Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ: Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε.- Βιομηχανία Γάλακτος

Αρ. ΓΕ.Μ.Η. 054412521000

Ανακοίνωση Αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Η εταιρεία ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε.- Βιομηχανία Γάλακτος ανακοινώνει ότι την Πέμπτη 15.07.2021 και ώρα 09:00 και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, πραγματοποιήθηκε η 29η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην Αλεξανδρούπολη στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στο 3ο χλμ Αλεξανδρούπολης- Αεροδρομίου. Συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη από τον Νόμο και το Καταστατικό απαρτία και πλειοψηφία ήτοι παρευρέθηκαν και ψήφισαν μέτοχοι οι οποίοι αντιπροσωπεύουν ποσοστό 76,02% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας (10.393.793 μετοχές σε σύνολο 13.673.200 μετοχών). Η Τακτική Γενική Συνέλευση νομίμως συζήτησε και πήρε αποφάσεις για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και πιο συγκεκριμένα ενέκρινε ομόφωνα και
παμψηφεί τα εξής:

1. Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και οι Ενοποιημένες Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2020, η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και η σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, όπως αυτές αναρτήθηκαν στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας και περιέχονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση του 2020.

2. Εγκρίθηκε η εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση για τη μη διανομή μερίσματος για την χρήση από 1.1.2020 έως 31.12.2020.

3. Υποβλήθηκε υπόψιν τη Γενικής Συνέλευσης η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2020, η οποία είναι αναρτημένη στην εταιρική ιστοσελίδα www.evrofarma.gr εδώ. Στην σχετική Έκθεση παρουσιάζονται το έργο και οι ενέργειες της Επιτροπής ελέγχου για την χρήση του 2020. Υπερψηφίσθηκε η ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την χρήση 1.1.2020 έως 31.12.2020, χωρίς κάποια ένσταση από την Γενική συνέλευση, επί αυτής.

4. Εγκρίθηκε η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2020, σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/18, καθώς και η απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη για την εταιρική χρήση 2020, σύμφωνα με την παρ.1 περ. γ’ του άρθρου 117 του Ν.4548/2018.

5. Εκλέχθηκε τακτικός και αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής της Ελεγκτικής Εταιρείας «KSi Greece ΙΚΕ Ορκωτών Ελεγκτών & Συμβούλων Επιχειρήσεων» για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Εταιρείας και Ενοποιημένων) της χρήσης 2021 και τον φορολογικό έλεγχο της χρήσης 2021 και καθορίσθηκε η αμοιβή τους.

6. Υπερψηφίσθηκε η Έκθεση Αποδοχών, όπως υποβλήθηκε στους παριστάμενους μετόχους και η οποία περιλαμβάνει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που έλαβαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 112 του Ν. 4548/2018 και η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.evrofarma.gr εδώ.

7. Εγκρίθηκαν οι μικτές αποδοχές που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ύψους €33.413,40 και λοιπών παροχών €8.864,00, κατά τη διάρκεια της χρήσης του 2020, για τις υπηρεσίες τους προς την Εταιρεία και τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και για συμμετοχή στην διοίκηση θυγατρικής παροχής ύψους €19.817,48. Προεγκρίθηκαν οι συνολικές ανώτατες μεικτές αποδοχές που θα καταβληθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση 2021 και μέχρι του ποσού των €90.000.

8. Εγκρίθηκε η Πολιτική Καταλληλότητας του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 3 παρ. 1 Ν. 4706/2020, που υποβλήθηκε στους παριστάμενους Μετόχους και που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.evrofarma.gr εδώ.

9. Εκλέχθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, με πενταετή θητεία ήτοι έως 15.7.2026, δυνάμενη να παραταθεί αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2026 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, το οποίο αποτελείται από τα εξής μέλη:
➢ Πασχάλης Παπαζηλάκης του Χρήστου
➢ Χρήστος Παπαζηλάκης του Αθανασίου
➢ Παναγιώτης Παπαζηλάκης του Αθανασίου
➢ Μαρία Παπαζηλάκη του Πασχάλη
➢ Μαρία Κυρτσοπούλου του Χρυσόστομου
➢ Θεόδωρος Ξεντές του Κυρίλλου
➢ Ανδρέας Κουτούπης του Γεωργίου

Εκλέχθηκαν ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπό την έννοια του άρθρου
9 παρ. 1 και 2 Ν. 4706/2020 και του ακόμη ισχύοντος άρθρου 4 Ν. 3016/2002, οι εξής:
➢ Μαρία Κυρτσοπούλου του Χρυσόστομου,
➢ Θεόδωρος Ξεντές του Κυρίλλου και
➢ Ανδρέας Κουτούπης του Γεωργίου

