Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Εριουργία 3Α: Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης

Στη Νέα Ιωνία την 14 Ιουλίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30 π.μ. στα γραφεία της
εταιρίας στην οδό Αλ. Παναγούλη 64, συνήλθε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων
της εταιρίας, κατόχων κοινών μετοχών, σύμφωνα με το καταστατικό και το Νόμο, μετά από
πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας.
Στη συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 569.298 μετοχές ήτοι ποσοστό 74,32
% επί του συνόλου των κοινών μετά δικαιώματος ψήφου ονομαστικών μετοχών της
Εταιρίας. Η Γενική Συνέλευση:
1. Ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της διαχειριστικής χρήσης 2020.
2. Απάλλαξε τον Ελεγκτή από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της
διαχειριστικής χρήσης 2020.
3. Όρισε ελεγκτική εταιρία για τη χρήση 2020 την Α.Ε. Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών «ΣΟΛ
Α.Ε.».
4. Ενέκρινε οι καταβληθείσες αποδοχές στα μέλη του Δ.Σ. για τη χρήση 2020 να είναι ίδιες
με αυτές της προηγούμενης χρήσης.
5. Ενέκρινε τη συνολική διαχείριση της χρήσης 2020.
6. Εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο.
7. Ενέκρινε να ορισθούν τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου από το Διοικητικό Συμβούλιο.
8. Ενέκρινε τη σύνθεση της νέας Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.
9. Ενέκρινε την έκθεση αποδοχών, την πολιτική αποδοχών και την πολιτική καταλληλότητας
των μελών του Δ.Σ. της εταιρίας.

Δείτε αναλυτικά τις ψηφοφορίες εδώ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v