Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ...

Η εταιρία «ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΕΒΕ» (ΑΡ. ΓΕΜΗ 121638160000) γνωστοποιεί, ότι πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας στις 16/6/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.00 π.μ. στην έδρα της εταιρίας στον Άλιμο, στην οδό Αρχαίου Θεάτρου αρ. 4 -  Εθνικής Αντιστάσεως και Τραχώνων αρ. 4 (αίθουσα συνεδριάσεων - 1ος όροφος).

 

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων παρέστησαν και ψήφισαν (αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπων) μέτοχοι εκπροσωπούντες το 78,98% των μετοχών της εταιρίας, ήτοι 6.587.216 μετοχές επί συνόλου 8.340.750 μετοχών της εταιρίας. Στην ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση συζητήθηκαν και λήφθηκαν οι ακόλουθες αποφάσεις επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 

1.   Έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των ΕτήσιωνΧρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1.1.2021 έως 31.12.2021 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών

 

Εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας της χρήσης 2021.

 

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 6.587.216

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 78,98%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.587.216

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 6.587.216 Ψήφοι (100%). Κατά 0 ψήφοι (0%). Λευκά/Αποχή: 0 ψήφοι (0%).

 

2.   Έγκριση από τη Γενική Συνέλευση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγή των Ελεγκτών για τη χρήση 2021

 

Εγκρίθηκε η συνολική διαχείριση και απαλλάχθηκαν οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές για τη χρήση 2021.

 

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 6.587.216

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 78,98%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.587.216

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 6.587.216 Ψήφοι (100%). Κατά 0 ψήφοι (0%). Λευκά/Αποχή: 0 ψήφοι (0%)

 

3.   Εκλογή Τακτικού Ελεγκτή για τη χρήση 1.1.2022 έως 31.12.2022 και καθορισμός της αμοιβής του

 

      Για τον έλεγχο της οικονομικής χρήσης 1.1.2022 έως 31.12.2022 εκλέχθηκε η ελεγκτική εταιρία Grant Thornton ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ με Α.Μ. ΣΟΕΛ 127 με αμοιβή σύμφωνα με την προσφορά της.

 

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 6.587.216

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 78,98%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.587.216

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 6.587.216 Ψήφοι (100%). Κατά 0 ψήφοι (0%). Λευκά/Αποχή: 0 ψήφοι (0%)

 

4.   Υποβολή στη Γενική Συνέλευση προς συζήτηση και ψηφοφορία της Έκθεσης Αποδοχών της χρήσης 1.1.2021 έως 31.12.2021

 

Υπερψηφίστηκε η Έκθεση Αποδοχών της χρήσης 1.1.2021 έως 31.12.2021 – η ψηφοφορία έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα.

 

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 6.587.216

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 78,98%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.587.216

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 6.587.216 Ψήφοι (100%). Κατά 0 ψήφοι (0%). Λευκά/Αποχή: 0 ψήφοι (0%)

 

5.   Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης πεπραγμένων για τη χρήση 2021 της Επιτροπής Ελέγχου προς τη Γενική Συνέλευση

 

      Υποβλήθηκε στη Γενική Συνέλευση η Ετήσια Έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2021.

      Επί του θέματος δεν έγινε ψηφοφορία, καθώς δεν προβλέπεται στο νόμο.

 

6.   Υποβολή προς τη Γενική Συνέλευση έκθεσης των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

 

      Υποβλήθηκε στη Γενική Συνέλευση η έκθεση των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2021.

      Επί του θέματος δεν έγινε ψηφοφορία, καθώς δεν προβλέπεται στο νόμο.

     

7.   Διάφορες ανακοινώσεις

      

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v