριλαμβανομένου του Διευθύνοντος Συμβούλου και επεξηγεί τον τρόπο με τον οποίο υλοποιήθηκε η Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας για το αμέσως προηγούμενο οικονομικό έτος. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.753.051 Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 69,94% Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.753.051 Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.753.051 Αριθμός ψήφων κατά: 0 Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 9ο θέμα και στο πλαίσιο της άμεσης, ουσιαστικής και αποτελεσματικής συμμόρφωσης και προσαρμογής της Εταιρείας με τις επιταγές και ρυθμίσεις του νόμου 4706/2020 (ΦΕΚ Α΄ 136/17.07.2020) περί εταιρικής διακυβέρνησης και ιδίως αφενός μεν με τις διατάξεις και τα ουσιαστικά κριτήρια και προϋποθέσεις ανεξαρτησίας των προτεινομένων ανεξαρτήτων μελών, αφετέρου δε με τις διατάξεις περί καταλληλότητας, πολυμορφίας και επαρκούς εκπροσωπήσεως ανά φύλο στο Διοικητικό Συμβούλιο, ενέκρινε ομόφωνα την εκλογή νέου πενταμελούς (5μελούς) Διοικητικού Συμβουλίου, δια της επανεκλογής των κ.κ.: 1) Βασιλείου Ανυφαντάκη του Αποστόλου, 2) Γεωργίου Τσιατούρα του Βασιλείου, 3) Φίλιππου Κούτσικου του Αδαμαντίου και 4) Αθανασίου Αναστασιάδη του Αθανασίου, εκ των απερχομένων μελών αυτού, καθώς και της εκλογής της κας. Αναστασίας Χατζητζανή του Νικολάου, ως νέου μέλους αυτού. Κατόπιν των ανωτέρω το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, η θητεία του οποίου θα είναι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 2 του Καταστατικού, πενταετής, ήτοι μέχρι την 9η Ιουλίου 2026, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη σχετικής αποφάσεως, θα απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέλη: 1) Βασίλειο Ανυφαντάκη του Αποστόλου, 2) Γεώργιο Τσιατούρα του Βασιλείου, 3) Φίλιππο Κούτσικο του Αδαμαντίου, 4) Αθανάσιο Αναστασιάδη του Αθανασίου, 5) Αναστασία Χατζητζανή του Νικολάου. Ταυτόχρονα με την αυτή ομόφωνη απόφασή της όρισε ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας τους κ.κ.: 1) Φίλιππο Κούτσικο του Αδαμαντίου και 4) Αθανάσιο Αναστασιάδη του Αθανασίου, δεδομένου ότι, όπως διαπιστώθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, πληρούν στο ακέραιο τις τασσόμενες από το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό εν γένει πλαίσιο (και δη τόσο εκ του ισχύοντος μέχρι την 17.07.2021 άρθρου 4 παρ. 1 του ν. 3016/2002 όσο και, ιδίως, εκ του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020) προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.753.051 Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 69,94% Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.753.051 Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.753.051 Αριθμός ψήφων κατά: 0 Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 10ο θέμα αποφάσισε ομόφωνα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 74 του ν. 4706/2020, την εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου, η οποία θα συνιστά Ανεξάρτητη Μεικτή Επιτροπή και θα αποτελείται από τρία (3) μέλη, εκ των οποίων ένα (1) τρίτο πρόσωπο, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ένα (1) ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα (1) μη εκτελεστικό μέλος αυτού. Εκ των ως άνω μελών της Επιτροπής Ελέγχου οι προϋποθέσεις ανεξαρτησίας τόσο του άρθρου 4 παρ. 1 του ν. 3016/2002, ο οποίος διατηρείται σε ισχύ μέχρι την 17.07.2021, όσο και του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, πληρούνται στο πρόσωπο αφενός μεν του τρίτου προσώπου, μη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, αφετέρου δε του ανεξαρτήτου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Έτι περαιτέρω, η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου αποφασίσθηκε να συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, το οποίο εξελέγη από την παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση, ήτοι να είναι πενταετής, λήγουσα την 9η Ιουλίου 2026, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σε καμία περίπτωση, ωστόσο, δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία. Εντός του ανωτέρω πλαισίου, ως μέλη της νέας Επιτροπής Ελέγχου εξελέγησαν τα ακόλουθα πρόσωπα: 1) Κωνσταντίνος Βαρσάμης του Μιχαήλ, Οικονομικός Σύμβουλος, μη Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου - τρίτο πρόσωπο. 