Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΙΑΣΩ: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ –
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε» και το διακριτικό τίτλο «ΙΑΣΩ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρία»)
ανακοινώνει ότι σήμερα, 16.07.2021 και ώρα 11 π.μ. πραγματοποιήθηκε Έκτακτη Γενική
Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας στα γραφεία της Εταιρίας που βρίσκονται στο
Μαρούσι, Αττικής, επί της Λεωφ. Κηφισίας 37-39.

Στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου 8 μέτοχοι,
εκπροσωπούντες 113.141.207 μετοχές και ψήφους, επί συνόλου 122.156.754 μετοχών
και ψήφων, ήτοι ποσοστό 92,61% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας.

Σημειώνεται ότι η Εταιρία κατέχει 228.911 ίδιες μετοχές, οι οποίες σύμφωνα με το άρθρο
50 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 δεν υπολογίζονται στον σχηματισμό απαρτίας και τα
δικαιώματα της παράστασής τους στη Γενική Συνέλευση και ψήφου αναστέλλονται.
Έτσι, συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη εκ του νόμου και καταστατικού απαρτία για τη
συζήτηση και λήψη αποφάσεων για το σύνολο των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Η Γενική Συνέλευση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας
διάταξης:

1. Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών Διοικητικού Συμβουλίου
της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του Ν. 4706/2020.
HΓενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα, ήτοι με 113.141.207 συνολικά έγκυρες ψήφους
που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% των παρισταμένων μετοχών και ψήφων και σε
ποσοστό 92,62% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των
δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας, την Πολιτική Καταλληλόλητας των μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, η οποία καταρτίσθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα
στις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4706/2020, λαμβάνοντας υπόψιν την υπ’ αρ.
60/18.09.2020 εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και εγκρίθηκε με την από
24.06.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1 του ν.
4706/2020. Η Πολιτική Καταλληλόλητας ως εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση είναι
διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.groupiaso.gr).

2. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μη
εκτελεστικών μελών του.

Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα με 113.141.207 συνολικά έγκυρες ψήφους που
αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% των παρισταμένων μετοχών και ψήφων και σε ποσοστό
92,62% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων
ψήφου της Εταιρίας, νέο 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο και όρισε τα ανεξάρτητα μέλη του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3016/2002 και του άρθρου 5 του ν.
4706/2020, ως ακολούθως:
1. Γεώργιο Σταματίου,
2. Εμμανουήλ Δουλγεράκη,
3. Γρηγόριο Ξεπαπαδάκη,
4. Μαρία Παπαμάρκου,
5. Σπυρίδωνα Σπυρόπουλο,
6. Πέτρο Παπαγεωργίου, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.
7. Ευθύμιο Παπαϊωάννου, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

Τα ως άνω μέλη εξελέγησαν από τη Γενική Συνέλευση, αφού πρώτα το Διοικητικό
Συμβούλιο, σύμφωνα με την εισήγησή του, διακρίβωσε τα εξής, κατόπιν σχετικής
αξιολόγησης των υποψήφιων μελών, βάσει των δημοσιευμένων βιογραφικών τους και
των λοιπών διαθέσιμων στοιχείων:

α) καθένα από τα εκλεγέντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πληροί τα κριτήρια
καταλληλότητας που προβλέπονται στην εγκριθείσα Πολιτική Καταλληλότητας του
Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθώς διαθέτουν τα εχέγγυα ήθους, τη φήμη, τις
γνώσεις, την εμπειρία, την ανεξαρτησία κρίσης και τις δεξιότητες που απαιτούνται για
την εκτέλεσή των καθηκόντων που τους ανατίθενται. Επιπλέον, σημειώνεται ότι υπάρχει
επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί του
συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,

β) δεν συντρέχουν κωλύματα ή ασυμβίβαστα στο πρόσωπο των εκλεγέντων μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου, με βάση τις διατάξεις του ν. 4706/2020, του εφαρμοζόμενου
Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της
Εταιρείας.

γ) η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ανταποκρίνεται πλήρως
στις απαιτήσεις του ν. 4706/2020, αναφορικά με τον αριθμό των ανεξάρτητων μη
εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

δ) έκαστο εκ των ανεξαρτήτων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πληροί τις
προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του ν. 3016/2002 και του άρθρου 9 του ν.
4706/2020.

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας θα είναι τριετής, παρατεινόμενη
αυτόματα, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως
επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

3. Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017.

Η Γενική Συνέλευση, με 113.141.207 συνολικά έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε
ποσοστό 100% των παρισταμένων μετοχών και ψήφων και σε ποσοστό 92,62% του
συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της
Εταιρίας, αποφάσισε ομόφωνα την εκλογή- νέας τετραμελούς Επιτροπής Ελέγχου
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, η οποία θα είναι ανεξάρτητη
επιτροπή, αποτελούμενη από τα δύο ανεξάρτητα μέλη του Δ.Σ., κατά την έννοια των
διατάξεων του άρθρου 4 του ν. 3016/2002 και του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 και δύο
τρίτα πρόσωπα, μη μέλη Δ.Σ.

