Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

LAVIPHARM Α.Ε.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημέρωση για τις αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

Της 6ης Ιουλίου 2023

Η Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Φαρμακευτικών Χημικών και Καλλυντικών προϊόντων Lavipharm AE ανακοινώνει ότι την 6η Ιουλίου 2023 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας στην έδρα της στο Δήμο Παιανίας Αττικής, οδός Αγίας Μαρίνας 12, όπου παρέστησαν νόμιμα αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου 35 μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούν 118.814.427 μετοχές, ήτοι ποσοστό 70,78% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και η οποία κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας συζήτησε και έλαβε τις κατωτέρω αποφάσεις:

Θέμα 1ο:  Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (ενοποιημένων και μη) για την εταιρική χρήση 01.01.2022-31.12.2022, των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης κατ' άρθρο 152, ν. 4548/2018.

 

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν διαλογικής συζήτησης και νόμιμης ψηφοφορίας με 118.814.427 μετοχές - έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε 70,78% ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ενέκρινε παμψηφεί τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και Ενοποιημένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της Εταιρείας, καθώς και τη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 152 του Ν. 4548/2018 και αποφάσισε παμψηφεί τη μη διανομή μερίσματος.

 

Θέμα 2ο: Έγκριση συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2022-31.12.2022 κατ΄ άρθρο 108, ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2022 κατ' άρθρο 117 παρ. 1 περ. γ, ν. 4548/2018.

 

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν διαλογικής συζήτησης και νόμιμης ψηφοφορίας με 118.814.427 μετοχές - έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε 70,78% ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ενέκρινε παμψηφεί τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2022 – 31.12.2022 και τη συνολική διαχείριση των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφάσισε την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης αυτής.

 

Θέμα 3ο: Έγκριση αμοιβών των μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση  01.01.2022-31.12.2022 κατ' άρθρο 109, ν. 4548/2018 και προέγκριση αμοιβών αυτών για την τρέχουσα χρήση

 

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν διαλογικής συζήτησης και νόμιμης ψηφοφορίας με 118.814.427 μετοχές - έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε 70,78% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ενέκρινε παμψηφεί τις αμοιβές που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της παρελθούσας εταιρικής χρήσης 2022 για τις υπηρεσίες που προσέφεραν στην Εταιρεία ποσού εκατόν δύο χιλιάδων εξακοσίων είκοσι ευρώ (€102.620,00) μεικτά.

 

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν διαλογικής συζήτησης και νόμιμης ψηφοφορίας με 118.814.427 μετοχές - έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε 70,78% ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ενέκρινε παμψηφεί την καταβολή αμοιβής στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, για την τρέχουσα χρήση 01.01.2023 έως 31.12.2023, μέχρι του ποσού των εξακοσίων δεκαοκτώ χιλιάδων τριακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ και τεσσάρων λεπτών (€618.368,04) μεικτά και την καταβολή ποσού έως τριακοσίων εννέα χιλιάδων εκατόν ογδόντα τεσσάρων ευρώ και δύο λεπτών (309.184,02€) μεικτά από 1.1.2024 έως την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2024.

 

Θέμα 4ο: Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης 01.01.2023-31.12.2023 κατά ΔΛΠ και καθορισμός της αμοιβής αυτών κατ' άρθρο 42, ν. 4449/2017 όπως ισχύει.

 

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν διαλογικής συζήτησης και νόμιμης ψηφοφορίας με 118.814.427 μετοχές - έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε 70,78% ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ενέκρινε παμψηφεί την ανάθεση του τακτικού ελέγχου της τρέχουσας εταιρικής χρήσης στην εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών «Grant Thornton A.E.», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφ. Κατεχάκη, αρ. 58, και είναι εγγεγραμμένη στο Ειδικό Μητρώο της §5 του άρθρου 13 του Π.Δ.226/1992 με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 127, καθώς επίσης εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε συμφωνία με την ελεγκτική εταιρεία σχετικά με την αμοιβή της για τον ανατιθέμενο σε αυτήν έλεγχο της τρέχουσας εταιρικής χρήσης, η οποία πάντως δεν θα υπερβαίνει ποσό των εκατόν τριάντα χιλιάδων ευρώ (130.000€) πλέον Φ.Π.Α. και εξόδων σύμφωνα με τη σχετική προσφορά της ελεγκτικής εταιρείας προς την Εταιρεία, και να αποστείλει την έγγραφη ειδοποίηση – εντολή στην εκλεγείσα ελεγκτική εταιρεία εντός πέντε ημερών από την ημερομηνία της εκλογής της.

