Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

MEVACO Α.Β.Ε.Ε.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

 

Οικονομικό Ημερολόγιο Έτους 2022


Στο πλαίσιο της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 (παρ. 1 περ. β΄) και 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει σήμερα (εφεξής «Κανονισμός»), η Ανώνυμη Εταιρεία  με την επωνυμία «MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «MEVACO Α.Ε.» (εφεξής «Εταιρεία»), ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο του έτους 2022:

 

  • Ø Ημερομηνία Ανακοίνωσης Οικονομικών Αποτελεσμάτων Χρήσεως 2021: Πέμπτη, 28 Απριλίου 2022.

Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσεως 2021 θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.mevaco.gr/Ενημέρωση Επενδυτών/Οικονομικές Καταστάσεις) και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.athexgroup.gr), μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

 

  • Ø Ημερομηνία Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων: Πέμπτη, 23 Ιουνίου 2022.

 

  • Ø Ημερομηνία Αποκοπής Δικαιώματος Επιστροφής Κεφαλαίου: Παρασκευή, 22 Ιουλίου 2022.

 

  • Ø Ημερομηνία Προσδιορισμού Δικαιούχων Επιστροφής Κεφαλαίου (record date): Δευτέρα, 25 Ιουλίου 2022.

 

  • Ø Ημερομηνία Έναρξης Καταβολής Επιστροφής Κεφαλαίου: Παρασκευή, 29 Ιουλίου 2022.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προτίθεται να εισηγηθεί στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη μη καταβολή οιουδήποτε μερίσματος για την κλειόμενη χρήση 2021 (01.01.2021-31.12.2021) και αντ' αυτού να εισηγηθεί:

(α) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 735.000,00 €, με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά 0,07 € (από 0,95 € σε 1,02 €) και

(β) την ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 735.000,00 €, με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά 0,07 € (από 1,02 € σε 0,95 €) και επιστροφή του κεφαλαίου με καταβολή μετρητών προς τους μετόχους ποσού 0,07 € ανά μετοχή.

 

Τα παραπάνω υπόκεινται στην έγκριση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η οποία θα συγκληθεί στην προαναφερόμενη ημερομηνία.

 

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες ή/και το περιεχόμενο του παρόντος Ημερολογίου, εφόσον ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό, με τροποποίηση του παρόντος, σύμφωνα με τα ειδικότερον οριζόμενα στον Κανονισμό.

 

Ασπρόπυργος, 14 Απριλίου 2022

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v