Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Η εταιρία «ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΕΒΕ» (ΑΡ. ΓΕΜΗ 121638160000) γνωστοποιεί, ότι πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας στις 14/7/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.00 π.μ. στην έδρα της εταιρίας στον Άλιμο, στην οδό Αρχαίου Θεάτρου αρ. 4 -  Εθνικής Αντιστάσεως και Τραχώνων αρ. 4 (αίθουσα συνεδριάσεων - 1ος όροφος).

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων παρέστησαν και ψήφισαν (αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπων) μέτοχοι εκπροσωπούντες το 78,98% των μετοχών της εταιρίας, ήτοι 6.587.216 μετοχές επί συνόλου 8.340.750 μετοχών της εταιρίας. Στην ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση συζητήθηκαν και λήφθηκαν οι ακόλουθες αποφάσεις επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1.   Έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των ΕτήσιωνΧρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1.1.2020 έως 31.12.2020 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών

Εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας της χρήσης 2020.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 6.587.216

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 78,98%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.587.216

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 6.587.216 Ψήφοι (100%). Κατά 0 ψήφοι (0%). Λευκά/Αποχή: 0 ψήφοι (0%).

2.   Έγκριση από τη Γενική Συνέλευση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγή των Ελεγκτών για τη χρήση 2020

Εγκρίθηκε η συνολική διαχείριση και απαλλάχθηκαν οι Ορκωτοί Ελεγκτές για τη χρήση 2020.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 6.587.216

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 78,98%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.587.216

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 6.587.216 Ψήφοι (100%). Κατά 0 ψήφοι (0%). Λευκά/Αποχή: 0 ψήφοι (0%)


3.   Εκλογή Τακτικού Ελεγκτή για τη χρήση 1.1.2021 έως 31.12.2021 και καθορισμός της αμοιβής του

      Για τον έλεγχο της οικονομικής χρήσης 1.1.2021 έως 31.12.2021 εκλέχθηκε η ελεγκτική εταιρία Grant Thornton ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ με Α.Μ. ΣΟΕΛ 127 με αμοιβή σύμφωνα με την προσφορά της.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 6.587.216

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 78,98%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.587.216

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 6.587.216 Ψήφοι (100%). Κατά 0 ψήφοι (0%). Λευκά/Αποχή: 0 ψήφοι (0%)


4.   Υποβολή στη Γενική Συνέλευση προς συζήτηση και ψηφοφορία της Έκθεσης Αποδοχών της χρήσης 1.1.2020 έως 31.12.2020

Υπερψηφίστηκε η Έκθεση Αποδοχών της χρήσης 1.1.2020 έως 31.12.2020 – η ψηφοφορία έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 6.587.216

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 78,98%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.587.216

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 6.587.216 Ψήφοι (100%). Κατά 0 ψήφοι (0%). Λευκά/Αποχή: 0 ψήφοι (0%)

5.   Ανάκληση του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Ανακλήθηκε το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 6.587.216

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 78,98%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.587.216

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 6.587.216 Ψήφοι (100%). Κατά 0 ψήφοι (0%). Λευκά/Αποχή: 0 ψήφοι (0%)

6.   Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με καθορισμό των ανεξαρτήτων μελών

Εξελέγησαν ως μέλη του ΔΣ οι Ευστράτιος Χαϊδεμένος, Μαρίνα Χαϊδεμένου, Αντωνία Χαϊδεμένου, Γεώργιος Χαϊδεμένος, Αλέξανδρος Γκατσώνης, Μιχάλης Καρής και Αγαμέμνων Ρουμελιώτης. Ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη ορίστηκαν οι Αλέξανδρος Γκατσώνης, Μιχάλης Καρής και Αγαμέμνων Ρουμελιώτης. Η θητεία του ΔΣ είναι πενταετής.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 6.587.216

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 78,98%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.587.216

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 6.587.216 Ψήφοι (100%). Κατά 0 ψήφοι (0%). Λευκά/Αποχή: 0 ψήφοι (0%)

7.   Ανάκληση του συνόλου των μελών της Επιτροπής Ελέγχου

      Ανακλήθηκε το σύνολο των μελών της Επιτροπής Ελέγχου.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 6.587.216

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 78,98%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.587.216

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 6.587.216 Ψήφοι (100%). Κατά 0 ψήφοι (0%). Λευκά/Αποχή: 0 ψήφοι (0%)

8.   Καθορισμός της Επιτροπής Ελέγχου ως επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου, της θητείας αυτής, του αριθμού των μελών της και των ιδιοτήτων των μελών της


      Η Επιτροπή Ελέγχου ορίστηκε ως επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρ. 44 ν. 4449/2017, η θητεία της θα είναι ίση με εκείνη του Διοικητικού Συμβουλίου και θα είναι τριμελής αποτελούμενη από τρία ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 6.587.216

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 78,98%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.587.216

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 6.587.216 Ψήφοι (100%). Κατά 0 ψήφοι (0%). Λευκά/Αποχή: 0 ψήφοι (0%)

9.   Έγκριση από τη Γενική Συνέλευση της τροποποίησης της πολιτικής αποδοχών και της εναρμόνισης αυτής προς τις προβλέψεις του ν. 4706/2020

      Εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση η τροποποιημένη πολιτική αποδοχών η οποία έχει ισχύ για τέσσερα έτη.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 6.587.216

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 78,98%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.587.216

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 6.587.216 Ψήφοι (100%). Κατά 0 ψήφοι (0%). Λευκά/Αποχή: 0 ψήφοι (0%)

10. Έγκριση από τη Γενική Συνέλευση της πολιτικής καταλληλότητας των μελών του ΔΣ σύμφωνα με το άρθρ. 3 ν. 4706/2020

      Εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση η πολιτική καταλληλότητας των μελών του ΔΣ.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 6.587.216

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 78,98%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.587.216

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 6.587.216 Ψήφοι (100%). Κατά 0 ψήφοι (0%). Λευκά/Αποχή: 0 ψήφοι (0%)


11. Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης πεπραγμένων για τη χρήση 2020 της Επιτροπής Ελέγχου προς τη Γενική Συνέλευση

      Υποβλήθηκε στη Γενική Συνέλευση η Ετήσια Έκθεσης πεπραγμένων για τη χρήση 2020.

      Επί του θέματος δεν έγινε ψηφοφορία, καθώς δεν προβλέπεται στο νόμο.

12. Διάφορες ανακοινώσεις

      -

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v