Όρισε δε ως μέλη της Επιτροπής τους κ.κ. Ανδρέα Κουτούπη και Barry Broomberg, οι
οποίοι είναι τρίτα πρόσωπα, μη μέλη Δ.Σ., καθώς και τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη
του Δ.Σ. κ.κ. Πέτρου Παπαγεωργίου και Ευθυμίου Παπαϊωάννου.
Η θητεία των μελών της νέας Επιτροπής Ελέγχου αποφασίσθηκε να συμπίπτει με τη
θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, ήτοι να είναι τριετής, παρατεινόμενη
αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποία πρέπει να συνέλθει η αμέσως
επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Ο ορισμός των ως άνω μελών της Επιτροπής Ελέγχου έγινε, αφού διακριβώθηκε ότι
πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, καθώς:

1) Η πλειονότητα των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, ήτοι οι κ.κ. Ανδρέας Κουτούπης,
Πέτρος Παπαγεωργίου και Ευθύμιος Παπαϊωάννου, πληρούν τις προϋποθέσεις
ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του ν. 3016/2002 και του άρθρου 9 του ν. 4706/2020.
(2) Όλα τα μέλη διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η
Εταιρία λόγω της επαγγελματικής τους ιδιότητας και εμπειρίας.
Ειδικότερα, όσον αφορά στον Ανδρέα Κουτούπη, [BSc (Honors), MSc, PhD, CMIIA, CIA,
CICA, CCSA, CRMA, CCS] είναι Ορκωτός και Πιστοποιημένος Εσωτερικός Ελεγκτής,
Αναπληρωτής Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Λογιστικής και Ελεγκτικής στο τμήμα
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, επιστημονικός
Συνεργάτης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας, του
Παντείου Πανεπιστημίου αλλά και του Ανοικτού Πανεπιστημίου Ελλάδας. Είναι κάτοχος
πτυχίου Δημόσιας Διοίκησης (Πάντειο Πανεπιστήμιο), Μεταπτυχιακού στον Εσωτερικό
Έλεγχο και στην Διοίκηση Επιχειρήσεων (Cass Business School, City University, London
UK), Διδακτορικού Διπλώματος στην Εταιρική Διακυβέρνηση και στον Εσωτερικό
Έλεγχο (Πάντειο Πανεπιστήμιο). Επίσης, ο κ. Ανδρέας Κουτούπης αποτελεί μέλος του
Ελληνικού Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών και η εμπειρία του προέρχεται κυρίως
από τον χρηματοπιστωτικό τομέα, όπου έχει συνεργαστεί σχεδόν με όλες τις τράπεζες
στην Ελλάδα.

Ο Πέτρος Παπαγεωργίου υπήρξε καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του
Πανεπιστημίου Πειραιώς (1990-2011). Έχει διδάξει στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αθηνών (2009-2017), στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (1985-1990), στο Οικονομικό
Πανεπιστήμιο Αθηνών, στη Σχολή Δοκίμων του Πολεμικού Ναυτικού και στη Σχολή
Ικάρων (ΣΜΑ) Ελλάδος, στο Πανεπιστήμιο Suffolk της Βοστώνης (1973-1975) καθώς και
σε Πανεπιστήμια της Ρωσίας και Γεωργίας. Παράλληλα με την ακαδημαϊκή του καριέρα,
ο κ. Παπαγεωργίου έχει και εκτεταμένη επαγγελματική εμπειρία. Υπήρξε πρόεδρος του
Διοικητικού Συμβουλίου της Hellenic Public Real Estate Corp. (Σεπτ. 2006- Μαρ. 2009)
και των Ολυμπιακών Αερογραμμών (2004-2006) καθώς και του Οργανισμού
Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων (Ο.Α.Ε.) (1990-1992). Μέλος Διοικητικών Συμβουλίων
(και της Επιτροπής Εσωτερικού Ελέγχου) διαφόρων Εταιριών όπως της ΕΤΒΑ Α.Ε.(2001-
2003) και της ΕΤΒΑ LEASING (2001-2003) S.A.,METROLIFE ΑΕΓΑ (1998-2001),
METROLIFE ΑΧΕΠΕΥ,(1998-2001) Π.Ν.ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΑΕΒΕ(Σύμβουλος μέχρι
10/2008), ΛΥΜΠΕΡΗΣ Α.Ε. Επίσης διατέλεσε Εντεταλμένος Σύμβουλος στα ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε. έως το 1978, Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών στη ΔΕΗ από
το 1979 έως 1982, Γενικός Γραμματέας Δήμου Αθηναίων από το 1988 έως το 1990,
Γενικός Διευθυντής Πολιτικού Γραφείου του Πρωθυπουργού από το 1992 έως το 1993
καθώς και Ειδικός Σύμβουλος στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων επί Υπουργίας
κ. Γ. Ράλλη Ήταν επίσης μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας
Επενδύσεων από το 1993-1998. Είναι πτυχιούχος της Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών και
Εμπορικών Επιστημών, από όπου αποφοίτησε το 1967, κατέχει Master of Arts στην
Οικονομική Θεωρία από το North Eastern University της Βοστόνης και διδακτορικό στην
Οικονομική από το Boston University.