2) Αθανάσιος Αναστασιάδης του Αθανασίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. 3) Γεώργιος Τσιατούρας του Βασιλείου, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα ως άνω μέλη της Επιτροπής Ελέγχου εξελέγησαν μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, αφού διαπιστώθηκε η συνδρομή στο πρόσωπό τους των προϋποθέσεων του άρθρου 44 παρ. 1 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει. Συγκεκριμένα: Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν στο σύνολό τους επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, ήτοι του κλάδου της τεχνολογίας (υποκλάδος: ανάπτυξη λογισμικού), καθόσον ο κ. Κωνσταντίνος Βαρσάμης λόγω της ευρύτερης επαγγελματικής του ενασχόλησης έχει αποκτήσει ικανοποιητική γνώση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και των συνθηκών λειτουργίας της Εταιρείας, ενώ οι κ.κ. Αθανάσιος Αναστασιάδης και Γεώργιος Τσιατούρας, συνεπεία της συμμετοχής τους στη διοίκηση της Εταιρείας για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο της πενταετίας, διαθέτουν πλήρη και σαφή εικόνα του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας της Εταιρείας καθώς και των υπ' αυτής παραγομένων και εμπορευομένων προϊόντων και παρεχομένων υπηρεσιών. Το κριτήριο της επαρκούς γνώσης και εμπειρίας στην ελεγκτική ή λογιστική πληρούται αποδεδειγμένα στο πρόσωπο του κ. Κωνσταντίνου Βαρσάμη του Μιχαήλ, ο οποίος είναι πτυχιούχος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Ο.Π.Α. (πρώην Α.Σ.Ο.Ε.Ε.), με πτυχιακές εξετάσεις στο μάθημα της Ελεγκτικής, εν ενεργεία Λογιστής Α΄ Τάξης (αριθμός αδείας 9901) και Ανεξάρτητο Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της «ΑΦΟΙ Χ. ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ ΑΕΒΕ» από τον Ιούλιο του έτους 2018, ενώ έχει διατελέσει εσωτερικός ελεγκτής στις εταιρείες «METABLOCK SA» 01/2001-12/2002 (ναυτιλιακή εμπορίας σιδήρου) και «ΦΩΤΟΔΙΚΤΥΟ ΑΕ» 06/2003-06/2005 (εμπορία φωτογραφικών υλικών) και ασκεί σήμερα μεταξύ άλλων τα καθήκοντα του εκκαθαριστή σε Εταιρείες της Ελλάδας και της Ιταλίας. Ως εκ τούτου το ευρύ γνωστικό υπόβαθρο και η πλούσια επαγγελματική εμπειρία του κ. Βαρσάμη αναμένεται να συμβάλουν αποφασιστικά στην υλοποίηση των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων της Επιτροπής Ελέγχου με το βέλτιστο δυνατό τρόπο. Οι τασσόμενες από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο (άρθρο 4 παρ. 1 του ισχύοντος μέχρι την 17.07.2021 ν. 3016/2002 και άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020) προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας πληρούνται στο πρόσωπο των κ.κ.: 1) Κωνσταντίνου Βαρσάμη του Μιχαήλ και 2) Αθανασίου Αναστασιάδη του Αθανασίου, καθώς τα εν λόγω πρόσωπα: (α) δεν κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και (β) είναι απαλλαγμένα από οιαδήποτε οικονομική, επιχειρηματική, οικογενειακή ή άλλου είδους σχέση εξάρτησης, η οποία μπορεί να επηρεάσει τις αποφάσεις τους και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση τους. Τα βιογραφικά σημειώματα των μελών της Επιτροπής Ελέγχου είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (http://www.ilyda.com), επί σκοπώ πλήρους, επαρκούς και προσήκουσας ενημέρωσης τόσο των μετόχων της Εταιρείας όσο και του επενδυτικού κοινού εν γένει. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.753.051 Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 69,94% Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.753.051 Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.753.051 Αριθμός ψήφων κατά: 0 Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 11ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα τις αμοιβές, μισθούς, αποζημιώσεις και λοιπές εν γένει παροχές, οι οποίες θα καταβληθούν προς τα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου κατά την τρέχουσα εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021-31.12.2021), οι οποίες τελούν σε εναρμόνιση