Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ: Συγκρότηση ΔΣ σε σώμα

Κηφισιά, 16 Ιουλίου 2021
Η εταιρεία «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η
«Εταιρεία») ανακοινώνει ότι, κατόπιν της εκλογής νέου 12μελούς Διοικητικού
Συμβουλίου και του ορισμού των ανεξάρτητων μελών του, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 3 του ν. 3016/2002 και του άρθρου 5 του ν. 4706/2020, δυνάμει της από
15.07.2021 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας,
το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα κατά τη συνεδρίασή του στις
15.07.2021 ως ακολούθως:
1. Ευτύχιος Βασιλάκης, Πρόεδρος Δ.Σ., εκτελεστικό μέλος
2. Αναστάσιος Δαυίδ, Αντιπρόεδρος Α’ του Δ.Σ., μη εκτελεστικό μέλος
3. Παναγιώτης Λασκαρίδης, Αντιπρόεδρος Β’ του Δ.Σ., μη εκτελεστικό μέλος
4. Δημήτριος Γερογιάννης, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος.
5. Γεώργιος Βασιλάκης, μη εκτελεστικό μέλος
6. Στυλιανή (Στέλλα) Δημαράκη, εκτελεστικό μέλος
7. Κωνσταντίνος Καλαμάτας, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
8. Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος, μη εκτελεστικό μέλος
9. Νικόλαος-Γεώργιος Νανόπουλος, μη εκτελεστικό μέλος
10. Ναταλία Νικολαΐδη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
11. Αλεξάνδρα Παπαλεξοπούλου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
12. Νικόλαος Σοφιανός, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Η θητεία του νεοεκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής, παρατεινόμενη
μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως
επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του και μέχρι τη λήψη
της σχετικής απόφασης, και μη δυνάμενη να υπερβεί τα τέσσερα έτη.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v