Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΙΑΣΩ: Γνωστοποίηση αλλαγής σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ –
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ - ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ
ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΙΑΣΩ Α.Ε.»
(καλουμένη στο εξής ως «Εταιρεία»), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα
ακόλουθα:

(Α) Κατόπιν της εκλογής νέου επταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου με τριετή
θητεία, παρατεινόμενη αυτόματα, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας
πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη
λήψη της σχετικής απόφασης και του ορισμού των ανεξάρτητων μελών του,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 3016/2002 και του άρθρου 5 του
ν. 4706/2020, δυνάμει της από 16.07.2021 απόφασης της Έκτακτης Γενικής
Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε
σε σώμα κατά τη συνεδρίασή του στις 16.07.2021 ως ακολούθως:
1. Σταματίου Γεώργιος του Ιωάννη, Εκτελεστικό Μέλος - Πρόεδρος.
2. Σπυρόπουλος Σπυρίδων του Παύλου, Μη Εκτελεστικό Μέλος -
Αντιπρόεδρος.
3. Δουλγεράκης Εμμανουήλ του Φωτίου, Εκτελεστικό Μέλος – Διευθύνων
Σύμβουλος.
4. Παπαμάρκου Μαρία του Γεωργίου, Εκτελεστικό Μέλος.
5. Ξεπαπαδάκης Γρηγόριος του Ιωάννη, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
6. Παπαγεωργίου Πέτρος του Πέτρου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος.
7. Παπαϊωάννου Ευθύμιος του Ιωάννη, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος.
(Β) Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την ως άνω συνεδρίαση της
16.07.2021, αποφάσισε τη σύσταση τριμελούς Επιτροπής Αποδοχών και
Υποψηφιοτήτων, η οποία θα λειτουργεί ως ενιαία επιτροπή και όρισε ως μέλη της
τους εξής:
1. Παπαγεωργίου Πέτρο του Πέτρου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
Δ.Σ.,
2. Παπαϊωάννου Ευθύμιο του Ιωάννη, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
Δ.Σ.,

3. Ξεπαπαδάκη Γρηγόριο του Ιωάννη, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
Σημειώνεται ότι η ως άνω σύνθεση της Επιτροπής Αποδοχών και
Υποψηφιοτήτων πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 10 παρ. 3 του ν.4706/2020. Ειδικότερα, αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη ΔΣ, τα οποία είναι στην πλειονότητά τους ανεξάρτητα, καθώς οι κ.κ. Παπαγεωργίου Πέτρος και Παπαϊωάννου Ευθύμιος εξελέγησαν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της
16.07.2021, ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
κατά την έννοια του άρθρου 4 του ν. 3016/2002 και του άρθρου 9 ν. 4706/2020.

Η θητεία της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων συμπίπτει με την θητεία
του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι είναι τριετής, παρατεινόμενη αυτόματα, μέχρι
τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη
Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.
Τέλος, σημειώνεται ότι η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων κατά τη
συνεδρίαση της στις 16.07.2021 αποφάσισε τον ορισμό του ανεξάρτητου μη
εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ., κ. Πέτρου Παπαγεωργίου, ως Προέδρου αυτής,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 παρ. 3 του ν. 4706/2020 και
συγκροτήθηκε σε σώμα.

Επιπλέον, σημειώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την ως άνω συνεδρίασή
του της 16.07.2021 ενέκρινε και υιοθέτησε τον Κανονισμό Λειτουργίας της
Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, ο οποίος καταρτίστηκε σύμφωνα με
τα άρθρα 10-12 του ν. 4706/2020.

Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων είναι
διαθέσιμος από σήμερα 16.07.2021 στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας
(www.groupiaso.gr), κατ’ εφαρμογή του άρθρου 10 παρ. 4 του ν. 4706/2020.
(Γ) Η Επιτροπή Ελέγχου η οποία εξελέγη από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των
μετόχων της 16.07.2021, κατά τη συνεδρίαση της, η οποία έλαβε χώρα
αυθημερόν, αποφάσισε τον ορισμό του κ. Ανδρέα Κουτούπη, Μη μέλους του Δ.Σ.,
ως Προέδρου αυτής και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Ανδρέας Κουτούπης του Γεωργίου, Πιστοποιημένος Εσωτερικός Ελεγκτής, Μη
μέλος του Δ.Σ., Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου
2. Παπαγεωργίου Πέτρος του Πέτρου, Ομότιμος Καθηγητής του Τμήματος
Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Ανεξάρτητο μη
Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., Μέλος Επιτροπής Ελέγχου.
3. Παπαϊωάννου Ευθύμιος του Ιωάννη, Ιδιωτικός Υπάλληλος, Ανεξάρτητο μη
Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., Μέλος Επιτροπής Ελέγχου.
4. Barry Broomberg του Louis Bertram, Μη μέλος του Δ.Σ., Μέλος Επιτροπής
Ελέγχου.

Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού
Συμβουλίου της Εταιρίας, ήτοι είναι τριετής, παρατεινόμενη αυτόματα, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη
Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.
Τέλος, σημειώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του της
16.07.2021 ενέκρινε και υιοθέτησε τον επικαιροποιημένο Κανονισμό Λειτουργίας
της Επιτροπής Ελέγχου, ο οποίος έχει καταρτιστεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
στο άρθρο 10 ν. 4706/2020 και στο άρθρο 44 παρ. 1 περ. η) του ν. 4449/2017,
και τροποποιεί και αντικαθιστά τον υφιστάμενο Κανονισμό Λειτουργίας της
Επιτροπής Ελέγχου.

Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου είναι διαθέσιμος από σήμερα
16.07.2021 στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας (www.groupiaso.gr), κατ’
εφαρμογή του άρθρου 10 παρ. 4 του ν. 4706/2020 και του άρθρου 44 παρ. 1 η)
του ν. 4449/2017

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v