Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

MERMEREN KOMBINAT A.D. PRILEP: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 20/04/2022
Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 20 Απριλίου 2022, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων στα γραφεία της εταιρείας στο Prilep. Οι μέτοχοι που συμμετείχαν ή εκπροσωπήθηκαν ήταν τρεις (3) και αντιπροσωπεύουν το 89,37% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας. Όλες οι παρακάτω αποφάσεις ελήφθησαν ομόφωνα.
Σύμφωνα με την Ημερήσια διάταξη :
1. Εγκρίθηκαν οι Ετήσιοι λογαριασμοί της Εταιρείας για την περίοδο 1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2021.
2. Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και η έκθεση του ανεξάρτητου ελεγκτή για την χρήση 2021.
3. Εγκρίθηκε η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου γιά την πορεία της Εταιρείας για το έτος 2021.
4. Αποφασίσθηκε η διάθεση των κερδών της Εταιρείας για την χρήση 2021 ποσού 911.863.680 Δηναρίων (14.796.375,00 Ευρώ) ως εξής:
• Μέρισμα ποσόν 431.284.017 δηναρίων
• Κέρδη εις νέον ποσόν 326.379.663 δηναρίων
• Επανεπενδυόμενα κέρδη ποσόν 154.200.000 δηναρίων
• Μέρος των αποθεματικών επανεπεδυομένων κερδών ποσού 37.267.090 Δηναρίων τής χρήσης 2020 που δεν χρησιμοποιήθηκε το 2021 μεταφέρεται στα κέρδη εις νέον.
5. Αποφασίσθηκε η διανομή μερίσματος, ως εξής:
Αρθρο 1
Το ποσόν των 988.912.514 Δηναρίων (16.029.054,45 Ευρώ) διανέμεται ως μέρισμα στους μετόχους:
• Κέρδη εις νέον πραγματοποιηθέντα μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2020 ποσού 557.628.497 Δηναρίων (9.038.471,46 Ευρώ).
• Μέρος των κερδών χρήσεως 2021 ποσού 431.284.017 Δηναρίων (6.990.582,98 Ευρώ). Το ποσό του μικτού μερίσματος ανά κοινή μετοχή ορίζεται στα 3,42 Ευρώ μεικτό (1 Eυρώ = 61,695 Δηνάρια).

Αρθρο 2
Το ποσό του μερίσματος επί των κοινών μετοχών θα διανεμηθεί σε μετρητά.

Αρθρο 3
Τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης με δικαίωμα μερίσματος (cum dividend date) είναι η 29/04/2022. Πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης χωρίς δικαίωμα μερίσματος (ex-dividend date), είναι η 03/05/2022. Η ημερομηνία προσδιορισμού, σύμφωνα με την οποία θα καθοριστεί ο κατάλογος των μετόχων με δικαίωμα μερίσματος, είναι η 04/05/2022. Ημερομηνία έναρξης για την πληρωμή του μερίσματος είναι η 05/05/2022 και η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Με νεότερη ανακοίνωση προς τους κατόχους ΕΛ.ΠΙΣ. η Τράπεζα Πειραιώς (ως εκδότης των ΕΛ.ΠΙΣ.) θα ενημερώσει για το ακριβές ποσό μερίσματος (μεικτό και καθαρό) που τους αναλογεί, καθώς και για τον ακριβή χρόνο και τρόπο καταβολής του μερίσματος.

Αρθρο 4
Η απόφαση θα τεθεί σε ισχύ από την ημερομηνία λήψης της.

6. Εγκρίθηκαν τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2021.
7. Εγκρίθηκε η έκθεση του εσωτερικού ελέγχου γιά το 2021
8. Ορίσθηκε η εταιρεία ορκωτών ελεγκτών Grant Thornton DOO γιά τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2022.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v