Η Τακτική Γενική Συνέλευση πριν από την εκλογή του νέου κατά τα ως άνω Διοικητικού Συμβουλίου και τον ορισμό των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του, διαπίστωσε ότι πληρούνται τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 3 Ν. 4706/2020 και την Πολιτική Καταλληλότητας και κατά περίπτωση της ανεξαρτησίας τους, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 Ν. 4706/2020 και του ακόμη ισχύοντος άρθρου 4 Ν. 3016/2002, ότι δεν συντρέχει κώλυμα ασυμβιβάστου, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 4 Ν. 4706/2020, ότι υπάρχει επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο σε ποσοστό που δεν υπολείπεται του 25% των μελών του, με το προκύπτον κλάσμα να στρογγυλοποιείται στον αμέσως προηγούμενο ακέραιο, καθώς επίσης και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 5
Ν. 4706/2020, περί της νόμιμης σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου.

10. Αποφασίσθηκε η εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου, η οποία θα είναι Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούμενη από τρία μέλη και τα οποία πληρούν το καθένα τις προϋποθέσεις καταλληλότητας και ανεξαρτησίας, προκειμένου η Επιτροπή Ελέγχου να έχει την νόμιμη σύνθεση σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 Ν.4449/2017 και το άρθρο10 Ν.4706/2020 (το άρθρο αυτό πρόκειται να τεθεί σε ισχύ στις 17/07/2021). Η θητεία της επιτροπής είναι ίδια με του Διοικητικού Συμβουλίου ήτοι πενταετής έως 15.7.2026, δυνάμενη να παραταθεί αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2026 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης. Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, δεδομένου ότι θα αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφασίστηκε να ορισθούν κατ’
άρθρο 44 παρ. 1 (γ) Ν. 4449/2017, ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αφού αυτό εξετάσει και διαπιστώσει την πλήρωση των προϋποθέσεων καταλληλότητας στο πρόσωπο καθενός εξ αυτών, προκειμένου η Επιτροπή Ελέγχου να έχει τη νόμιμη σύνθεση και τα μέλη της να πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας, και ανεξαρτησίας, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 Ν. 4449/2017, το
ακόμη ισχύον άρθρο 4 παρ. 1 Ν. 3016/2002 και το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 Ν. 4706/2020, αντίστοιχα. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου αποφασίστηκε να ορισθεί, κατ’ άρθρο 44 παρ. 1 (ε) Ν. 4449/2017, από τα μέλη της κατά τη συγκρότηση αυτής σε σώμα και θα πρέπει να είναι ανεξάρτητος, υπό την έννοια του ακόμη ισχύοντος άρθρου 4 παρ. 1 Ν. 3016/2002 και του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 Ν. 4706/2020, από την Εταιρεία.

11. Εγκρίθηκε και χορηγήθηκε σχετική άδεια στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, καθώς και στους Διευθυντές της, για την συμμετοχή τους στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση και στα όργανα άλλων συνδεδεμένων εταιρειών του Ομίλου, καθώς επίσης και στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διοίκηση και στα όργανα εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς με την Εταιρεία σκοπούς, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ.1 του Ν.4548/2018, ως ισχύει.

12. Εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 12 του Καταστατικού της Εταιρείας και πιο συγκεκριμένα στην παρ.1 αλλάζει ο αριθμός των μελών που απαρτίζουν το Δ.Σ. από τρία (3) έως εννέα (9), σε πέντε (5) έως εννέα (9) και στην παράγραφο 3 σημειώνονται οι νέοι νόμοι που τροποποιούν ή αντικαθιστούν τον Ν.3016/2002.

13. Εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 16 του Καταστατικού της Εταιρείας και πιο συγκεκριμένα στην παρ.1 του άρθρου 16 απαλείφεται το «εκτός από την έκδοση δανείων με ανώνυμες ομολογίες».

Όλες οι ανωτέρω αποφάσεις, υπ’ αριθ. 1 έως 13, ελήφθησαν ομοφώνως, ήτοι με 10.393.793 εκπροσωπούμενες μετοχές σε σύνολο μετοχών 13.673.200 επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Κατά τα λοιπά ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους μετόχους για τα τρέχοντα θέματα της εταιρείας.

Αλεξανδρούπολη, 15 Ιουλίου 2021
Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v