Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ιλυδα: Εκλογή προέδρου επιτροπής ελέγχου

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «ΙΛΥΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.» (εφεξής καλουμένη ως «Εταιρεία»), γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 17 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, ότι σε συνέχεια της εκλογής νέας τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 9ης Ιουλίου 2021, η οποία συνιστά Ανεξάρτητη Μεικτή Επιτροπή, και του ορισμού των Μελών αυτής, η ως άνω Επιτροπή συνήλθε την 15η Ιουλίου 2021 σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερησίας διατάξεως την εκλογή Προέδρου και τη συγκρότηση αυτής σε σώμα.Κατά την ως άνω συνεδρίαση ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου εξελέγη ομόφωνα, κατόπιν ψηφοφορίας, ο κ. Κωνσταντίνος Βαρσάμης του Μιχαήλ, Οικονομικός Σύμβουλος, Mη Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (τρίτο πρόσωπο).Κατόπιν τούτων, η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

1. Κωνσταντίνος Βαρσάμης του Μιχαήλ, Οικονομικός Σύμβουλος, Mη Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (τρίτο πρόσωπο), Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου.

2. Αθανάσιος Αναστασιάδης του Αθανασίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.

3. Γεώργιος Τσιατούρας του Βασιλείου, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v