ΕΥΑΘ: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης -Ορθή επανάληψη

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ανακοινώνει ότι τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας που διεξήχθει στο πλαίσιο της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 11ης Μαϊου 2016 στο Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε. (πρώην Χρηματιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης), στην οποία παρέστησαν νόμιμα αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου 5 μέτοχοι εκπροσωπώντας 29.394.653 μετοχές, ήτοι ποσοστό 80,97% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ήταν τα παρακάτω :

1. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών για την 15η Εταιρική χρήση (1-1-2015 έως 31-12-2015).

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι 29.394.653 (80,97% του μετοχικού κεφαλαίου)

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 29.394.653 (80,97% του μετοχικού κεφαλαίου)

29.394.653 ψήφοι υπέρ (80,97% του μετοχικού κεφαλαίου)

0 ψήφοι κατά (0% του μετοχικού κεφαλαίου)

0 ψήφοι αποχής (0% του μετοχικού κεφαλαίου).

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της τελευταίας Διαχειριστικής Χρήσης (1-1-2015 έως 31-12-2015).

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι 29.394.653 ((80,97% του μετοχικού κεφαλαίου)

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 29.394.653 ((80,97% του μετοχικού κεφαλαίου)

29.394.653 ψήφοι υπέρ (74,05% του μετοχικού κεφαλαίου)

0 ψήφοι κατά (0% του μετοχικού κεφαλαίου)

0 ψήφοι αποχής (0% του μετοχικού κεφαλαίου).

3. Κατόπιν προτάσεως του κύριου μετόχου ενέκρινε τη διανομή πρώτου μερίσματος στους μετόχους της εταιρείας 0,125 ευρώ ανά μετοχή και πρόσθετου μερίσματος 0,125 ευρώ ανά μετοχή δηλαδή συνολικά θα διανεμηθεί ως μέρισμα το ποσό των 0,25 ευρώ ανά μετοχή από το οποίο θα παρακρατηθεί ο ισχύον φόρος. Η αποκοπή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την 23η Ιουνίου 2016 και η καταβολή του μερίσματος στους δικαιούχους θα ξεκινήσει την 29η Ιουνίου 2016.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι 29.394.653 ((80,97% του μετοχικού κεφαλαίου)

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 29.394.653 ((80,97% του μετοχικού κεφαλαίου)

29.394.653 υπέρ ((80,97% του μετοχικού κεφαλαίου)

0 ψήφοι κατά (0% του μετοχικού κεφαλαίου)

0 ψήφοι αποχής (0% του μετοχικού κεφαλαίου).

4. Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

Κατόπιν προτάσεως του κύριου μετόχου εξέλεξε ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τους κ.κ.

Κρεστενίτης Ιωάννης Πρόεδρος – Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

Παπαϊωάννου Ιωάννης Α' Αντιπρόεδρος , Εκτελεστικό Μέλος

Βαλάνη Στέλλα Β' Αντιπρόεδρος , Εκτελεστικό Μέλος

Τανιμανίδου Στεφανία, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Αντωνιάδης Ιωάννης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Πετρίδης Εύδοξος, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Λάτσιου Χρυσάφη Ολυμπία, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Τσιώνας Ιωάννης, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Καραχάλιου Ελευθερία, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Αρχοντόπουλος Γεώργιος, (Εκπρόσωπος των εργαζομένων) Μη Εκτελεστικό Μέλος

Α' Αναπληρωματικός Μαυρόπουλος Δημήτριος

Β' Αναπληρωματικός Καραμπουγιούκη Ευγενία

Σαχινίδης Αναστάσιος, (Εκπρόσωπος των εργαζομένων) Μη Εκτελεστικό Μέλος

Α' Αναπληρωματικός Μαριόγλου Κωνσταντίνος

Β' Αναπληρωματικός Πουλημένου Αναστασία

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι 29.394.653 ((80,97% του μετοχικού κεφαλαίου)

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 29.394.653 ((80,97% του μετοχικού κεφαλαίου)

27.409.715 υπέρ (75,51% του μετοχικού κεφαλαίου)

2.068 ψήφοι κατά (0,057% του μετοχικού κεφαλαίου)

1.982.870 ψήφοι αποχής (5,46% του μετοχικού κεφαλαίου).

5. Κατόπιν προτάσεως του κύριου μετόχου, εκλέχθηκαν τα δύο (2) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη οι κ.κ. Τανιμανίδου Στεφανία, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος και Αντωνιάδης Ιωάννης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι 29.394.653 ((80,97% του μετοχικού κεφαλαίου)

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 29.394.653 ((80,97% του μετοχικού κεφαλαίου)

27.409.715 υπέρ (75,51% του μετοχικού κεφαλαίου)

2.068 ψήφοι κατά (0,057% του μετοχικού κεφαλαίου)

1.982.870 ψήφοι αποχής (5,46% του μετοχικού κεφαλαίου).

6. Όρισε Επιτροπή Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008 τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Τανιμανίδου Στεφανία, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, Αντωνιάδη Ιωάννη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος και Πετρίδη Εύδοξο, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι 29.394.653 ((80,97% του μετοχικού κεφαλαίου)

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 29.394.653 ((80,97% του μετοχικού κεφαλαίου)

29.393.662 υπέρ (80,97% του μετοχικού κεφαλαίου)

991 ψήφοι κατά (0,0027% του μετοχικού κεφαλαίου)

0 ψήφοι αποχής (0% του μετοχικού κεφαλαίου).

7. Ενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της γραμματέως κατά την εταιρική χρήση 2015 και κατόπιν προτάσεως του κύριου μετόχου προενέκρινε αμοιβές Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου, μελών και γραμματέα Δ.Σ. κατά την εταιρική χρήση 2016 στα επίπεδα του 2015.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι 29.394.653 ((80,97% του μετοχικού κεφαλαίου)

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 29.394.653 ((80,97% του μετοχικού κεφαλαίου)

29.392.585 υπέρ (80,97% του μετοχικού κεφαλαίου)

2.068 ψήφοι κατά (0,0057% του μετοχικού κεφαλαίου)

0 ψήφοι αποχής (0% του μετοχικού κεφαλαίου).

8. Εξέλεξε την Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών GRANT THORTON AE, για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο, για τη χρήση 2016 και ενέκρινε τις αμοιβές τους.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι 29.394.653 ((80,97% του μετοχικού κεφαλαίου)

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 29.394.653 ((80,97% του μετοχικού κεφαλαίου)

29.392.585 υπέρ (80,97% του μετοχικού κεφαλαίου)

2.068 ψήφοι κατά (0,0057% του μετοχικού κεφαλαίου)

0 ψήφοι αποχής (0% του μετοχικού κεφαλαίου).

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v