Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

AUTOHELLAS Α.Τ.Ε.Ε.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

AUTOHELLAS

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

(05.04.2022)

 

Η «AUTOHELLAS Ανώνυμος Τουριστική και Εμπορική Εταιρεία» (στο εξής «Εταιρεία»), ενημερώνει κατ' εφαρμογή του άρθρου 4.1.3.3 του κανονισμού του χρηματιστηρίου Αθηνών ότι κατά την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, που πραγματοποιήθηκε την 05 Απριλίου 2022, ώρα 13:00 εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση είτε σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης είτε μέσω επιστολικής ψήφου και χωρίς τη φυσική παρουσία των Μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 125 του Ν. 4548/2018 και το άρθρο 10 παρ. 3 του Καταστατικού της Εταιρείας, λόγω συνδρομής σπουδαίου λόγου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 120 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, ήτοι της επείγουσας ανάγκης λήψης μέτρων πρόληψης για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού SARS-COV-2, συμμετείχαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου 110 μέτοχοι που εκπροσώπησαν 39,988,533 μετοχές επί συνόλου 48.624.764, ή 82.24% επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου.

 

Η Γενική συνέλευση έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις:

 

ΘΕΜΑ 1: Ενέκρινε κατά πλειοψηφία  τις  ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης  που έληξε 31.12.2021, μετά της ενιαίας έκθεσης διαχείρισης και της έκθεσης ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών λογιστών.

 

Αναλυτικά:

Έγκυρες ψήφοι: 39,988,533 (ήτοι 82.24% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παριστάμενων μετόχων).

Υπέρ: 39,961,247 (99.93%), Κατά: 4,015 (0.01%), Αποχή: 23,271 (0.06%).

 

ΘΕΜΑ 2: Ενέκρινε κατά πλειοψηφία  τη συνολική διαχείριση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2021 και την απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2021.

 

Αναλυτικά:

Έγκυρες ψήφοι: 39,988,533 (ήτοι 82.24% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παριστάμενων μετόχων).

Υπέρ: 39,961,326 (99.93%), Κατά: 3,936 (0.01%), Αποχή: 23,271 (0.06%).

 

ΘΕΜΑ 3: Εξέλεξε κατά πλειοψηφία  την PRICEWATERHOUSECOOPERS Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία να διενεργήσει τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και του ομίλου για την χρήση 2022 και καθόρισε την αμοιβή τους.

 

Αναλυτικά:

Έγκυρες ψήφοι: 39,988,533 (ήτοι 82.24% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παριστάμενων μετόχων).

Υπέρ: 39,976,935 (99.97%), Κατά: 6,778 (0,02%), Αποχή: 4,820 (0.01%).

 

ΘΕΜΑ 4: Ενέκρινε κατά πλειοψηφία  τη διάθεση μερίσματος ύψους €0.46 ανά μετοχή για τη χρήση του 2021. Στο διανεμόμενο μέρισμα θα γίνει παρακράτηση φόρου με συντελεστή 5% βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, έτσι το καθαρό πληρωτέο μέρισμα θα ανέλθει σε €0.437 ανά μετοχή. Ως ημερομηνία αποκοπής (cut-off date) ορίζεται η Παρασκευή, 08 Απριλίου 2022 όπου οι μετοχές θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην καταβολή μερίσματος. Δικαιούχοι καταβολής του μερίσματος θα είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων την Δευτέρα, 11 Απριλίου 2022  (Record Date).  Κατά τα ανωτέρω, η πληρωμή του μερίσματος θα ξεκινήσει την Πέμπτη, 14 Απριλίου 2022 μέσω της Τράπεζας ALPHA BANK.

 

Αναλυτικά:

Έγκυρες ψήφοι: 39,988,533 (ήτοι 82.24% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παριστάμενων μετόχων).

Υπέρ: 39,983,713 (99.99%), Κατά:  0, Αποχή: 4,820 (0.01%).

 

 

ΘΕΜΑ 5: Ψήφισε θετικά κατά πλειοψηφία επί της έκθεσης αποδοχών του αρ. 112 του Ν. 4548/2018 για τη χρήση 2021.

 

Αναλυτικά:

Έγκυρες ψήφοι: 39,988,533 (ήτοι 82.24% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παριστάμενων μετόχων).

Υπέρ: 39,965,755 (99.94%), Κατά:  17,958 (0.05%), Αποχή: 4,820 (0.01%).

 

 

ΘΕΜΑ 6: Ενέκρινε κατά πλειοψηφία τη χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε διευθυντές της Εταιρείας να συμμετέχουν στη διοίκηση εταιρειών με σκοπούς ίδιους ή παρεμφερείς με αυτούς της Εταιρείας, εφόσον η Εταιρεία συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο αυτών.

 

Αναλυτικά:

Έγκυρες ψήφοι: 39,988,533 (ήτοι 82.24% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παριστάμενων μετόχων).

Υπέρ: 39,983,713 (99.99%), Κατά:  0, Αποχή: 4,820 (0.01%).

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v