 

Θέμα 5ο:  Υποβολή προς συζήτηση στη Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 01.01.2022-31.12.2022 κατ' άρθρο 112, ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

 

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν διαλογικής συζήτησης και νόμιμης ψηφοφορίας με 118.814.427 μετοχές - έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε 70,78% ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ενέκρινε παμψηφεί την Έκθεση Αποδοχών της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 01.01.2022-31.12.2022 σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

 

Θέμα 6ο: Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου κατ' άρθρο 44, ν. 4449/2017 όπως ισχύει. Απόφαση σχετικά με το είδος, τη σύνθεση (αριθμός και ιδιότητες μελών) και τη θητεία της.

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν διαλογικής συζήτησης και νόμιμης ψηφοφορίας με 118.814.427 μετοχές - έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε 70,78% ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου αποφασίζει παμψηφεί την εκλογή Επιτροπής Ελέγχου ως ανεξάρτητης μεικτής επιτροπής, αποτελούμενης από τρία μέλη και συγκεκριμένα ένα ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ένα μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα τρίτο ανεξάρτητο πρόσωπο. Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου αποφασίζεται ετήσια και θα λήγει την 6.7.2024. Εν συνεχεία, η Γενική Συνέλευση εκλέγει τους κ.κ. Βίκυ (Βασιλική) Κεφαλά του Διαμαντή, γεννηθείσα το 1969, κάτοικο Αθήνας, επί της οδού Ακταίου 48, ΤΚ 11851, με ΑΦΜ 074071486 και ΑΔΤ ΑΖ 626740/30.5.2008, Χρήστο Διαμαντόπουλο του Παναγιώτη, γεννηθέντα το 1950, κάτοικο Κηφισιάς, (Γούναρη αρ. 2) με ΑΦΜ 042311062, και ΑΔΤ υπ' αριθμ. Χ 679216 και Αντώνιο Πολυκανδριώτη του Νικολάου, γεννηθέντα το 1959, κάτοικο Αγ. Παρασκευής (Σπετσών 5), με ΑΦΜ 019868849 και ΑΔΤ Π 332852 ως μέλη της νέας Επιτροπής Ελέγχου.

Θέμα 7ο: Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου προς τους Μετόχους για την εταιρική χρήση 01.01.2022-31.12.2022.

Υπεβλήθη στη Γενική Συνέλευση των μετόχων Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2022, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ.1 του ν. 4449/2017. Η σχετική Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2022 τέθηκε υπόψη των μετόχων και είναι διαθέσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.lavipharm.com.

Θέμα 8ο: Ενημέρωση από τον Ανώτερο Ανεξάρτητο Σύμβουλο για τα πεπραγμένα των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2022 σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.

Η κα. Σοφία Εφραίμογλου, Ανώτερος Ανεξάρτητος Σύμβουλος, ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για τα πεπραγμένα των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση 2022, υποβάλλοντας σχετική Έκθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020. Η σχετική Έκθεση τέθηκε υπόψη των μετόχων και είναι διαθέσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.lavipharm.com.

Θέμα 9ο: Τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας.

 

H Γενική Συνέλευση, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και νόμιμης ψηφοφορίας, ενέκρινε παμψηφεί, ήτοι με 118.814.427 μετοχές - έγκυρες ψήφους, που αντιστοιχούν σε 70,78 % ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου την τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας, το οποίο αναδιατυπώνεται ως εξής:

«Η διάρκεια της Εταιρίας είναι αορίστου χρόνου, με έναρξη από τη δημοσίευση  στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας Εταιρίας και την έγκριση του Καταστατικού της».

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v