και συμμόρφωση με την εγκεκριμένη και ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, ενώ με την αυτή ομόφωνη απόφασή της παρείχε την σχετική άδεια για προκαταβολή των εν λόγω αμοιβών στα ως άνω πρόσωπα για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.753.051 Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 69,94% Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.753.051 Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.753.051 Αριθμός ψήφων κατά: 0 Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 12ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία καταρτίσθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4706/2020 και τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως αναλύονται ειδικότερα στην με αριθμό 60/18.09.2020 Εγκύκλιο αυτής, και αποσκοπεί στη διαμόρφωση του ειδικότερου πλαισίου και των κριτηρίων επιλογής, ορισμού, αναπλήρωσης, αντικατάστασης και ανανέωσης της θητείας των μελών του εν λόγω εταιρικού οργάνου. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.753.051 Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 69,94% Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.753.051 Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.753.051 Αριθμός ψήφων κατά: 0 Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 13ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την παροχή-χορήγηση αδείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018, προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας, προκειμένου να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση άλλων εταιρειών του Ομίλου (υφιστάμενων ή/και μελλοντικών) που επιδιώκουν όμοιους, συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς και να ενεργούν πράξεις που υπάγονται στους επιδιωκόμενους από την Εταιρεία σκοπούς. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.753.051 Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 69,94% Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.753.051 Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.753.051 Αριθμός ψήφων κατά: 0 Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 14ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 3.701.759,40 Ευρώ (ήτοι από 7.403.518,80 Ευρώ σε 3.701.759,40 Ευρώ), η οποία πρόκειται να πραγματοποιηθεί με μείωση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των 8.226.132 μετοχών της Εταιρείας από 0,90 Ευρώ σε 0,45 Ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 31 παρ. 2 του ν. 4548/2018, με σκοπό το σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού προς συμψηφισμό ζημιών με διαγραφή ζημιών από το λογαριασμό «Αποτελέσματα εις νέο» της Εταιρείας. Ταυτόχρονα με την αυτή ομόφωνη απόφασή της ενέκρινε, συνεπεία της κατά τα ανωτέρω ληφθείσας αποφάσεως περί μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου, την τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, στη μορφή ακριβώς που είχε ανακοινωθεί εν σχεδίω από την Εταιρεία. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.753.051 Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 69,94% Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.753.051 Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.753.051 Αριθμός ψήφων κατά: 0 Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 15ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 113 παρ. 4 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους Διευθυντές και το προσωπικό της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης (option) απόκτησης μετοχών, τον ειδικότερο καθορισμό των όρων και προϋποθέσεων του εν λόγω προγράμματος σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και την διενέργεια όλων των αναγκαίων πράξεων για την προσήκουσα υλοποίηση και διεκπεραίωση της παρεχομένης εντολής. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.753.051 Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 69,94% Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.753.051 Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.753.051 Αριθμός ψήφων κατά: 0 Αριθμός αποχών (Παρών): 0

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v