Ο Ευθύμιος Παπαϊωάννου, είναι συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της εταιρίας
παροχής εξελιγμένων υπηρεσιών κυβερνοασφάλειας CyberOne A.E. καθώς και Πρόεδρος
και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΕΣΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Έχει
θητεύσει σε ανώτατες διοικητικές και διευθυντικές θέσεις σε εταιρίες που
δραστηριοποιούνται ιδίως στο τομέα τηλεπικοινωνιών και τεχνολογίας, όπως η AlcatelLucent Hellas Α.Ε., Οδικές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε., Hellas Online A.E., Αττικές
Τηλεπικοινωνίες Α.Ε. κλπ. Ο κ. Παπαϊωάννου κατέχει master στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
(MBA) από το New York University, Leonard N. Stern School of Business και δίπλωμα
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών.

Tέλος ο Barry Broomberg, είναι Διευθύνων Σύμβουλος στο European Principal Group
της Oaktree, ενώ προεδρεύει στις επιτροπές ελέγχου εταιρειών που ανήκουν σε
επιχειρηματικά κεφάλαια που τελούν υπό τη διαχείριση της Oaktree.
Στην Oaktree απασχολείται από το έτος 2012. Προηγουμένως εργαζόταν στη La Senza,
όπου υπηρέτησε για τέσσερα χρόνια ως οικονομικός διευθυντής, στον Όμιλο MFI ως
οικονομικός αναλυτής, και στην UTC Fire and Security, όπου διετέλεσε για τρία χρόνια
ως οικονομικός αναλυτής. Στη προηγούμενη εμπειρία του περιλαμβάνονται επίσης δύο
χρόνια ως οικονομικός αναλυτής και γραμματέας στον Ευρωπαϊκό Τομέα της εταιρείας
Easycar, τρία χρόνια ως οικονομικός διευθυντής στη Veritas Software Corporation και
πέντε χρόνια στην Stream International, με πιο πρόσφατη θέση αυτή του οικονομικού
διευθυντή του τομέα Call Center. Ο κ. Broomberg κατέχει πτυχίο στη λογιστική από το
London Metropolitan University και διαθέτει πιστοποίηση διοικητικής λογιστικής
(CIMA).

Περαιτέρω, σημειώνεται ότι η επαρκής γνώση του τομέα δραστηριότητας της Εταιρίας
αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι ο κ. Πέτρος Παπαγεωργίου αποτελεί μέλος του Δ.Σ.
και της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας από τον Ιούνιο του 2019, ο κ. Ευθύμιος
Παπαϊωάννου αποτελεί μέλος του Δ.Σ. και της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας από τον
Ιούλιο του 2018, ενώ οι κ.κ. Ανδρέας Κουτούπης και Barry Broomberg αποτελούν μέλη
της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας από τον Ιούνιο του 2017 και τον Σεπτέμβριο 2019
αντίστοιχα.

(3) Oι κ.κ. Ανδρέας Κουτούπης και Barry Broomberg διαθέτουν επαρκή γνώση στην
ελεγκτική και λογιστική, ενώ ο κ. Πέτρος Παπαγεωργίου διαθέτει επαρκή γνώση στη
λογιστική, λόγω της ως άνω επιστημονικής τους κατάρτισης και επαγγελματικής τους
εμπειρίας.

Επιπλέον, σημειώνεται ότι η Επιτροπή Ελέγχου, υπό τη νέα της σύνθεση, θα συγκροτηθεί
σε σώμα σε προσεχή συνεδρίασή της.

4. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 98 ν. 4548/2018, στα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρίας προκειμένου να
συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο ή τη Διεύθυνση εταιριών, που
επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς με την Εταιρία σκοπούς.
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα, ήτοι με 113.141.207 συνολικά έγκυρες ψήφους
που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% των παρισταμένων μετοχών και ψήφων και σε
ποσοστό 92,62% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των
δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας, τη χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 98 ν.
4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρίας
προκειμένου να συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο ή τη Διεύθυνση εταιριών, που
επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς με την Εταιρία σκοπούς

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v